Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

процестермен аппараттар. Аушы кЇші а ысымдар айырмасы б температуралар айырмасы в концентрациялар айырмасы г тыСкачать 2.68 Mb.
НазваниеАушы кЇші а ысымдар айырмасы б температуралар айырмасы в концентрациялар айырмасы г ты
Анкорпроцестермен аппараттар.doc
Дата10.01.2018
Размер2.68 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлапроцестермен аппараттар.doc
ТипДокументы
#14899
страница8 из 9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

398. КишиневскийдіЈ теориясы бойынша заттыЈ алмасуы ›ай байланыспен аны›талады?

A)

B)

C)

D)

E)399. Дистиллят мйлшерін ›ай формуламен есептелінеді?

A)

B)

C)

D)

E)400. Куб ›алды“ы ›ай формуламен есептелінеді?

A)

B)

C)

D)

E)401. Біркорпусты буландыру ›ондыр“ысында буландыру аппаратыныЈ алдында ›андай аппарат т±ру керек?

A) жылу алмастыр“ыш аппараты

B) конденсатор

C) ›ысымды бак

D) насос

E) ротметр402. Буландыру ›ондыр“ысында“ы вакуум-насос не Їшін керек?

A) екіншілей буды тасымалдау Їшін

B) ерітіндіні тасымалдау Їшін

C) ›ыздыр“ыш буды тасымалдау Їшін

D) ›ысымды ба››а ерітіндіні тасымалдау Їшін

E) тіпті вакуум-насостыЈ керегі жо›403. Буландыру аппараты ›андай бйліктерден т±рады?

A) Сепаратордан жЩне ысыту камерасынан т±рады

B) Сепаратордан т±рады

C) Ысыту камерасынан т±рады

D) Майда ›±бырлардан т±рады

E) ®лкен диаметрлі ›±бырлардан т±рады404. Таби“и циркуляция ›ай кезде пайда болады?

A) Циркуляциялы› жЩне ›айнат›ыш ›±бырлардан т±ратын жЇйеде пайда болады

B) Тек циркуляциялы› ›±бырлардан т±ратын жЇйеде орын алады

C) Тек ›айнат›ыш ›±бырлардан т±ратын жЇйеде пайда болады

D) Циркуляция орын алма“ан жЇйеде пайда болады

E) љайнау процессі орын алма“ан жЇйеде пайда болады405. Еріксіз циркуляция ›ай кезде орын алады?

A) Ерітінді буландыру аппараты ар›ылы насостыЈ кймегі ар›ылы тасымалдан“ан кезде

B) НасостыЈ кймегінсіз еріксіз циркуляция орын алады

C) Ерітінді желдеткіштіЈ кймегімен тасымалдан“ан кезде

D) Ерітінді монтежюдіЈ кймегі ар›ылы тасымалдан“ан кезде

E) Винтті насостыЈ кймегімен ерітіндіні тасымалда“ан кезде


406. Жанаспа буландыру аппаратыныЈ ж±мыс жасау принципін кйрсетіЈіз

A) ›оюландырылатын ерітінді тікелей жылу тасымалда“ышпен жанасады

B) с±йытыл“ан ерітінді сал›ын ауамен жанасады

C) с±йытыл“ан ерітінді сал›ын ауамен ›абыр“а ар›ылы жанасады

D) с±йытыл“ан ерітінді жылу тасымалда“ышпен жанаспайды.

E) с±йытыл“ан ерітінді екіншілей бумен жанаспайды407. Барботажды буландыру аппаратыныЈ ж±мыс жасау принципі ›айсы?

A) ТЇтінді газ ерітінді ›абаты ар›ылы беріледі

B) Сал›ын ауа ерітінді ›абаты ар›ылы беріледі

C) Сал›ын су ерітінді ›абаты ар›ылы йтеді

D) Сал›ын газ ерітінді ›абаты ар›ылы беріледі

E) Тймен температуралы инертті газ ерітінді ›абатына тікелей беріледі408. Жанар“ы батырыл“ан буландыру аппаратыныЈ ж±мыс жасау принципі ›айсы?

A) С±йы› немесе газды жа››анда пайда болатын тЇтінді газдар жЩрдемімен

B) С±йы› отын ерітіндіге жанар“ы жЩрдемімен беріледі

C) Газды отын ерітіндіге жанар“ы ар›ылы беріледі

D) Ауа ерітіндіге жанар“ы ар›ылы беріледі

E) Сал›ын су ерітіндіге жанар“ы ар›ылы беріледі409. Т±т›ырлы“ы аз кристалданбайтын ерітінділер Їшін ›ай аппарат ›олайлы?

A) Ысытатын камерасы жЩне циркуляциялы буландыру аппараттар

B) Ысытатын камерасы аспалы буландыру аппараты

C) Орталы› циркуляциялы› ›±бырлы буландыру аппараты

D) Жанар“а батырыл“ан буландыру аппараты


410. Кристалданбайтын т±т›ыр ерітінділер Їшін ›ай аппарат ›олайлы?

B) Барботажды буландыру аппараты

C) Таби“и циркуляциялы буландыру аппараты

D) Орталы› циркуляциялы› ›±бырлы буландыру аппараты

E) Жылу алмастыр“ыш аппараты411. Кристалданбайтын т±т›ыр ерітінділер Їшін ›ай аппарат ›олайлы?

A) ›абы›шасы тймен а“атын аппарат

B) Барботажды буландыру аппараты

C) Таби“и циркуляциялы буландыру аппараты

D) Орталы› циркуляциялы› ›±бырлы буландыру аппараты

E) Жылу алмастыр“ыш аппараты412. Кйбіктенетін ерітінділер Їшін ›ай аппарат ›олайлы?

A) еріксіз циркуляциялы жЩне ›айнау зонасы сырт›а шы“арыл“ан буландыру аппараты

B) таби“и циркуляциялы буландыру аппараты

C) орталы› циркуляциялы› ›±бырлы буландыру аппараты

D) ›абы›шалы буландыру аппараты

E) жанар“ы батырыл“ан буландыру аппараты413. Ректификация процесі Їшін фазалар саны ›анша“а теЈ?

A) Ф = 2

B) Ф = 3

C) Ф = 4

D) Ф = 5

E) Ф = 6414. Ректификация процесі Їшін ›±растырушылар саны ›анша?

A) К = 2

B) К = 3

C) К = 4

D) К = 5

E) К = 6415. Ректификация процесі Їшін еркіндік дЩрежесініЈ саны ›анша“а теЈ?

A) С = 2

B) С = 3

C) С = 3,5

D) С = 4,0

E) С = 4,5416. Масса алмасу процестерініЈ барлы› заттар бойынша алын“ан материалдыЈ балансы ›айсы?

A) Gб +Lб = Gc +Lc

B) Gб = Gc

C) Lб = Lc

D) Gб +Lб = Gc

E) Gб +Lc = Gc +Lб417. Масса алмасу процестерініЈ таралушы зат бойынша алын“ан материалды› балансы ›айсы?

A)

B)

C)

D)

E)418. Егер абсорбция процесі жо“ар“ы ›ысымда йткізілсе, онда десорбция процесін тймендегі ›ай Щдіспен жЇргізеді?

A) ›ысымды тймендету

B) ›ысымды жо“арылату

C) ›ысымды йзгертпеу


419. Егер абсорбция процесі атмосфералы› ›ысым жа“дайында йткізілген болса, онда десорбция тймендегі ›ай Щдіспен жЇргізіледі?

A) вакуумды пайдалану

B) ›ысымды жо“арылату

C) ›ысымды йзгертпеу

D) бас›а аппаратты пайдалану

E) десорбция жЇргізу мЇмкін емес420. Десорбция процесініЈ ›ай Щдісі йндірістік жа“дайда ›олданылады?

A) инертті газды пайдалану

B) ›ысымды жо“арылату

C) ›ысымды йзгертпеу

D) бас›а аппаратты пайдалану

E) десорбция жЇргізбеу

421. Десорбция процесініЈ ›ай Щдісі йндірістік жа“дайда ›олданылады?

A) cу буыныныЈ а“ынын пайдалану

B) ›ысымды жо“арылату

C) ›ысымды йзгертпеу

D) Бас›а аппаратты пайдалану

E) десорбция жЇргізбеу422. Десорбция процесініЈ ›ай Щдісі йндірістік жа“дайда ›олданылады?

A) aбсорбентке жылу беру

B) ›ысымды жо“арылату

C) ›ысымды йзгертпеу

D) бас›а аппаратты пайдалану

E) десорбция жЇргізбеу423. КристалданудыЈ материалды› балансыныЈ теЈдеуі ›айсы?

A) Ge = Gkp + Gk + W

B) Ge = Gkp + Gk

C) Ge = Gkp + W

D) Ge = Gk + W

E) Ge = W + 1424. КристалданудыЈ материалды› балансыныЈ теЈдеуі ›айсы?

A) Geве = Gkp + Gkвк

B) Geве = Gkp + Gkвк

C) Geве = Gkp +1

D) Geве = Gkвк +1

E) Geве = Gkp + Gkвк +2425. Су буыныЈ меншікті энтальпиясыныЈ йлшем бірлігі ›айсы?

A) кДж/кг

B) кДж/(кг к)

C) Дж/(кг к)

D) Дж/(т к)

E) Дж/(кг 0С)426. Екіншілей бумен шы“ындалатын жылу мйлшерін ›ай теЈдікпен аны›тайсыз?

A) w (і - ccytкай)

B) w ccytкай

C) і - ccytкай

D) w (і + ccytкай)

E) і + ccytкай427. Куб ›алды“ыныЈ дистиллят мйлшеріне ›атынасы ›алай аталады?

A) Куб саны

B) Флегма саны

C) Коректену саны

D) Авогадро саны

E) Арифметикалы› саны428. С±йы› ›оспа мйлшерініЈ дистиллят мйлшеріне ›атынасы ›алай аталады?

A) Коректену саны

B) Флегма саны

C) Куб саны

D) Авогадро саны

E) Арифметикалы› сан429. Флегма саныныЈ оныЈ еЈ аз мйлшеріне ›атынасы ›алай аталады?

A) ФлегманыЈ арты›ша коэффициенті

B) Флегма саны

C) Куб саны

D) Авогадро саны

E) Арифметикалы› сан430. Ректификация аппаратыныЈ жо“ар“ы бйлігі ж±мыс сызы“ыныЈ теЈдеуі ›айсы?

A)

B)

C)

D)

E)431. 4 ›±растырушыдан т±ратын с±йы› ›оспаны ажырату Їшін ›анша аппарат керек?

A) Їш

B) екі

C) Бір

D) Бір жарым

E) екі жарым

432. Физикалы› абсорбция кезіндегі масса йту коэффициентін масса беру коэффициенттері ар›ылы йрнектеЈіз. Таратылушы заттыЈ газ фазасында“ы концентрациясымен сипаттаЈыз.

A)

B)

C)

D)

E)


433. Физикалы› абсорбция кезіндегі масса йту коэффициентін масса беру коэффициенттерімен сипаттаЈыз. Таратылушы заттыЈ с±йы› фазасында“ы концентрациясымен йрнектеЈіз.

A)

B)

C)

D)

E)


434. Абсорбция процесініЈ ›оз“аушы кЇшін газдыЈ парциалды› ›ысымымен ауыстыр“ан кездегі атал“ан процестіЈ жылдамды“ыныЈ тендеуін жазыЈыз.

A) М = KрF рop

B) М = Kр рop

C) М = F x рop

D) М = Кр F + рop

E) М = Kр (F - рop)435. ФазалардыЈ жанасу беті с±йы› фазаныЈ бетіне теЈ абсорберді атаЈыз?

A) Бетті абсорбер

B) ›±бырлы абсорбер

C) жазы› параллель насадкалы абсорбер

D) с±йы› ›абы›ша жо“ары ›оз“алатын абсорбер

E) насадкалы абсорбер436. Бетті абсорберді атаЈыз?

A) шайылатын абсорбер

B) ›±бырлы абсорбер

C) жазы› параллель насадкалы абсорбер

D) с±йы› ›абы›ша жо“ары ›оз“алатын абсорбер

E) насадкалы абсорбер


437. Бетті абсорберді атаЈыз.

A) пластиналы абсорбер

B) ›±бырлы абсорбер

C) жазы› параллель насадкалы абсорбер

D) с±йы› ›абы›ша жо“ары ›оз“алатын абсорбер

E) насадкалы абсорбер438. љабы›шалы абсорберді атаЈыз?

A) ›±бырлы абсорбер

B) насадкалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

E) тік б±рышты клапанды абсорбер439. љабы›шалы абсорберді атаЈыз?

A) жазы› параллель насадкалы абсорбер

B) насадкалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

E) тік б±рышты клапанды абсорбер440. љабы›шалы абсорберді атаЈыз?

A) с±йы› ›абы›ша жо“ары йрлеп ›оз“алатын абсорбер

B) насадкалы абсорбер

C) тор тесікті таба›шалы абсорбер

D) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

E) тік б±рышты клапанды абсорбер441. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) тор тесікті таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер442. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) ›алпа›шалы таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер443. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) клапанды таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер444. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) пластиналы таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер445. Барботажды ›±йылу ›±рыл“ысы бар абсорберді атаЈыз?

A) S-тЩрізді элементті таба›шалы абсорбер

B) тесікті ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

C) саЈлаулы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

D) ›±бырлы ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер

E) тол›ынды ›±лап а“атын таба›шалы абсорбер


1   2   3   4   5   6   7   8   9
написать администратору сайта