Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

процестермен аппараттар. Аушы кЇші а ысымдар айырмасы б температуралар айырмасы в концентрациялар айырмасы г тыСкачать 2.68 Mb.
НазваниеАушы кЇші а ысымдар айырмасы б температуралар айырмасы в концентрациялар айырмасы г ты
Анкорпроцестермен аппараттар.doc
Дата10.01.2018
Размер2.68 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлапроцестермен аппараттар.doc
ТипДокументы
#14899
страница7 из 9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

348. љабы›шалы абсорберді атаЈыз?

A) ›±бырлы абсорбер

B) насадкалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

E) тік б±рышты клапанды абсорбер349. љабы›шалы абсорберді атаЈыз?

A) жазы› параллель насадкалы абсорбер

B) насадкалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

E) тік б±рышты клапанды абсорбер350. љабы›шалы абсорберді атаЈыз?

A) с±йы› ›абы›ша жо“ары йрлеп ›оз“алатын абсорбер

B) насадкалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

E) тік б±рышты клапанды абсорбер351. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) тор тесікті таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер351. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер352. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) клапанды таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер353. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) пластиналы таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер354. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) S-тЩрізді элементті таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер355. љ±йылу ›±рыл“ысы жо› барботажды таба›шалы абсорберді атаЈыз?

A) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

B) іші ›уыс шашыратпалы абсорбер

C) шашыратпалы Вентури абсорбері

D) роторлы ортадан тепкіш шашыратпалы абсорбер

E) насадкалы абсорбер356. љ±йылу ›±рыл“ысы жо› барботажды таба›шалы абсорберді атаЈыз?

A) торлы немесе саЈылаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

B) іші ›уыс шашыратпалы абсорбер

C) шашыратпалы Вентури абсорбері

D) роторлы ортадан тепкіш шашыратпалы абсорбер

E) насадкалы абсорбер357. љ±йылу ›±рыл“ысы жо› барботажды таба›шалы абсорберді атаЈыз?

A) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

B) іші ›уыс шашыратпалы абсорбер

C) шашыратпалы Вентури абсорбері

D) роторлы ортадан тепкіш шашыратпалы абсорбер

E) насадкалы абсорбер358. љ±йылу ›±рыл“ысы жо› барботажды таба›шалы абсорберді атаЈыз?

A) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

B) іші ›уыс шашыратпалы абсорбер

C) шашыратпалы Вентури абсорбері

D) роторлы ортадан тепкіш шашыратпалы абсорбер

E) насадкалы абсорбер359. Шашыратпалы абсорберді атаЈыз?

A) іші ›уыс абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) насадкалы абсорбер

E) шайылатын абсорбер360. Шашыратпалы абсорберді атаЈыз?

A) Вентури абсорбері

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) насадкалы абсорбер

E) шайылатын абсорбер361. Шашыратпалы абсорберді атаЈыз?

A) роторлы ортадан тепкіш абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) насадкалы абсорбер

E) шайылатын абсорбер


362. Жай айдау процесініЈ тендеуін тандаЈыз.

A)

B)

C)

D)

E)


363. Ректификация ›ондыр“ысында негізгі ректификация аппараттарынан соЈ ›андай аппарат орнатылады?

A) дефлегматор

B) конденсатор-тоЈазыт›ыш

C) ›ысымды бак

D) куб ›алды“ы жиналатын бак

E) ›оспаны ›ыздыр“ыш364. Абсорбция процесіне ›ысымныЈ Щсері ›андай?

A) ›ысым ессе абсорбция жылдамыра› жЇреді

B) ›ысым ессе абсорбция процесініЈ ›ар›ыны тймендейді

C) ›ысым абсорбция процесіне Щсер етпейді

D) ›ысым ессе абсорбция процесі жЇрмейді

E) ›ысым т±ра›ты болса абсорбция жылдамыра› жЇреді


365. Физикалы› абсорбция процесініЈ жылдамды“ы ›андай тендікпен сипатталады? Таратылушы заттыЈ газ фазасында“ы концентрациясымен йрнектеЈіз.

A) М = KyF уop

B) М = KyF

C) М = Ky xop

D) М = F xop

E) М = KyF + xop


366. Физикалы› абсорбция процесініЈ жылдамды“ы ›андай тендікпен сипатталады? Таратылушы заттыЈ с±йы› фазасында“ы концентрациясымен йрнектеЈіз.

A) М = KxF xop

B) М = KxFy

C) М = Kx yop

D) М = F yop

E) М = KxF + yop


367. Ректификация процесініЈ материалды› балансыныЈ тендеуі (барлы› ›оспа бойынша)

A) G = Gd + Gk

B) G = Gd - Gk

C) G = Gk

D) Gd = Gk

E) G = Gd


368. Ректификация процесініЈ материалды› балансыныЈ тендеуі (тйменгі температурада ›айнайтын ›±растырушыныЈ мйлшері бойынша).

A) GX = GdXd + GkXk

B) GX = GdXd - GkXk

C) GX = GdXd/ GkXk

D)

E)369. Дистиллят мйлшерін ›ай тендікпен есептейді?

A)

B)

C)

D)

E)
370. Таба›шаныЈ п.Щ.к.

A)

B)

C)

D)

E)
371. Таба›шаныЈ на›ты саны.

A)

B)

C)

D)

E)372. Колонналы экстракторды атаЈыз?

A) тор тесікті таба›шалы экстрактор

B) араластырушы - т±ндыр“ыш экстрактор

C) ленталы экстрактор

D) шнекті экстрактор

E) ортадан тепкіш экстрактор373. Колонналы экстракторды атаЈыз?

A) насадкалы экстрактор

B) араластырушы - т±ндыр“ыш экстрактор

C) ленталы экстрактор

D) шнекті экстрактор

E) ортадан тепкіш экстрактор374. Рафинат дегеніміз не?

A) с±йы› ›оспаныЈ экстрагентте ерімей ›ал“ан бйлігі

B) экстракт

C) экстрагентке еритін ›оспаныЈ бйлігі

D) экстрагент

E) ›оспа375. С±йы›-с±йы› жЇйесіндегі экстракцияны ›алай тЇсінесіз?

A) кймегімен ›±растырушылар“а ажырату

B) с±йы› ›оспаны жай айдау процесініЈ кймегімен ажырату

C) с±йы› ›оспаны ректификация Щдісімен ажырату

D) с±йы› ›оспаны центрифугалау Щдісімен ажырату

E) с±йы› ›оспаны б±л“ау (араластыру) Щдісімен ажырату376. љатты дене-с±йы› жЇйесіндегі экстракцияны ›алай тЇсінесіз?

A) ›атты заттардан оныЈ с±йы› еріткіште еритін ›±растырушысын бйліп алу

B) с±йы› ›оспаны жай айдау процесініЈ кймегімен ажырату

C) с±йы› ›оспаны ректификация Щдісімен ажырату

D) с±йы› ›оспаны центрифугалау Щдісімен ажырату

E) с±йы› ›оспаны б±л“ау (араластыру) Щдісімен ажырату

377. Адсорбция процесін ›алай тЇсінесіз?

A) газдар ›оспасынан газды ›атты затпен сіЈіру

B) ›атты затты ›атты затпен сіЈіру

C) газБен ›атты затты сіЈіру

D) с±йы›пен ›атты затты сіЈіру

E) ерітіндімен ›атты затты сіЈіру378. Адсорбция кйзіндегі фазалардыЈ арасында“ы тепе-тендік ›ай тендеумен сипатталады?

A)

B)

C)

D)

E)379. Адсорбция кйзіндегі фазалардыЈ арасында“ы тепе-тендік ›ай тендеумен сипатталады?

A)

B)

C)

D)

E)380. КептіргіштердіЈ арнаулы тЇрлеріне жататын кептіргішті атаЈыз?

A) сублимациялы› кептіргіш

B) жал“ан с±йылу ›абатында“ы кептіргіш

C) пневматикалы› кептіргіш

D) тара›ты кептіргіш

E) барабанды кептіргіш381. Салыстырмалы ыл“алдылы› дегеніміз не?

A)

B)

C)

D)

E)382. Ыл“ал мйлшері дегеніміз не?

A)

B)

C)

D)

E)


383. Кептіру процесініЈ ыл“ал мйлшері бойынша жасал“ан материалды› балансы

A)

B)

C)

D)

E)384. Масса алмасу процесіне ›ай процесс жатады?

A) ректификация

B) центрифугалау

C) т±ндыру

D) с±йы› тасымалдау

E) сЇзу385. Масса алмасу процесіне ›ай процесс жатады?

A) адсорбция

B) т±ндыру

C) жылу беру

D) араластыру

E) жылу йту386. Масса алмасу процесіне ›ай процесс жатады?

A) кептіру

B) т±ндыру

C) сЇзу

D) жылу беру

E) жылу йту387. Масса алмасу процесініЈ ж±мыс концентрациясы ›андай заЈдылы›пен йзгереді?

A) тЇзу сызы› бойымен

B) ›исы› сызы› бойымен

D) Їшб±рыш фигурасы бойынша

E) тік тйртб±рыш фигурасы бойынша388. Масса алмасу процесініЈ тепе-теЈдік концетрациясы ›андай заЈдылы›пен йзгереді?

A) ›исы› сызы› бойымен

B) тЇзу сызы› бойымен

C) Їшб±рыш фигурасы бойынша

D) квадрат фигурасы бойынша

E) тік тйртб±рыш фигурасы бойынша


389. df сия›ты еЈ аз мйлшерлі фазалар жанасу беті Їшін материалды› баланс теЈдеуін жазыЈыз.

A)

B) dy = dx

C) dy = dx + 1

D) dy = dx2

E) dy = dx2


390. Белгілі газдыЈ температурасы Т0, ›ысымы Р0, молекулалы› дифузия коэффициенті белгілі болса, онда Т температурасында“ы жЩне Р ›ысымы кезіндегі сол газдыЈ диффузия коэффициенті Д ›ай формуламен есептелінеді?

A)

B)

C)

D)

E)391. Конвективті диффузия кезінде таратылатын зат фазаныЈ ядросынан шекаралы› ›абатына ›андай диффузияныЈ Щсері ар›ылы беріледі?

A) Конвективті диффузияныЈ Щсерімен

B) Молекулалы› диффузияныЈ Щсерімен

C) Еш›андай диффузияныЈ Щсерінсіз

D) Конвективті диффузияныЈ Щсерінсіз

E) Молекулалы› диффузияныЈ Щсерінсіз392. Шр фазаныЈ ядросында таратылатын заттыЈ концентрациясы йзгере ме?

A) йзгермейді

B) йзгереді

C) арифметикалы› прогрессия бойынша йзгереді

D) геометриялы› прогрессия бойынша йзгереді

E) ›ысымныЈ Щсерлерінен йзгереді393. Шр фазаныЈ шекаралы› ›абатында таратылатын заттыЈ концентрациясы йзгере ме?

A) йзгереді

B) йзгермейді

C) арифметикалы› прогрессия“а ба“ынбай йзгермейді

D) геометриялы› прогрессия“а ба“ынбай йзгермейді

E) ›ысымныЈ Щсеріннен йзгермейді


394. Таратылатын газды ›абылдайтын фазадан алын“ан ›арапайым параллелепипедініЈ dydz беті ар›ылы, диффузия жолымен d мерзімінде йткен масса мйлшері ›айсы?

A)

B)

C)

D)

E)


395. Таратылатын газды ›абылдайтын фазадан алын“ан ›арапайым параллелепипедініЈ dxdz беті ар›ылы диффузия жолымен d мерзімінде йткен масса мйлшері ›айсы?

A)

B)

C)

D)

E)396. љабы›шалы теория бойынша фазаныЈ ядросынан жанасу бетіне тасымалданатын масса мйлшері ›ай теЈдікпен аны›талады?

A)

B)

C)

D)

E)


397. љабы›шалы теория бойынша жанасу бетінен ›абылдаушы фазаныЈ ядросына берілетін масса мйлшері ›ай теЈдікпен аны›талады?

A)

B)

C)

D)

E)


1   2   3   4   5   6   7   8   9
написать администратору сайта