Главная страница
Навигация по странице:

 • Правильної відповіді немає.

 • Бюджетні лінії можуть бути як прямими, так і ламаними


  Скачать 33.03 Kb.
  НазваниеБюджетні лінії можуть бути як прямими, так і ламаними
  АнкорMikroekonomika_vidpovidi_na_testi.docx
  Дата03.05.2018
  Размер33.03 Kb.
  Формат файлаdocx
  Имя файлаMikroekonomika_vidpovidi_na_testi.docx
  ТипДокументы
  #20145

  Альтернативна вартість вимірюється: кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага.

  Альтернативна вартість нової лікарні – це: та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати, щоб побудувати цю лікарню.

  Альтернативними витратами досліджуваного інвестиційного проекту являються: очікуваний ефект від найкращого альтернативного проекту.

  Альтернативні витрати здобуття освіти не включають: вартість продуктів харчування.

  Аналіз загальної рівноваги: визначає ціни одночасно на всіх ринках; припускає можливість зворотного зв’язку; може одночасно розглядати ринки товарів і ресурсів.

  Аналіз часткової рівноваги відрізняється від аналізу загальної рівноваги тим, що він: ґрунтується на припущенні про те, що зміни цін на одному ринку не викликають суттєвих змін на іншому.

  Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо її граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.

  Бюджетне обмеження споживача – це: сукупність споживчих кошиків, доступних споживачеві за даного рівня цін та його бюджету.

  Бюджетні лінії: можуть бути як прямими, так і ламаними.

  В якості бар’єру для проникнення до галузі нових виробників можуть бути: патенти та ліцензії, більш низькі витрати великого виробництва; законодавчо оформлені виключні права, всі варіанти правильні.

  Величини дефіцитів і надлишків, що виникають унаслідок державного втручання в ринкове ціноутворення і відхилення цін від рівноважних: прямо залежать від еластичності попиту та пропозиції.

  Весь споживчий надлишок присвоює фірма, яка: здійснює повну цінову дискримінацію.

  Взаємозв’язок між можливими варіантами сполучень факторів виробництва та заданим обсягом продукції відображається за допомогою: виробничої функції.

  Взаємозв’язок між можливими варіантами сполучень факторів для виробництва фіксованого обсягу продукції відображається за допомогою: ізокванти.

  Ви припускаєте, що, коли ваша фірмі знизить свою ціну, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо ви підвищите її, жодна фірма не візьме з вас приклад. Це означає, що ваша фірма: має ламану криву попиту.

  Вигода фірми від найму робітників на конкурентному ринку праці: це додатковий прибуток фірми від підвищеної продуктивності праці всіх найнятих робітників, крім останнього; утворюється як різниця між сумою граничних дохідностей всіх найнятих робітників за мінусом видатків на заробітну плату; утворює її неявні витрати і є її нормальним прибутком.

  Використання при прийняття рішень «принципу більшості» не може забезпечення ефективності через те, що: він не враховує особливостей індивідуальних уподобань.

  Виробнича функція показує: максимальний обсяг випуску продукції фірмою при використанні різних сполучень заданих вхідних ресурсів.

  Внаслідок встановлення податку на виробників: ціна попиту перевищуватиме ціну пропозиції на величину податку.

  Встановлення державою мінімальної заробітної плати, яка перевищує рівень рівноважної, може призвести до: скорочення числа зайнятих на конкурентному ринку праці та збільшення їх числа на монополістичному ринку праці.

  Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний, викликає: появу стійкового надлишку товару.

  Гранична корисність визначається як: приріст загальної корисності при зростанні обсягу споживання блага на одиницю.

  Гранична норма технологічної заміни праці капіталом має вигляд: MRTSLK =- MPL / MPK.

  Гранична факторна виручка визначає: попит на фактори виробництва.

  Граничний виторг конкурентної фірми перевищує її граничні витрати. Фірма зможе збільшити економічний прибуток, якщо: збільшить обсяг виробництва.

  Граничний дохід є не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що функціонує в умовах: досконалої конкуренції.

  Граничний продукт фактора виробництва у грошовому вимірі: рівний зміні загального розміру виторгу при використанні додаткової одиниці фактора виробництва.

  Граничні витрати залучення фактора для фірми, що купує цей фактор, на досконало конкурентному ринку: постійні.

  Граничні витрати на залучення фактора виробництва для невеликої фірми, що закуповує його на досконало конкурентному ринку: постійні.

  Граничні витрати на оплату праці: являють собою збільшення сукупних витрат на працю при наймі додаткового працівника.

  Граничну вигоду фірми від інвестицій визначає: очікувана гранична норма віддачі.

  Двостороння монополія на ринку означає, що: на ринку діє один монополіст і один монополіст.

  Державне втручання у функціонування ринкової економіки обґрунтоване у випадку: існування численних сфер неспроможності ринку.

  Дія закону спадної віддачі означає, що: зі збільшенням змінного фактора виробництва середній продукт цього фактору збільшується, досягаючи свого максимуму, а потім знижується.

  Для взаємозамінних товарів перехресна еластичність попиту: більша нуля.

  Для виробництва, що характеризується незмінною пропорцією факторів, величина граничної норми технологічного заміщення буде дорівнювати: нулю.

  Для товару Гіффена характерно: обсяг споживання товару зростає із зростанням ціни.

  Для фірми-покупця на конкурентному ринку праці пропозиція праці: співпадає з кривими середніх та граничних видатків фірми на працю ; є горизонтальною прямою на рівні рівноважної ставки заробітної плати; є абсолютно еластичною.

  До зрушення кривої попиту на ресурс призводить: підвищення продуктивності ресурсу.

  До нецінових детермінант попиту на ресурс належить: попит на готову продукцію; продуктивність ресурсу; зміна ціни інших ресурсів; всі відповіді правильні.

  До ринків капіталу не відносяться: ринок праці.

  До специфічних методів мікроекономічних досліджень належать: граничний аналіз та економічне моделювання.

  Довгострокова крива ринкової пропозиції конкурентної галузі: залежить від динаміки цін ресурсів та їх впливу на пропозицію; будується на основі припущення про змінне число фірм у галузі за кожного значення ціни; для галузі з постійним рівнем витрат є горизонтальною прямою, всі відповіді вірні.

  Довгострокова рівновага на ринках монополістичної конкуренції означає, що: підприємства не отримують економічного прибутку.

  Довгостроковий попит фірми на ресурс порівняно з короткостроковим, є: більш еластичним.

  Досягнення максимального обсягу випуску за даної технології означає, що граничний продукт стає рівним нулю, а середній продукт спадає.

  Економічна решта – це плата за ресурси: пропозиція яких абсолютно нееластична.

  Економічне моделювання передбачає: застосування припущень, які спрощують ситуацію.

  Економічний прибуток: відсутній на конкретному ринку в довгостроковому періоді.

  Ефект доходу – це: Граничний приріст обсягу попиту за зміни реального доходу в умовах незмінності відносних цін товарів.

  Ефект доходу має місце в наступному випадку: здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше даного товару, не скорочуючи обсягу придбання інших товарів.

  Ефект заміни у моделі Хікса полягає у тому, що: зі зміною цін споживач змінює обсяг попиту на товар за незмінного рівня корисності.

  Ефект зміни визначається: зміною відносної ціни блага.

  Ефект зміни полягає у: зміні обсягу попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача.

  Ефекти заміни доходу за Слуцьким та Хіксом виявляють: додатне значення ефекту заміни за зниження ціни нижчого блага.

  Ефективним є такий обсяг виробництва чистого суспільного блага, за якого: суспільні граничні витрати виробництва блага дорівнюють суспільним граничним вигодам його споживання.

  З погляду суспільства найкращою ринковою структурою є: досконала конкуренція, монополія, дуополія, всі відповіді.

  З точки зору загальної рівноваги монополіст, який максимізує власний прибуток, досягає: ні ефективного виробництва, ні ефективного розподілу.

  За даного попиту на інвестиції їх величина: буде скорочуватись, якщо буде підвищувати процентна ставка.

  За досконалої конкуренції порівняно з монополією: продукції виробляється більше, але ціна є нижчою.

  За законом пропозиції зростання (за решти незмінних умов) супроводжується: зростанням обсягу пропозиції.

  За зростаючої процентної ставки індивід схильний: зменшити поточні витрати.

  За інших рівних умов попит на ресурс конкурентної фірми порівняно з попитом фірми-монополіста є: більш еластичним.

  За монополії порівняно з досконалою конкуренцією: продукції виробляється менше, але ціна є вищою.

  За яких умов фірма-монополіст максимальний прибуток? Граничні витрати рівні граничному доходу.

  Загальна корисність росте, коли гранична корисність: збільшується чи зменшується , але є величиною позитивною.

  Закон попиту передбачає, що: коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає.

  Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують: криві Торнквіста.

  Збільшення доходу споживачів графічно відповідає: паралельному зміщенню бюджетної лінії праворуч.

  Згідно з теорією граничного виробництва, крива попиту на працю на конкурентному ринку співпадає з кривою: граничного продукту праці у грошовому вимірі.

  Згідно правила оптимального використання ресурсу: використання ресурсу буду прибутковим, якщо гранична дохідність ресурсу дорівнює граничним видаткам на нього.

  Земельна рента за інших рівних умов буде зростати, якщо: попит на землю зростає.

  Зі зниженням ціни та зростанням обсягу попиту (припускаючи, що функція попиту лінійна): загальний виторг збільшується до точки, в якій еластичність рівна одиниці, після чого виторг зменшується.

  Зменшення ціни на 5% призводить до зниження обсягу пропозиції на 8% . Це означає, що пропозиція: еластична.

  Зміна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту? Ціни товарів.

  Зміни у рівні реальної заробітної плати можна визначити, порівнюючи зміни у рівні номінальної зарплати зі змінами у: рівні цін на товари та послуги.

  Значення коефіцієнтів лінійної та дугової еластичності співпадають у випадку: абсолютно нееластичного попиту.

  Зниження процентної ставки призведе до: зростання обсягу попиту на позичкові кошти.

  Зовнішні ефекти виникають через те, що: ринкові ціни благ не відображають непрямих витрат та вигод.

  Ізокванта ілюструє: різні комбінації ресурсів, я яких можна виробити заданий обсяг продукту.

  Інвестиції в людський капітал означають, що: рішення про видатки на освіту приймаються так само, як і будь-які інші інвестиційні рішення, з врахування норми віддачі.

  Карта кривих байдужості – це: сукупність кривих однакового рівня корисності, кожна з яких представляє деякий інший рівень.

  Картель буде діяти успішніше, якщо: попит на продукцію картелю є менш еластичним; виробничі витрати фірм, що входять до картелю, приблизно однакові; фірми-учасники виробляють приблизно однакову кількість продукції; всі відповіді вірні.

  Коефіцієнт еластичності показує: процентну зміну одного показника при зміні іншого на 1%.

  Коли будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною то попит на цей товар є: абсолютно еластичним.

  Коли процентні ставки падають, споживач, котрий прагне у будь-якій ситуації максимізувати свою корисність, буде: заощаджувати менше, більше або так само, в залежності від його уподобань по відношенню до поточного і майбутнього споживання.

  Коли ринкова ціна нижча за ціну рівноваги, то: виникає дефіцит товарів.

  Коли середній продукт змінного фактору дорівнює величині граничного продукту, можна стверджувати, що при цьому: середні витрати є мінімальними.

  Коли ціна нормального блага знижується, то: в результаті дії і ефекту заміни, і ефекту доходу споживач купує більше цього блага.

  Конкурентна фірма, намагаючись максимізувати прибуток повинна наймати додаткових робітників тільки у тому випадку, коли: граничний продукт праці у грошовому вимірі перевищує ставку заробітної плати.

  Корисність – це: задоволення, яке отримує людина від споживання благ.

  Крива <дохід – споживання> показує: всі точки рівноваги споживача відповідно із зростанням його доходу.

  Крива <дохід – споживання>: є висхідною для нормальних благ; має від’ємний нахил для нижчих благ; є вертикально. для нейтральних благ; всі відповіді правильні.

  Крива <ціна – споживання> сполучає: всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною ціни одного з товарів.

  Крива виробничих контрактів трансформується у: межу виробничих можливостей.

  Крива виробничих контрактів у ресурсній скриньці Еджворта: ілюструє множину рівноважних станів виробників двох товарів; єдину множину точок Парето-ефективного міжгалузевого розподілу ресурсів; відображає трансформацію структури виробництва в економіці.

  Крива Енгеля є прямою лінією з додатним нахилом, якщо: чистка даного блага у структурі споживання із зростанням доходу залишається незмінною.

  Крива контрактів у продуктовій скриньці Еджворта: ілюструє динаміку обміну між двома споживачами; у кожній точці відповідає стану ринкової рівноваги та умові Парето-ефективності; відображає множину рівноважних контрактних цін, які можуть встановлюватися в обміні між двома суб’єктами.

  Крива попиту переміститься праворуч і вгору в результаті: збільшення доходів споживачів.

  Крива пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому періоді – це: частина кривої граничних витрат, що розташована вище мінімального рівня кривої середніх змінних витрат.

  Криві байдужості мають такі властивості: Криві байдужості, розташовані далі від початку координат, відповідають наборам з вищим рівнем корисності; вони ніколи не перетинаються; для абсолютної більшості благ є спадними; всі відповіді правильні!

  Криві Енгеля характеризують: залежність обсягу споживання товару від доходу споживача.

  Ламана крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає: розрив у кривій граничного доходу.

  Максимальна ефективність виробництва від застосовуваних факторів досягається тоді, коли: гранична норма технологічного заміщення дорівнює співвідношенню граничних продуктивностей факторів.

  Максимальний обсяг випуску за певної технології досягається, якщо: граничний продукт дорівнює нулю, а середній продукт знижується.

  Між рівнем освіти та величиною індивідуальних доходів: існує прямий зв'язок.

  Мікроекономіка вивчає: поведінку індивідуальних господарських суб’єктів у різних ринкових структурах.

  Мікроекономіка досліджує: поведінку окремих економічних суб’єктів, котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів.

  Міський метрополітен може слугувати прикладом: природної монополії.

  Монополіст, який максимізує прибуток, буде зменшувати ціну на свій продукт, якщо: граничний дохід вище граничних витрат.

  Монополістична конкуренція характеризується тим, що: фірми випускають диференційовану продукцію.

  Монополія є неефективною з позицій суспільства, оскільки: ціна за монополії вище, ніж на досконало-конкурентному ринку.

  Монопсонія – це ринкова структура, за якої: на ринку багато продавців і лише один покупець.

  На відміну від конкурентної фірми монополіст: може впливати на ціну свого продукту.

  На відміну від конкурентної фірми проста монополія прагне: виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу.

  На відміну від моделі дуополії Курно, у моделі Бертрана: Обидві фірми одержують нульовий економічний прибуток; крива реакції визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим; кожна фірма у стані рівноваги виробляє більше продукції за нижчою ціною; всі відповіді вірні.

  На відміну від моделі Слуцького, у моделі Хікса: компенсуюча бюджетна лінія є дотичною до початкової поверхні байдужості.

  На ринку монополістичної конкуренції джерелом ринкової влади фірм є: диференціація конкуренції.

  На якій аксіомі базується доведення неможливості перетину кривих байдужості? Транзитивності.

  Надання субсидії виробникам: дозволяє збільшити пропозицію; переміщує криву пропозиції праворуч на величину субсидії по вертикалі; призводить до зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу продукції; всі відповіді правильні.

  Надходження до державного бюджету від встановлення акцизного податку зростатимуть, якщо: попит на товар нееластичний.

  Найвірогідніше, що учасник картелю збільшив би свій прибуток: продаючи свої товари за нижчою ціною, ніж у інших учасників картелю.

  Наявність від’ємного зовнішнього ефекту виявляється в тому, що: має місце перевиробництва блага.

  Наявність зовнішніх ефектів призводить до таких негативних наслідків, як: неефективність розміщення ресурсів.

  Наявність зовнішніх ефектів призводить до: неефективної з погляду суспільства рівноваги на ринку; необхідності втручання держави; заниженої ціни товару.

  Наявність позитивних або негативних зовнішніх ефектів призводить до того, що без їх коригування: ціна завжди є заниженою.

  Негативні зовнішні ефекти приводять до того, що товар: випускається в надмірній кількості і на нього призначаються надто низькі ціни.

  Недосконала конкуренція має місце тоді, коли: фірми володіють ринковою владою.

  Недосконало конкурентними є ринки: монополії, олігополії та монополістичної конкуренції.

  Необхідними умовами досягнення повної системної ефективності є: ефективність за споживанням та обміном; ефективність розподілу ресурсів між галузями; ефективність за використанням ресурсів у виробництві.

  Обмежені можливості ринку суспільних благ: здатністю споживачів ухилятися від оплати спожитих благ.

  Обсяг попиту на ресурс залежить від: ціни продукту, який виробляється за допомогою цього ресурсу; ціни даного ресурсу; граничної продуктивності ресурсу; всі відповіді правильні.

  Олігополістичний ринок має таку спільну рису з ринком монополістичної конкуренції: фірми мають ринкову владу.

  Олігополістичний ринок схожий з ринком монополістичної конкуренції тому, що: фірми володіють владою.

  Олігополія – це ринкова структура, де оперує: невелика кількість фірм, які конкурують між собою.

  Оптимальним способом підвищення заробітної плати членів профспілки – монополіста на ринку праці є: сприяння підвищенню попиту на працю.

  Оскільки попит на продукцію монополії є спадними, це означає, що за умови збільшення пропозиції монополіста: крива середнього доходу розташована вище кривої граничного доходу.

  Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою, зумовлена: безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів, необхідних для їх задоволення.

  Парето-ефективний розподіл ресурсів за умов монополії досягається лише у випадку, коли: монополіст застосовує досконалу цінову дискримінацію;

  Перешкодою для досягнення Парето-ефективного розподілу ресурсів може стати: монополія; неповна інформація; встановлення податків.

  Перший закон Госсена стверджує, що: кожна наступна одиниця блага приносить споживачу менше задоволення, ніж попередня.

  Під постійними витратами розуміються: витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється.

  Підприємство, що закуповує ресурси на досконало конкурентних ринках і реалізує свою продукцію також на досконало конкурентному ринку, повинно: залучати ресурси до того моменту, поки додатковий обсяг виробництва, що припадає на одиницю вартості ресурсу, не стане однаковим для всіх ресурсів.

  Повне використання всіх ресурсів показує будь-яка точка, що лежить: на кривій виробничих можливостей.

  Позитивне рішення стосовно будівництва мосту, який приноситиме десятивідсотковий прибуток упродовж 200 років експлуатації буде прийнято за умови, що банківська процентна ставка складає: менше 10%;

  Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється: тільки його вподобаннями.

  Поняття “ досконало конкурентна фірма ” передбачає, що: це фірма, яка не чинить впливу на формування ринкової ціни.

  Попит на ресурс залежить від: цін ресурсів-замінників; цін взаємодоповнюваних ресурсів; ціни продукту, який виробляється за допомогою даного ресурсу, всі попередні відповіді вірні.

  Постійні витрати – це: Витрати, які не залежать від обсягу виробництва.

  Поточна дисконтова на цінність – це: сьогоднішнє значення суми, яка може бути виплачена у майбутньому.

  Похідний попит на фактори виробництва визначається: попитом на продукт, що виробляється за допомогою фактору.

  При збільшенні ставок заробітної плати: відбудеться скорочення зайнятості, якщо попит на працю еластичний.

  При падінні заробітної плати індивід, що прагне максимізувати свою корисність: може мати місце будь-який із названих варіантів.

  При підвищенні заробітної плати обсяг пропозиції праці з боку робітника може скоротитись, якщо: ефект доходу перевищує ефект заміни.

  При прийнятті рішення про інвестиції фірми беруть до уваги: реальну процентну ставку.

  Принцип раціональності поведінки означає, що: кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду.

  Припустимо, що пропорція товару Х абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар виросте, то ціна рівноваги: збільшиться, а обсяг рівноваги залишиться незмінним.

  Прихильники точки зору на монополістичну конкуренцію як достатньою ефективну та вихідну споживачам стверджують, що: диференціація продукту сприяє кращій реалізації різноманітних уподобань споживачів.

  Проблема обмеженості ресурсів може бути вирішена, якщо: всі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами; люди зможуть відмовитися від конкуренції на користь співпраці; будуть відкриті практично невичерпні джерела енергії.

  Продукт має корисність, якщо він: здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача.

  Продуктова скринька Еджворта: є графічною моделлю оптимізації рішень щодо ефективного розподілу благ в обміні між двома споживачами; ілюструє всі можливі варіанти розподілу двох благ між двома споживачами; визначає обсяги запасів двох благ.

  Пропозиція землі: абсолютно нееластична.

  Профспілка на ринку праці: може підвищити заробітну плату за рахунок скорочення зайнятості; може максимізувати зайнятість працівників галузі, якщо встановить ставку зарплати на рівнв конкурентної; є монополістом.

  Реалізація ринкової влади в умовах монополії означає, що: ціна більша, ніж граничний дохід.

  Регулювання позитивних зовнішніх ефектів пов’язано з: забезпечення обсягу споживання блага, відповідного рівню суспільних граничних вигод.

  Ресурсна скринька Еджворта: є графічною моделлю оптимізації рішень щодо міжгалузевого розподілу ресурсів; у точках дотику ізоквант виробництва двох товарів до ізокости відображає множину ефективних міжгалузевих розподілів ресурсів; ілюструє множину можливих міжгалузевих розподілів ресурсах.

  Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають таку загальну рису: на ринку оперують багато покупців та продавців.

  Ринкова процентна ставка: визначається внаслідок взаємодії між попитом га позичкові кошти та їх пропозицією; є рівноважною ціною позичкових коштів; відповідає рівності граничного продукту капіталу в грошовому виразі видатків на капітал.

  Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо: за певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з планами продавців щодо продажу; обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропозиції; на ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару; всі відповіді правильні.

  Рівновага споживача з точки зору кардиналістської теорії означає: максимізацію сукупної корисності за даного бюджетного обмеження.

  Рівновага споживача на карті кривих байдужості – це: Спільна для бюджетної лінії байдужості точка, в якій нахил бюджетної лінії та кривої байдужості співпадають.

  Розподіл ресурсів є Парето-ефективним, коли: жоден суб’єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого.

  Середні змінні витрати досягають мінімальної величини за обсягу виробництва, який характеризується: рівністю МС та АТС.

  Середні змінні витрати мають таку властивість: із зменшенням обсягу виробництва: інколи спочатку зменшуються, а потім зростають.

  Середні змінні витрати мають таку властивість: із зростанням обсягу виробництва: спочатку зменшуються, а потім зростають.

  Середні постійні витрати мають таку властивість: із зменшенням обсягу виробництва: завжди зменшуються.

  Середні сукупні витрати досягають мінімальної величини за обсягу виробництва, який характеризується: рівністю МС та АТС.

  Середні сукупні витрати мають таку властивість: із зменшенням обсягу виробництва: інколи спочатку зменшуються, а потім зростають.

  Середні сукупні витрати мають таку властивість: із зростанням обсягу виробництва: спочатку зменшуються, а потім зростають.

  Середній продукт досягає свого найбільшого значення (за незмінної технології), якщо він: дорівнює граничному продукту.

  Середній продукт змінного фактора – це: сукупний обсяг випуску продукції, який припадає на одиницю змінного фактора за умови незмінності всіх інших.

  Скорочення пропозиції товару веде до збільшення: попиту на взаємозамінні товари.

  Споживач вибирає споживчий набір, представлений точкою, що лежить всередині площини, обмеженої бюджетною лінією. Отже він: не повністю використовує свій бюджет.

  Ставка процента по облігаціях буде тим нижчою, чим: короткий термін, на який вони впущені.

  Стан рівноваги виробника досягається тоді, коли: співвідношення цін факторів дорівнює співвідношенню їх граничних продуктів.

  Станції для заправки пальним є прикладом фірми, що працює на ринку монополістичної конкуренції. Що з перерахованого Ви вважаєте нетиповим для неї? економічний прибуток у довгостроковому періоді.

  Сукупний обсяг виробництва двох фірм у рівновазі Курно: ??? перебуває в проміжку від монопольного до конкурентного обсягу виробництва.

  Сума збитків конкурентної фірми, що припиняє виробництво у короткостроковому переіоді: дорівнює постійним витратам.

  Суспільні блага, що виробляється державою, фінансуються за рахунок зібраних податків, при цьому більша ефективність їх виробництва досягається за умови: застосування диференційованої ставки податку.

  Теорема Коуза дає змогу ефективно вирішати проблеми зовнішніх ефектів за наявності таких умов: невелика кількість залучених до переговорів суб’єктів господарювання.

  Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається максимізувати: загальну корисність.

  Типова крива змінних витрат виробника завжди: спочатку опукла вгору, а потім вниз.

  Типова крива сукупних витрат виробника завжди: спочатку опукла вгору, а потім вниз.

  Типові змінні витрати мають таку властивість: із зростанням обсягу виробництва: завжди зростають.

  Типові сукупні витрати мають таку властивість: із зростанням обсягу виробництва: завжди зростають.

  У будь-якій конкурентній галузі ціна рівноваги довгострокового періоду встановлюється на рівні: мінімуму АТС.

  У випадку встановлення відсоткового податку на виробників: крива пропозиції зміститься ліворуч, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться.

  У випадку встановлення податку з одиниці товару на виробників: крива пропозиції зміститься ліворуч паралельно до початкової, рівноважна ціна росте, а рівноважний обсяг зменшиться.

  У випадку двосторонньої монополії на ринку праці рівноважна ціна скоріше за все буде дорівнювати: якійсь величині, що менша за рівноважну ціну монополії, але більша за рівноважну ціну монопсонії.

  У випадку зниження ціни нижчого блага: ефекту заміни спонукатиме споживача збільшити обсяг попиту на нього, а ефект доходу зменшити; загальний ефект полягає у збільшенні обсягу попиту на нього; ефект заміни перевищує ефект доходу; всі відповіді правильні.

  У випадку, коли, не дивлячись на зміну ціни товару, загальний виторг не змінюється, коефіцієнт цінової еластичності попиту: рівний 1.

  У відповідності з теорією граничного виробництва крива попиту на працю на конкурентному ринку: співпадає з кривою граничного продукту праці у грошовому вимірі.

  У довгостроковому періоді для фірми: всі витрати є змінними.

  У довгостроковому періоді нові фірми увійдуть в конкурентну галузь, якщо: ціна перевищує довгострокові середні витрати типової фірми галузі.

  У довгостроковому періоді фірма за досконалої конкуренції: працює на рівні нульового прибутку.

  У довгостроковому періоді: фірми, які працюють в умовах досконалої конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток; фірми, які працюють в умовах монополістичної конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток; олігополісти та монополісти, як правило, отримують економічний прибуток; всі відповіді правильні.

  У довготерміновому періоді за монополії порівняно з монополістичною конкуренцією: продукції виробляється менше, але ціна є вищою.

  У довготерміновому періоді за монополістичної конкуренції порівняно з монополією: продукції виробляється більше, але ціна є нижчою.

  У довготерміновому періоді монополістична конкуренція: має спільні риси лише з досконалою конкуренцією.

  У довготерміновому періоді фірма за монополістичної конкуренції: працює на рівні нульового прибутку.

  У довготерміновому періоді фірма-монополіст: має прибуток.

  У довготерміновому періоді: фірми, які оперують в умовах монополістичної конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток; високі вхідні бар’єри для вступу на ринок роблять можливими отримання олігополістом економічного прибутку; Фірми, які оперують в умовах досконалої конкуренції, отримують нульовий економічний прибуток; всі відповіді вірні.

  У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво за умови, що: її сукупний виторг не покриває сукупних витрат.

  У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 2 грн., середні постійні витрати складають 0,5 грн. Загальні витрати становитимуть: 1250 грн.

  У короткостроковому періоді фірма за досконалої конкуренції: може мати прибуток, може не мати прибутку, може нести збитки.

  У короткостроковому періоді фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить виробництво, коли виявиться, що: ціна менша мінімальних середніх змінних витрат.

  У короткотерміновому періоді за досконалої конкуренції порівняно з монополістичною конкуренцією: продукції виробляється більше, але ціна є нижчою.

  У короткотерміновому періоді за монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією: продукції виробляється менше, але ціна є вищою.

  У короткотерміновому періоді монополістична конкуренція: має спільні риси і з досконалою конкуренцією, і з монополією.

  У короткотерміновому періоді фірма за монополістичної конкуренції: може мати прибуток, може не мати прибуток, може мати прибутку, може нести збитки.

  У короткотерміновому періоді фірма-монополіст: завжди має прибуток.

  Удосконалення технології переміщує: криву пропозиції праворуч.

  Умовою забезпечення оптимальної структури економіки є: рівність граничної норми трансформації граничній нормі замінам благ для всіх споживачів.

  Учасник картелю може збільшити свій прибуток у короткостроковому періоді, якщо: збільшить обсяг випуску продукції понад встановлену квоту.

  Фірма досягає мінімального рівня витрат, коли: граничні продукти всіх факторів виробництва однакові; граничні продукти факторів виробництва дорівнюють нулю; граничні продукти всіх факторів виробництва дорівнюють їх цінам; Правильної відповіді немає.

  Фірма є монопсонією на ринку праці, але не має монопольної влади на ринку готової продукції. Порівняно із конкурентними фірмами, вона буде: наймати менше робітників і встановлювати більш низьку заробітну плату.

  Фірма за монополістичної конкуренції: має обмежену монопольну владу.

  Фірма планує взяти банківську позику на будівництво на будівництво нового підприємства. Процентна ставка становить 18% річних. Очікувана норма прибутку – 20%. За цих умов фірма: буде будувати нове підприємство.

  Фірма у стані рівноваги на ринку монополістичної конкуренції несе збитки, якщо: АТС>P.

  Фірма у стані рівноваги отримує на ринку монополістичної конкуренції прибуток у разі, якщо: АТС
  Фірми зацікавлені в мінімізації витрат. Вони можуть досягти цього, якщо будуть: дотримуватись рівності між граничною нормою технологічного заміщення факторів та співвідношенням цін цих факторів.

  Форма і нахил кривих байдужості залежать: від ступеня замінності благ у споживанні.

  Форма мінімізує видатки на ресурси, якщо: співвідношення між граничними продуктивностями та цінами всіх ресурсів однакові.

  Функція реакції у моделі Бертрана: визначає ціну продукції одного олігополіста за кожного заданого рівня ціни, встановленої іншим.

  Функція реакції у моделі Курно: ??? визначає ціну продукції одного дуополіста за кожного заданого обсягу виробництва іншого.

  Центральними суб’єктами мікроекономічного аналізу є: споживач і фірма.

  Ціна рівноваги – це: ринкова ціна, за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.

  Ціна товару одиниці Х складає 1,5 грн., а товару Y – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y у 30 ютилей, то при якій граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів? 45 ютилей.

  Цінова дискримінація – це: продаж за різними цінами однієї й тієї ж самої продукції різним покупцям.

  Ціною позичкового капіталу є: процент.

  Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А? Зміною цін на ресурси, необхідних для виробництва товару А.

  Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар ліворуч і вгору? зростанням цін на вхідні ресурси.

  Що з нижченаведеного є корегуючою субсидією: надбавки до заробітної плати за шкідливих для здоров’я умов праці.

  Що з перерахованого відноситься до чистих суспільних благ? Судова система.

  Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару? збільшення попиту на товар.

  Яка з наступних проблем є мікроекономічною? Вплив зміни ціни нафти на виробництво автомобілів.

  Яка з подій не змістить кривої попиту на кольорові олівці? підвищення ціни на кольорові олівці.

  Яке з наступних видів витрат беруться до уваги при прийнятті рішень щодо оптимального виробництва фірми? середні змінні витрати.

  Яке з наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю “ нормальний прибуток ”: мінімальний прибуток, необхідний для продовження фірмою діяльності даного спрямування.

  Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються? Крива попиту на продукт фірми має від’ємний нахил.

  Яке з наступних явищ є несумісним з досягненням загальноекономічної рівноваги? Монополія.

  Яке з тверджень є неправильним? Еластичність попиту за ціною тим вища: чим більш дефіцитним є товар.

  Яке із вказаних нижче значень коефіцієнта еластичності співпадають за доходами відноситься до товарів першої необхідності? Більше 0, але менше 1.

  Які з наведених характеристик належать до благ нижчої споживчої цінності? Попит на благо скорочується, якщо доходи домогосподарства зростають.

  Які з ринкових структур відносяться до ідеальних? Досконала конкуренція та монополія.

  Які з ринкових структур відносяться до реальних? Монополістична конкуренція та олігополія.

  Якщо AVC зростають із зростанням обсягу виробництва, то для відповідних обсягів: МС завжди зростають.

  Якщо AVC скорочується із зростанням обсягу виробництва, то для відповідних обсягів: МС повинні бути нижчими від AVC.

  Якщо AVC скорочується із зростанням обсягу виробництва, то для відповідних обсягів виробництва: АТС також скорочуються.

  Якщо будь-яка кількість може бути продана за однією і тією ж ціною, що попит на даний товар є абсолютно еластичним.

  Якщо виробництво певної продукції супроводжується значними зовнішніми вигодами і внаслідок державного коригування ринкової ситуації вони будуть враховані, то: кількість виробленої продукції зросте.

  Якщо граничний продукт (МР) змінного фактора досягає максимального значення – це означає, що в цій точці: зростає і середній (АР), і сукупний продукт (ТР).

  Якщо граничний продукт (МР) при певному значенні змінного фактору (х) дорівнює нулю, це означає, що в цій точці: сукупний продукт (ТР) набуває максимального значення.

  Якщо два товари виробляються за умов постійного ефекту від масштабу і підприємство використовується всі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих можливостей для цих товарів: не може бути визначена, враховуючи наведену інформацію.

  Якщо за даного розподілу ресурсів у скриньці Еджворта ізокванти двох товарів є дотичними, то: граничні форми технологічної заміни в обох галузях рівні.

  Якщо за даного розподілу благ криві байдужості двох споживачів у скриньці Еджворта є дотичними, то: граничні норми заміни благ в обох споживачів рівні.

  Якщо за певного обсягу виробництва граничні витрати монопольно конкурентної фірми менші за її середні витрати і дорівнюють граничному доходу, то це означає, що: фірма досягла рівноважного обсягу виробництва.

  Якщо лінійні криві попиту і пропозиції є типовими спадною і зростаючою, то з встановленням податку на виробників: рівноважна ціна зростає на меншу величину, ніж величина податку.

  Якщо на конкурентному ринку праці встановиться рівновага, то: заробітна плата робітників дорівнюватиме цінності граничному продукту праці.

  Якщо номінальна процентна ставка становить 10%, а темп інфляції визначений 4% за рік, то реальна ставка становить у %: 6.

  Якщо платниками податку законодавчо визначені покупці, то податковий тягар: буде розподілений між покупцями і продавцями.

  Якщо попит на сільськогосподарські продукти нееластичний, то при гарному врожаї доходи фермерів: скоротяться, бо відносне зниження цін буде більшим за відносне збільшення обсягу продажів.

  Якщо попит на товар фірми-монополіста еластичний, то, збільшуючи ціну, фірма: скоротить свій дохід.

  Якщо попит на товар фірми-монополіста еластичний, то, зменшуючи ціну, фірма: збільшить свій дохід.

  Якщо попит на товар фірми-монополіста нееластичний, то, збільшуючи ціну, фірма: збільшить свій дохід.

  Якщо попит на товар фірми-монополіста нееластичний, то, зменшуючи ціну, фірма: скоротить свій дохід.

  Якщо праця і капітал є ресурсами-взаємодовнювачами, то у разі підвищення ціни капіталу: попит фірми на працю скоротиться.

  Якщо праця і капітал є ресурсами-замінниками, а ефект обсягу випуску переважає ефект заміни, то зі зростанням ціни капіталу: попит фірми на працю скоротиться.

  Якщо пропозиція товару зображується вертикальною лінією, то можна стверджувати, що вона є: абсолютно нееластичною.

  Якщо пропозиція товару нееластична, а попит на нього скорочується, то загальний виторг продавця: скорочується.

  Якщо рухатись вниз по ізокванті, гранична норма технологічного заміщення (MRTS): зменшуватиметься.

  Якщо у двох індивідів криві байдужності між двома товарами мають вигляд прямих ліній та в обох однакова гранична норма заміщення між ними, то контрактна крива у діаграмі Еджворта є: поверхнею всієї діаграми.

  Якщо уряд регулює природну монополію і виходить лише із вимоги ефективності, тоді ціна має бути встановлена на рівні: граничних витрат (МС).

  Якщо фірма досягає оптимального співвідношення ресурсів, яке максимізує прибуток, вона одночасно: мінімізує витрати.

  Якщо ціна нормального товару А знижується, то споживач придбає цього товару менше; споживач не змінить обсягів свого споживання; споживач придбає цього товару більше; всі відповіді неправильні.


  написать администратору сайта