Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

1. Що вивчає молекулярна фізикаСкачать 102.16 Kb.
Название1. Що вивчає молекулярна фізика
Анкор1-100.docx
Дата25.04.2017
Размер102.16 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла1-100.docx
ТипДокументы
#3417

1. Що вивчає молекулярна фізика?

Молекуля́рна фі́зика — розділ фізики, який вивчає речовину на рівні молекул.

Властивості тіл визначаються насамперед їхньою внутрішньою будовою, властивостями частинок, з яких вони складаються, силами, які діють між частинками та ін. Тому питання про будову речовини є одним з основних у фізиці та інших науках про природу.


2.Що таке температура?

Температу́ра (від лат. temperatura — належне змішування, нормальний стан) — фізична величина, яка описує здатність макроскопічної системи (тіла) до самовільної передачі теплаіншим тілам.

Позначається літерою T або t. На побутовому рівні температура пов'язана із суб'єктивним сприйняттям «тепла» і «холоду». Теплі тіла мають більшу температуру, холодні — меншу. В розумінні сучасної фізики температура пов'язана з тепловим рухом атомів та молекул. Температура відіграє важливу роль у багатьох галузях науки, включаючи фізику, хімію і біологію.

3.Які параметри входять у формулу середньоквадратичної швидкості молекул газу?

Средняя квадратичная скорость молекул — среднее квадратическое значение модулей скоростей всех молекул рассматриваемого количества газа

описание: \large \vec\upsilon =\sqrt{\frac{3kt}{m}}=\sqrt{\frac{3rt}{m}}   

Для того чтоб понять, откуда же у нас получается эта формула, мы выведем среднюю квадратичную скорость молекул. Вывод формулы начинается с основного уравнения молекулярно кинетический теории (МКТ):

описание: \large pv=\nu rt   

Где описание: \nu у нас количество вещества, для более легкого доказательства, возьмем на рассмотрение 1 моль вещества, тогда у нас получается:

описание: \large pv=rt   

Если посмотреть, то PV это две третьих средней кинетической энергии всех молекул (а у нас взят 1 моль молекул):

описание: \large pv=\frac{2}{3}\vec e_k   

Тогда, если приравнять правые части, у нас получается, что для 1 моля газа средняя кинетическая энергия будет равняться:

описание: \large \vec e_k =\frac{3}{2}rt   

Но средняя кинетическая энергия, так же находится, как :

описание: \large \vec e_k =\frac{1}{2}n_a m \vec\upsilon^2   

А вот теперь, если мы приравняем правые части и выразим из них скорость и возьмем квадрат,Число Авогадро на массу молекулы , получается Молярная масса описание: n_a m = m  то у нас и получится формула для средней квадратичной скорости молекулы газа:

описание: \large \vec\upsilon =\sqrt{\frac{3rt}{m}}   

А если расписать универсальную газовую постоянную, как описание: r=n_ak , и за одно молярную массу описание: m=n_a m , то у нас получится?

описание: \large \vec\upsilon =\sqrt{\frac{3kt}{m}}   

В Формуле мы использовали :

описание: \vec\upsilon — Средняя квадратичная скорость молекул

описание: k=1.38\cdot10^{-23} — Постоянная Больцмана

описание: t  — Температура

описание: m — Масса одной молекулы

описание: r=8.31  — Универсальная газовая постоянная

описание: m — Молярная масса

описание: \nu — Количество вещества

описание: \vec e_k — Средняя кинетическая энергия молекул

описание: n_a=6,02\cdot10^{23} — Число Авогадро
4.Що таке реальні гази?

Реа́льний газ (рос.реальный газ; англ. real gas, нім. reales Gas n, Realgas n) — газ, для якого термічне рівняння стану є відмінним від Клапейрона-Менделєєва.

На формі залежностей між його параметрами відбивається те, що молекули його взаємодіють між собою та займають певний об'єм.

Стан реального газу часто при вирішенні задач технічного характеру описують узагальненим рівнянням Клапейрона-Менделєєва (технічним рівнянням стану реального газу):

описание: pv = z_r \cdot n \cdot r \cdot t

де p — тиск;

T — температура;

Zr = Zr (p,T) — коефіцієнт стисливості газу;

R — універсальна газова стала;

n — кількість газу в молях, описание: n = \frac {m}{\mu} ( m — маса газу; μ — молярна маса газу);

Для ідеального газу за будь-яких умов Z = 1, при якому записане рівняння перетворюється у рівняння стану ідеального газу. Для реальних газів Z може істотно відрізнятися від одиниці за певних умов, і завжди в сильно розрідженому газі (р → 0 і ρ → 0) в т. ч. і для реальних газів Z → 0.

Одна з класичних моделей опису реального газу — рівняння Ван дер Ваальса:

описание: \left(p + \frac{a}{v_{\mu}} \right)\left(v_{\mu} - b \right) = rt,

де коефіцієнти а і b називають сталими Ван дер Ваальса, які залежать від хімічної природи речовини, температури і тиску.

Рівняння Ван дер Ваальса є наближеним рівнянням стану реального газу, причому ступінь його наближення різний для різних газів. Записана велика кількість емпіричних і напівемпіричних рівнянь стану реальних газів (рівняння: Бертло[1], Клаузіуса — Клапейрона, Дітерічі[2], Редліха - Квонга[3] тощо). За рахунок збільшення числа констант у цих рівняннях можна досягти кращого узгодження з практикою, порівняно з рівнянням Ван дер Ваальса. Проте рівняння Ван дер Ваальса завдяки своїй простоті та фізичному змісту сталих a і b, що входять до нього, є найпоширенішим для аналізу якісної поведінки реальних газів.
5.Що входить у вираз внутрішньої енергії реального газу?

Внутрішня енергія реального газу дорівнює кінетичній енергії описание: http://lib.lntu.info/books/fepes/fizyka_ta_elektrotehnika/2011/11-86/page12.files/image244.gif теплового руху його молекул і потенціальної енергії описание: http://lib.lntu.info/books/fepes/fizyka_ta_elektrotehnika/2011/11-86/page12.files/image246.gif міжмолекулярної взаємодії. Потенціальна енергія реального газу обумовлена лише силами притягання між молекулами, які приводять до виникнення внутрішнього тиску на газ:

описание: http://lib.lntu.info/books/fepes/fizyka_ta_elektrotehnika/2011/11-86/page12.files/image248.gif.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Що враховує рiвняння Ван-дер-Ваальса?

 Рівняння Ван-дер-Ваальса - одне з перших рівнянь стану реального газу. Дане рівняння враховує кінцеві розміри всіх молекул, що стає суттєвим при великих тисках, а також притягання і відштовхування молекул.

описание: 1119912-381.jpg
12. Від якої теплоємностізалежить внутрішня енергія моля ідеального газу?

Молярна теплоємність газу при потійному об*ємі Сv дорівнює зміні внутрішньої енергії 1моля газу при підвищенні його температури на 1К.
13.Що називають термодинамічною системою?

Термодинам́ічна сист́ема - це сукупність матеріальних тіл, які перебувають у взаємодії з навколишніми тілами і можуть обмінюватися з ними енергією і частинками.
14. Що таке кількість степенів вільності?

Кількістю степенів вільності (і) називають кількість незалежних способів руху тіла, величин або координат, що повністю визначають положення тіла у просторі.
15.Що таке метастабільний стан?

Метастабільний стан – це стан нестійкої рівноваги фізичної системи, в якому система може перебувати тривалий час.

16. Що виявили під час адіабатичного розширення реального газу в порожнину?
17. Яку термодинамічну систему називають замкненою або ізольованою?

Замкненою називається система, що не обмінюється із зовнішнім середовищем ні енергією, ні речовиною, ні інформацією.

Фізичне значення зростання ентропії зводиться до того, що ізольована система, яка складається з деякої кількості частинок, прагне перейти в стан з найменшою впорядкованістю їх руху.

Таким чином, другий початок термодинаміки є статистичним законом. Він виражає необхідні закономірності хаотичного руху великого числа частинок, що входять до складу замкненої системи. 

18. Скільки степенів вільності мають семиатомні молекули?

Семиатомні нелінійні молекули мають 6 степенів вільності- 3 поступальних і 3 обертальних.

19. 3а рахунок чого в термодинамічній системі виникають процеси перенесення?

В термодинамічно нерівноважних системах (системах, у яких змінюються термодинамічні параметри) виникають особливі необоротні процеси, які називають процесами перенесення. В результаті таких процесів відбувається просторове перенесення енерґії, маси, імпульсу. До явищ перенесення належать: внутрішнє тертя (перенесення імпульсу), теплопровідність (перенесення енерґії) і дифузія (перенесення маси).

Розглянемо коротко суть цих явищ, обмежившись одномірним випадком, коли вісь OZ співпадає з напрямком перенесення

20.Що називають фазою?

Термодинамі́чна фа́за  термодинамічно рівноважний стан речовини, відмінний за своїми фізичними властивостями від інших станів тієї ж речовини. Різні фази мають різні упаковки молекул (для кристалічних фаз, різні кристалічні ґратки), і, отже, різні значеннякоефіцієнта стисливості, коефіцієнта теплового розширення та інші сприйнятливості. Крім того, різні фази можуть мати різні електричні (сегнетоелектрики), магнітні (феромагнетики), та оптичні властивості (наприклад, твердий кисень).

21.Які термодинамічні параметри стану ви знаєте?
Термодинам́ічні парáметри — це величини, що можуть змінюватися із зміною самої системи внаслідок її взаємовпливу з навколишнім середовищем. Термодинамічні параметри можна поділити на основні та допоміжні. До основних термодинамічних параметрів належать такі, які легко визначити простими технічними засобами, як-от тиск, температура та питомий об'єм. Сукупність зазначених основних термодинамічних параметрів визначає стан системи у даний момент.

Термодинамічні параметри: температура ,густина, теплоємність,питомий електричний опір.


22. Яке твердження називають законом piвномірнoro розподілу енергії за степенями вільності?
Для статистичної системи, що перебуває у стані термодинамічної рівноваги, на кожний поступальний і обертальний ступінь вільності припадає в середньому кінетична енергія, що дорівнює кТ/2 , а на кожний коливальний ступінь вільності – в середньому енергія кТ.

23. Скільки існує явищ перенесення?

До явищ перенесення належать: внутрішнє тертя (перенесення імпульсу), теплопровідність (перенесення енерґії) і дифузія (перенесення маси).

24. Що називають фазовим переходом?

Фа́зовий перехі́д у фізиці означає таку трансформацію внутрішньої структури речовин, при якій відбувається різкий стрибок певної фізичної характеристики системи, викликаний малою зміною іншої характеристики. Розрізняють фазові переходи першого і другого роду.

25. Що таке ефект Джоуля—Томсона?

Ефект Джоуля-Томсона – зміна температури газу під час його адіабатичного розширення (дроселювання).Має мінусовий та плюсовий ефекти.

26.Який стан термодинамічної системи називають нерівноважним?

За нерівноважних процесів часто не діють закони термодинаміки, зокрема, закон неспадання ентропії. Крім того у фізичних системах можуть виникати дисипативні структури, проявлятися ефекти самоорганізації.Важливим нерівноважним процесом є біологічне життя.
27.Що таке градієнт скалярної величини?

Градієнт скалярної величини – це вектор, направлений у бік максималь-ного зростання цієї величини і чисельно рівний зміні величини, що припадає на одиницю довжини в цьому напрямі.

28.Що називають фазовою діаграмою?

Фа́зова діагра́ма — графічне зображення ліній співіснування фаз у залежності від термодинамічних параметрів.Фазові діаграми найчастіше будуються в залежності від температури й тиску і від температури й компонентного складу.

29.За якими процесами працюють будь-які двигуни?
Будь-який двигун працює при процесі перетворення будь-якого виду енергії в механічну роботу.

30.Що таке час релаксації?

Час релаксації - період часу, за який збурення у виведеній із рівноваги фізичній системі зменшується в e разів (e - основа натуральних логарифімів).Здебільшого позначається τ й має розмірність часу.

32.Як напрямлений градієнт?
Напрямок градієнта залежить від обраного інтервалу варіювання незалежних факторів
33.Що називають потрійною точкою?

Потрі́йна то́чка — точка на фазовій діаграмі, при якій можуть співіснувати у рівновазі тверда, рідка й газова фаза однієї речовини.

34.Який процес називають квазістатичним?
квазістатичного або квазиравновесной процеси - ідеалізовані процеси, що складаються з безперервно наступних один за одним станів рівноваги.
35.Скільки є всього характерних швидкостей молекул?
середня квадратична описание: \sqrt {{3 k t} \over m_0} найбільш ймовірна описание: \sqrt {{2 k t} \over m_0} середня арифметична описание: \sqrt {{8 k t} \over \pi m_0}

36. Що виражає закон Фіка?

Зако́ни Фі́ка (рос. законы Фика; англ. Fick's laws; нім. Ficksche Gesetze n pl) —

1) В системі з градієнтом концентрації речовини dC/dx в напрямку х дифузійний потік J визначається першим законом Фіка:

описание: j=- d\frac{dc}{dx},

де D — коефіцієнт дифузії (знак «-» вказує на напрямок потоку від більших концентрацій до менших).

У разі градієнту концентрації не лише в напрямку х, треба використовувати загальнішу формулу:

описание: \mathbf{j}=- d\nabla \mu ,

де описание: \mu  — хімічний потенціал.

2) В системі з градієнтом концентрацій речовини dC/dx в напрямку х швидкість зміни концентрації речовини в даній точці, зумовлена дифузією, визначається другим законом Фіка:

описание: \frac{dc}{dt} = d \frac{d^2 c}{dx^2} ,

де t — час.

37. Що називають кривими фазової рівноваги?

описание: 3-4-2.gif

Крива 0T, відповідна рівновазі між твердою і газоподібної фазами, називається кривою сублімації. Крива TK рівноваги між рідиною і парою називається кривою випаровування, вона обривається в критичній точці K. Крива TM рівноваги між твердим тілом і рідиною називається кривою плавлення.

38. Скільки різних формулювань має другий принцип термодинаміки?

(Первая формулировка (Клаузиус, 1850 год): невозможен процесс, при котором тепло самопроизвольно переходит от тел менее нагретых к телам более нагретым.

Вторая формулировка (Томсон, 1851 год) невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет уменьшения внутренней энергии теплового резервуара.

Третья формулировка (Оствальд, 1901 год): невозможен вечный двигатель второго рода.

Четвертая формулировка: (Клаузиус, 1865 год): все самопроизвольные процессы в замкнутой неравновесной системе происходят в таком направлении, при котором энтропия системы возрастает; в состоянии теплового равновесия она максимальна и постоянна.)

39. Який процес є оборотним?

Необоротним називається процес, коли зворотний перехід через тi самі проміжні стани неможливий. Будь-який рівноважний процес є оборотним.

40. Що виражає закон Максвелла?

41.

42.

43.

44.

45.

  1. Що називають теплотою фазового перетворення?

Теплота фазового перетворення — кількість теплоти, яку необхідно передати речовині (або відвести від неї) при рівноважному ізобарно-ізотермічному переході речовини з однієї фази в іншу.

  1. Який вигляд функції розподілу є універсальним?

Універсальний вигляд функції розподілу:

  1. Що вивчає термодинаміка?

Термодинаміка вивчає загальні властивості макроскопічних систем , що знаходяться в стані термодинамічної рівноваги і процеси переходу між цими станами.


  1. Який цикл називають зворотним?

Якщо за цикл виконується від’ємна робота A<0 (цикл виконується проти годинникової стрілки) , то він називається зворотним.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.Від чого залежить зміна внутрішньої енергії термодинамічної системи?

У реальних газах, рідинах і твердих тілах середня потенціальна енергія взаємодії молекул не дорівнює нулю, тому їх внутрішня енергія залежить від об'єму речовини поряд з температурою.

57.Що таке нормальні умови?

Нормальні умови , 1) умови вживання засобів вимірів, при яких впливаючі величини (температура, що живить напругу і ін.) мають нормальні (встановлені) значення або знаходяться в межах області відхилень, що допускаються, від цих значень. Н. в. вказуються на шкалах засобів вимірів, в стандартах на них, технічних описах і інструкціях до використання. Межі основних похибок засобів вимірів, що припускаються, встановлюються для Н. в. Для приладів електровимірювань за Н. в. часто приймають наступні: температура — в межах 20 ± 2 °С, живляча напруга — вказане на шкалі ± 2%, частота — в межах 49 — 51 гц і т.д. 2) Фізичні умови, визначувані тиском р = 101325 н/м 2 = 760 мм рт . ст . (нормальна атмосфера) і температурою 273,15 До (0 °С), при яких молярний об'єм ідеального газу V про = 2,24136 · 10 -2 м-код 3 / міль . Нормальне прискорення вільного падіння приймають рівним g n = 9,80665 м/сек 2 .

58.Яка залежність концентрації молекул атмосфери від висоти?

Повітря утворює газову оболонку навколо земної кулі товщиною понад 1000 км. Із збільшенням висоти розрідженість повітря безперервно збільшується, а тиск весь час зменшується. Склад повітря на різних висотах теж змінюється. При температурі —140,7°С і тиску близько 40 атм повітря скраплюється в безбарвну легкорухливу рідину з густиною 0,9 г/см3.

59.За рахунок чого змінюється внутрішня енергія термодинамічної системи?

Внутрішня енергія (U) — енергія макроскопічного тіла, яка включає в себе енергію хаотичного (теплового) руху всіх мікрочастинок системи (кінетичну енергію) і енергію взаємо¬дії цих частинок (потенціальну енергію).

Внутрішня енергія змінюється: 1) при теплообміні (теплопередачі) та 2) при здійсненні роботи над тілом ( чи самим тілом).

  1. Теплообмін (або теплопередача) – зміна внутрішньої енергії речовини, зумовлена різницею температур. Здійснюється за рахунок взаємних перетворень рухів на мікроскопічному рівні.

  2. другий спосіб зміни внутрішньої енергії тіла – виконання механічної роботи.

Кількість теплоти отриманої у результаті виконання механічної роботи дорівнює зміні механічної енергії системи

60.З яких процесів складається цикл Карно?

Цикл Карно́ — ідеальний термодинамічний цикл.
Цикл складається з чотирьох стадій:

Робоча речовина нагрівається за сталої температури (ізотермічний процес).

Робоча речовина розширюється за сталої ентропії (адіабатичний процес).

Робоча речовина охолоджується за сталої температури (ізотермічний процес).

Робоча речовина стискається за сталої ентропії (адіабатичний процес).

Коефіцієнт корисної дії для двигуна, що працює за циклом Карно, залежить лише від різниці температур нагрівача описание: t_h і охолоджувача описание: t_c.
61. Моль  це кількість речовини. Кількість речовини n можна знайти як відношення числа N атомів або молекул речовини до сталої Авогадро NA:

описание: n = \frac{n}{n_a}

NA = 6.02214129·1023 ± 0.00000027·1023 моль−1

62. Довжина вільного пробігу молекули - це середня відстань (позначуване описание: \ lambda ), частка якої пролітає за час вільного пробігу від одного зіткнення до наступного.

Довжина вільного пробігу кожної молекули різна, тому в кінетичної теорії вводиться поняття середньої довжини вільного пробігу (<λ>). Величина <λ> є характеристикою всієї сукупності молекул газу при заданих значеннях тиску і температури.

63. Перша теорема Карно: коефіцієнт корисної дії оборотного циклу Карно не залежить від властивостей робочого тіла і конструкції двигуна і дорівнює коефіцієнту корисної дії оборотного циклу Карно з ідеальним газом при тих самих граничних температурах Т1, Т2.

64. Кількість молекул в одиниці об’єму – дипольний момент молекули. 

65. Кількість теплоти — фізична величина, яка характеризує процеси обміну енергією між тілами.

66. Друга теорема Карно: коефіцієнт корисної дії теплової машини, яка працює за необоротним циклом Карно, не може перевищувати : коефіцієнт корисної дії машини, яка працює за оборотним циклом між тими ж нагрівачем і холодильником.

67. Для чого використовуть закон Дальтона?

Згідно з принципом суперпозиції сил тиски газів, які утворюють суміш (парціальні тиски), додаються. Це твердження вперше сформулював у 1801 р. англійський фізик і хімік Д. Дальтон (1766–1844), тому його називають законом Дальтона:

Тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків складових газів, р = р1 + р2 +... +рп.

Закон Дальтона строго виконується для суміші ідеальних газів; наближено застосовується для реальних газів за температур і тисків далеких від критичних4. Так, атмосферний тиск складається із парціальних тисків азоту, кисню та інших газів, що містяться в атмосферному повітрі.

Випаровування над водною поверхнею визначають за допомогою емпіричних формул, одержаних при використанні закону Дальтона.

68. Що називають питомою теплоємністю речовини?

Пито́ма теплоє́мність (c) — кількість теплоти, яку необхідно надати одиниці маси, щоб нагріти її на 1°C, або ж кількість теплоти, що виділяється при охолодженні одиниці маси речовини:

описание: c = \frac{q}{m\cdot \delta t } ,

В СІ питома теплоємність вимірюється у Дж/кг·К або Дж/кг·°C.
69. Які є формулювання другого принципу термодинаміки?

Для системи із сталою температурою існує певна функція стану S — ентропія, яка визначається таким чином, що

1. Адіабатичний перехід із рівноважного стану A в рівноважний стан B можливий лише тоді, коли

описание: s(b) \ge s(a) .

2. Приріст ентропії у квазістаціонарному процесі дорівнює

описание: ds = \frac{\delta q}{t} ,

де T — температура.

Альтернативні формулювання

Приведене формулювання дуже формальне. Існує дуже багато альтернативних формулювань другого закону термодинаміки. Наприклад, Планк запропонував таке формулювання:

Неможливо побудувати машину, яка б працювала циклічно, охолоджувала б джерело тепла чи піднімала вгору вантажі, не викликаючи при цьому жодних змін в природі.

Вільям Томсон

Неможливо перетворити теплоту в роботу, не виконуючи ніякої іншої дії крім охолодження системи.

Людвіг Больцман

Природа прагне перейти із станів із меншою ймовірністю реалізації у стани із більшою ймовірністю реалізації.

Вільгельм Оствальд

Неможливо створити вічний двигун 2-го роду

Рудольф Клаузіус:

Самочинний перехід теплоти від менш нагрітого до більш нагрітого неможливий

Саді Карно

Там де є різниця температур там можливе виконання роботи

Поширені такі формулювання:

Неможливо побудувати вічний двигун другого роду.

Неможливо передати тепло від холодного тіла до гарячого, не затративши при цьому енергію.

Кожна система прагне перейти від порядку до безпорядку.
70. Який тиск називають парціальним?

Парціальний тиск. Якщо газ є сумішшю кількох ідеальних газів, то молекули кожного типу газу чинять тиск на стінку посудини не залежно.

Парціальний тиск – це тиск, що його чинив би газ, який входить до складу суміші газів, коли б він сам за тієї самої температури займав увесь об’єм.
71. Що називають молярною теплоємністю речовини?

молярна теплоємність — це кількість теплоти, яку необхідно надати молю речовини, щоб нагріти його на один градус.

Кількість теплоти Q, необхідна для нагрівання будь-якого тіла на один градус називається теплоємністю тіла і знаходиться за формулою:

описание: q = c\cdot m\cdot \delta t .

72. Що таке зведена теплота?

Зведеною теплотою називається відношення кількості теплоти Q, яку отримує система, до температури Т системи.

73. В ярких одиницях вимірюють тиск?

Тиск позначається малою латиньською літерою p. За означенням p= Fn/S. У аистемі СІ тиск вимірюється у паскалях 1 Па= 1 Н/м^2.

74. Яке рівняння дає зв'язок між макроскотчнимисни параметрами: тиском Р, об'ємом V, температурою Т?

Рівняння стану- співвідношення між тиском Р об'ємом V температурою Т, фізично однорідної системи що перебуває в стані термодинамічної рівноваги. Рівняння стану одержують експреминтально або визначають теоретично методами статистичної фізики виходячи з молекулярнокінетичних уявлень про будову даної речовини. Розрізняють термічні рівняння стану, і калоричні рівняння стану.

75. Яка форма розподілу молекул газу за швидкостями встановлюється у рівноважному стані?

В стаціонарному стані при постійній температурі в системі молекул встановлюється розподіл молекул швилкість яких лежить від V до V+dV є функцією швидкості dN/N.

Явища переносу виникають при переході системи із нерівноваженого в рівноважений стан. Розглядають 3 типи явищ: 1) дифузія; 2) внутрішнє тертя; 3) теплопровідність.

76. Що виражає нерівність Клаузіуса?

Неможливий коловий процес, результатом якого є передача тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого тіла.

77. Як можна визначити густину газу, який має певні тиск і температуру?

За доп. закону Авогадро можна визначити густину газу: Однакові об'єми будь яких газів при однаковому тиску і температурі містять однакову кількість молекул. Однакові кількості молекул різних газів при однаковій температурі і однаковому тиску займають однакові об'єми. Так як 1 моль будь яких газів містить однакову кількість молекул.

78. Що таке вічний двигун першого роду?

Вічним двигуном першого роду називається двигун який виконує роботу без затратив енергії.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85. Що таке вічний двигун другого роду?

Вічний двигун другого роду – це така машина, яка забирає тепло у нагрівача і перетворює в роботу.

Вічний двигун другого роду це такий двигун, який не підпорядковується Другому закону термодинаміки: будь-який необоротний процес в замкненій системі відбувається зі збільшенням ентропії.

86. Що таке число Лошмідта?

Лошмідта число ( N L ), число молекул в 1 см 3 речовини, що знаходиться в змозі ідеального газу, при нормальних умовах : N L = N A / V 0 , де N A Авогадро число, V 0 — об'єм 1 благаючи ідеального газу (у см 3 ). Названо на ім'я Й. Лошмідта . У практичних розрахунках N L = 2,68×10 19 см -3 . У зарубіжній літературі Л. ч. інколи називає число молекул в 1 молі речовини, тобто число Авогадро.

87. Який термодинамічний параметр не змінюється при адіабатичному процесі?

змінюються всі термодинамічні параметри системи – тиск, об’єм,температура

Адіабатичним називається процес, що протікає без теплообміну з навколишнім середовищем

ΔQ = 0

88. Як змінюється ентропія при фазовому переході рідина-газ?

Ентропія збільшується

89. Від якого параметра залежить ентропія у формулі Больцмана?

Від числа мікроскопічних станів

90. Чому дорівнює показник адіабати для молекул водню?

1,4

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.
написать администратору сайта