Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014. Лекція 1 Вступ. Основні поняття про метрологію Метрологія вчення про міриСкачать 186.56 Kb.
НазваниеЛекція 1 Вступ. Основні поняття про метрологію Метрологія вчення про міри
Анкор1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
Дата12.02.2018
Размер186.56 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла1-Лекція ВС та ТВ --ПТМ-2014.docx
ТипЛекція
#16548
страница3 из 4
1   2   3   4

Види повірки: первинна, періодична, позачергова, інспекційна та експертна.

Засоби вимірювальної техніки визнають придатними до застосування, якщо результати повірки підтверджують їх відповідність метрологічним та технічним вимогам до цих засобів вимірювальної техніки, встановленим у нормативних чи експлуатаційних документах.

Добавити повіркову схему та схеми підпорядкування ЗВ

Що таке калібрування засобів вимірювальної техніки?

Калібрування засобів вимірювальної техніки - визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки.

Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться під час випуска з виробництва, після ремонту та під час експлуатації.

Калібрування під час випуску засобів вимірювальної техніки з виробництва здійснюється з метою контроля метрологічних характеристик.

Калібрування під час експлуатації засобів вимірювальної техніки або після ремонту засобів вимірювальної техніки здійснюється з метою встановлення у визначених умовах або контроля метрологічних характеристик цих засобів (в залежності від виммог користувача засобів вимірювальної техніки).

Калібруванню під час випуску з виробництва підлягають засоби вимірювальної техніки, типи яких занесено до Державного Реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні та на які не розповсюджується державний метрологічний нагляд.

Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів калібрування засобів вимірювальної техніки регламентуються ДСТУ 3989.

Державна система стандартизації та якість продукції
Стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар”єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Міжнародна стандартизація – стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн.

Регіональна стандартизація – стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн повного географічного та економічного простору.

Національна стандартизація – стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни.

Орган стандартизації – орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, регіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження стандартів.

Об’єкт стандартизації – предмет (продукція, процес, послуга), який підлягає стандартизації і для якого розробляються ті чи інші вимоги, характеристики, параметри, правила та ін. Стандартизація може стосуватись об”акта взагалі, або його окремих складових. Причому названий термін однаково стосується будь-якого обладнання, матеріалу, компонента або системи, а також правила, процедури, функції, методу чи діяльності.

Нормативний документ (НД) - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як “стандарт”, “кодекс усталеної практики” та “технічні умови”.

Стандартизація заснована на досягненнях науки і техніки та передового досвіду. Для впорядкування НТД розроблена, та введена в народне господарство, Державна система стандартизації (ДСС). Це комплекс взаємопов’язаних правил та положень, що визначають цілі, задачі, обов’язки, методику проведення робіт по стандартизації.

ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарт підприємства. Основні положення.

ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

Стандартизація – встановлення та використання правил з ціллю впорядкування діяльності в певній області, для досягнення загальної оптимальної економії, на користь та за умови участі всіх зацікавлених сторін.

Стандарт – нормативно – технічний документ (НТД), що встановлює комплекс норм, правил, вимог до об’єкту, та затверджений відповідною організацією ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП, ТУ тощо.

Стандартизація заснована на досягненнях науки і техніки та передового практичного досвіду та визначає основу не тільки теперішнього, але і майбутнього розвитку та має існувати нерозривно з прогресом.

Згідно ГОСТ 1.0-85 основними цілями стандартизації є:

 • прискорення технічного прогресу;

 • підвищення якості продукції;

 • забезпечення умов для широкого експорту товарів високої якості;

 • вдосконалення організації керування народним господарством, та ін.

Однак ДСС не може одна вирішити та повністю забезпечити функціонування системи керування якістю промислової продукції.

Серед основних напрямків стандартизації, що охоплює область керування якістю, найважливішими є:

 • Група Т51 - Система документації, що визначає показники якості, надійності та довговічності (ЄСПЯП).

 • Група Т52 - Система проектно-конструкторської документації (ЄСКД).

 • Група Т53 - Система технічної документації (ЄСТД).

Т8 – Державна система забезпечення єдності вимірювання (ДСВ).

Основні поняття про стандартизацію. Початок системи ЕСДП

В Україні за часів царської Росії не було єдиної державної стандартизації; у промисловості, де багато підприємств належали іноземцям, використовували три системи мір – стару російську, британську (дюймову) та метричну, що заважало розвитку стандартизації.

У 1923 р. в Україні був створений Комітет еталонів та стандартів (КЕС) при Головній палаті мір та вагів. Комітет розробив декілька стандартів на виміри довжини, різьби, калібру.

Потім організовано Бюро промислової стандартизації (у 1924 р.), якому було доручено керування діяльністю робочих комісій із розробки загальнопромислових стандартів. У різних відомствах було організовано 120 комісій із розробки проектів стандартів.

Комітет зі стандартизації при Раді праці та оборони, який увів перші обов'язкові загальносоюзні стандарти, було організовано у 1925 р. 7 травня 1926 р. затвердили перший загальносоюзний стандарт ОСТ 1 "Пшениця. Селекційні сорти зерна. Номенклатура".

У 1930 р. Комітет зі стандартизації отримав назву Всесоюзний комітет стандартизації (ВКС) при Раді праці та оборони. Йому у підпорядкування була передана Головна палата мір та вагів, а в Україні створений республіканський Комітет зі стандартизації.

У1940 р. було організовано Всесоюзний комітет стандартів. З того часу загальносоюзні стандарти почали називатися державними стандартами та позначатися індексом ДОСТ із додаванням порядкового номера та року затвердження, наприклад, ДОСТ 169 – 40.

При Раді Міністрів СРСР у 1954 р. було створено Комітет стандартів, мір та вимірювальних приладів, який у 1970 р. перетворили в Державний комітет стандартів Ради Міністрів СРСР (Держстандарт СРСР).

У незалежній Україні постановою Кабінету Міністрів від 23 вересня 1991 р. № 293 був створений Держстандарт України. Перші стандарти України (ДСТУ) введені в дію 1 жовтня 1993 р. наказом Держстандарту України від 19 липня 1993 р. № 116 Держстандарт України – це національний орган зі стандартизації, який створює державну систему стандартизації в країні та керує всіма роботами зі стандартизації, метрології та сертифікації.

Органи стандартизації в Україні.
Органи державної служби стандартизації


До органів державної служби стандартизації належать:

 • Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України);

 • Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ);

 • Державний науково-дослідний інститут "Система" (ДНДІ "Система");

 • Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ);

 • Український навчально-науковий центр зі стандартизації, метрології та якості продукції;

 • технічні комітети зі стандартизації (ТК);

 • територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

На УкрНДІССІ покладено функцію розроблення науково-технічних і економічних основ стандартизації, перспективних планів комплексної стандартизації сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готових виробів, стандартів на єдині методи випробування продукції. Він виконує експертизу стандартів перед їх затвердженням, проводить порівняльний аналіз рівня стандартизації в Україні і зарубіжних країнах, надає інформацію з питань стандартизації всім зацікавленим організаціям.

На ДНДІ "Система"покладено функцію розроблення основоположних стандартів.

На УкрЦСМ покладено функцію централізованої обробки всієї інформації організацій і підприємств про чинні стандарти, технічні умови та іншу нормативну документацію, а також забезпечення їх цією документацією. Центр здійснює реєстрацію стандартів та іншої нормативної документації зі стандартизації державного і галузевого значення, підготовку кадрів для цієї галузі, підвищення їх кваліфікації та видання нормативних документів,пов'язаних зі стандартизацією.

На Український навчально-науковийцентрзі стандартизації, метрології та якості продукції покладено функцію підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Технічні комітети зі стандартизаціїстворюються за рішенням Держстандарту України для організації та забезпечення розроблення, розгляду, експертизи, погодження і підготовки до затвердження державних стандартів України, інших нормативних документів зі стандартизації, а також проведення робіт з регіональної та міжнародної стандартизації.

На добровільних засадах до роботи в технічних комітетах залучаються уповноважені представники заінтересованих підприємств, установ та організацій замовників (споживачів), розробників, виробників продукції, органів і організацій зі стандартизації, метрології, сертифікації, товариств (спілок) споживачів, науково-технічних та інженерних товариств, інших громадських організацій, провідні вчені та фахівці. На сьогодні в Україні створено 120 технічних комітетів.

На територіальні центри покладено функцію контролю за впровадженням і додержанням стандартів, технічних умов.

У структурі Держстандарту України налічується 35 територіальних центрів: 26 обласних і 9 міських.

Органи галузевої служби стандартизації

До органів галузевої служби стандартизації належать:

 • служба стандартизації міністерства або відомства;

 • головні (базові) організації зі стандартизації;

 • служба стандартизації підприємства (організації).

Служба стандартизації міністерства або відомства здійснює керівництво і координацію діяльності з питань стандартизації в галузях народного господарства. Для цього при міністерстві чи відомстві організовується відділ стандартизації, на який покладено функцію організації та планування робіт зі створення проектів державних і галузевих стандартів на проектування і виготовлення продукції, а також організації найважливіших наукових досліджень зі стандартизації для забезпечення випуску високоякісної продукції.

Головні (базові) організації зі стандартизації проводять науково-дослідні роботи і розробляють нормативні документи зі стандартизації, як правило, галузевого рівня.

Служба стандартизації на підприємстві (організації) здійснює організацію і проведення робіт зі стандартизації. Це може бути відділ (на великому підприємстві або об'єднанні), група або навіть одна особа — відповідальний за стандартизацію.

Головним завданням служби стандартизації на підприємстві і в організації є науково-технічне та організаційно-методичне керування діяльністю зі стандартизації, а також безпосередня участь у проведенні таких робіт.

Керівник служби стандартизації несе таку саму відповідальність як і керівник підприємства за додержання стандартів і технічних умов технічної документації, що розробляється підприємством, за якість і техніко-економічне обґрунтування стандартів і технічних умов підприємства, за відповідність їх показників сучасним вимогам до рівня техніки, своєчасний перегляд стандартів і технічних умов з метою приведення їх у відповідність до потреб народного господарства, що зростають.

До обов'язків цієї служби належать:

 • організація і планування робіт зі стандартизації та контроль за їх виконанням;

 • розробка проектів стандартів підприємства і технічних умов;

 • систематичний контроль за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов у проектуванні та виробництві продукції;

 • визначення фактичного рівня уніфікації та стандартизації виробів і розрахунок економічної ефективності робіт зі стандартизації;

 • забезпечення всіх підрозділів підприємства потрібною нормативною документацією зі стандартизації;

 • організація обліку, зберігання стандартів і технічних умов та внесення змін у всі їх екземпляри;

 • організація і здійснення нормоконтролю технічної документації, що розробляється підприємством;

 • допомога всім підрозділам підприємства з усіх питань стандартизації й уніфікації.


Структура ДСС. Для кожної галузі є свій стандарт – своя буква (всього 19 букв), кожній букві відповідає декілька цифр.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ГрупаА Б В Г Д Е Ж И К Л М Н П Р С Т У Ф Є (всього 19 букв)
0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

Рис. 2.1. Структура ДСС
Приклади позначення

Т01 – технічна документація (Д01, Е01, Ж01- будівельні креслення).

Т02 – норми розрахунку і проектування (А02, Д02, Е02, Ж02).

Далі специфічні особливості кожної галузі.

Т12 допуски і посадки.

Кожній галузі була присвоєна буква російського алфавіту:

А – Гірнича справа. Корисні копалини.

Г – машини, обладнання, інструмент.

Д – Транспортні засоби і тара:

 • Д5 – Залізничний транспорт;

 • Д51 – Локомотиви;

 • Д52, Д53, Д55, Д57, Д59 – Вагони;

 • Д2 – Автомобілі. Трактори і тягачі;

 • Д23 – Трактори і тягачі.

 • Ж82 – Залізничне будівництво;

 • Г86 – підйомно-транспортне обладнання.

ГОСТ 9238-83 Габарити наближення будівель та рухомого складу.

ГОСТ 15663-82 Крани – штабелери. Типи і основні параметри.

В кожному підрозділі в порядку збільшення розташовують цифри від одного знаку до п’яти і рік прийняття.

Приклад ГОСТ 21354-75 – Передачі зубчаті циліндричні евольвентні. Розрахунок на міцність.

В вказівникові Державні стандарти Т4; вказується строк дії ГОСТів.

ДСС. Т5 – система документації. ГОСТ на утворення гостів

8

.......

1

3

ГОСТ 1.0-85. ... ГОСТ 1.25-76 Т50

ЄСКД

Т52

ЄСТД

Т53

ЄСПКП

Т51

ДСВ

Т8

2

Т – Загально технічні та організаційно-методичні стандарти.

Т0 – Загально технічні і метрологічні терміни позначення та величини.

Т5 – Система документації.

Т8 – Державна система забезпечення єдності вимірювання (ДСВ) - метрологія.

Таблиця 2.1

(підгрупа 0) Державна система стандартизації та нормативно-технічної документації (ДСС і ЕТД)

Група Т50

ГОСТ 1.0-68

ДСС Основні положення.

ГОСТ 1.16-78

ДСС Пояснювальна записка до проекту стандарту. Побудова, зміст, викладення та оформлення .

......
ГОСТ 1.26-77
Таблиця 2.2

(підгрупа 1) Система документації, що визначає показники якості, надійності та довговічності (ЄСПЯП)

Група Т51

ГОСТ 4.3-78

ЄСПЯП. Основні положення.

ГОСТ 4.317-80

ЄСПЯП. Ущільнення гумові контактні. Номенклатура показників.

...
ГОСТ 4.321-85

ЄСПЯП. Посуд і обладнання лабораторні із кварцу та фарфору. Номенклатура показників.

Таблиця 2.3

(підгрупа 2) Система проектно-конструкторської документації (ЄСКД).

Група Т52

ГОСТ 2.001-70

ЄСКД. Загальні положення.

ГОСТ 2.105-79

ЄСКД. Загальні вимоги до текстової документації.

ГОСТ 2.108-68

ЄСКД. Специфікація.

ГОСТ 2.301-68

ЄСКД. Розміри форматів для виконання креслень А1-(841*594). А2-(420*594).

А3-(297*420).

ГОСТ 2.302-68

ЄСКД. На масштаби. 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20.

ГОСТ 2.804-84

...

Таблиця 2.4

(підгрупа 3) Система технічної документації (ЄСТД).

Група Т53

ГОСТ 3.1001-81

ЄСТД. Загальні положення.

...
ГОСТ 3.1404-86

ЄСТД. Правила оформлення документів на механічну обробку.

...
ГОСТ 3.1901-741   2   3   4
написать администратору сайта