Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Контр_завдання по MСП для заочн.. Методичні рекомендації І тематика контрольних завдань з дисципліни менеджмент у сфері послуг для студентів заочної форми навчанняНазваниеМетодичні рекомендації І тематика контрольних завдань з дисципліни менеджмент у сфері послуг для студентів заочної форми навчання
АнкорКонтр_завдання по MСП для заочн..doc
Дата28.02.2018
Размер337 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаКонтр_завдання по MСП для заочн..doc
ТипМетодичні рекомендації
#17185
страница1 из 4
  1   2   3   4


Київський національний університет технології та дизайну

Кафедра менеджменту сфери послуг

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
з дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРІ ПОСЛУГ»
для студентів заочної форми навчання

з напряму підготовки 6.14.0102 «Побутове обслуговування»

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Упорядник:

доц., к.е.н. Моргулець Оксана Борисівна

КИЇВ 2011

МЕТА І ПОРЯДОК

ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:
Важливою формою вивчення основ менеджменту студентами заочного відділення КНУТД є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками. “Менеджмент у сфері послуг” є базовою дисципліною для вивчення наступних дисциплін з організації та управління сервісною діяльністю.

Однією з форм перевірки знань студента у вивченні основ теорії менеджменту є контрольна робота, що сприяє поглибленому вивченню матеріалу дисципліни.

В контрольній роботі студент повинен на основі тематичної літератури, нормативних документів, матеріалів періодичного друку самостійно розкрити зміст обраної теми.

Метою контрольної роботи є: систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів; формування вміння творчого використання програмного матеріалу, ефективного застосування отриманих знань для комплексного аналізу конкретних ситуацій; розвиток навичок наукового аналізу, самостійного вирішення економічних, виробничих та соціальних завдань.

Програма навчального курсу складається з 3 модулів, що містять вивчення організаційних, економічних, соціальних та інших аспектів управління соціально-економічними процесами на підприємствах сфери обслуговування.

З дисципліни “Менеджмент у сфері послуг” студенти заочного факультету спеціальності напряму 6.14.0102 “Побутове обслуговування” виконують одну контрольну роботу згідно з методичними вказівками. Контрольна робота складається з 3-х частин: теоретичної, практичної та тестової. Номери теоретичних питань та тестових завдань студенти вибирають з переліку на основі матриць наведених на стор. 14-15 даних методичних вказівок.

Студенти визначають варіант теоретичної частини роботи за 2-ма останніми цифрами номера студентського квитка (залікової книжки) за таблицею, наведеною в кінці даних методичних вказівок. В таблиці: горизонталь (Б) – остання цифра номера студентського квитка, а вертикаль (А) – передостання цифра. Перетин цих ліній визначає клітину з варіантами завдань контрольної роботи. Варіант тестових завдань складає сума останніх двох цифр залікової книжки.

Контрольна робота виконується у вигляді віддрукованого тексту на стандартному папері формату А-4 не більше, ніж через 1,5 інтервали (10-15 стор.). Текст повинен бути написаний українською мовою.

Розкриваючи питання чи практичне завдання, студент повинен повністю переписати його у вигляді заголовка. Відповіді на питання контрольної роботи слід давати повними за змістом і короткими за формою.

Якість письмової роботи оцінюється, перш за все, за тим, наскільки самостійно та правильно студент розкриває зміст головних питань теми, використовує теоретичні знання. Викладення змісту роботи повинне здійснюватися логічно і послідовно відповідно до заздалегідь складеного Вами плану. Якість виконання контрольних робіт залежить від вміння студентів синтезувати знання з економічної теорії, політології, правознавства, економіки, комерційної діяльності, маркетингу, соціології ринку та ін.

Велике значення має правильне оформлення роботи. Вона повинна бути логічно структурована, цитати, що наводяться в тексті, а також статистичні дані повинні містити відповідні посилання на джерела, з яких вони взяті, із зазначенням автора, назви роботи, тому, місця та року видання, сторінки. На титульному аркуші роботи необхідно вказати інститут, форму навчання, групу, прізвище та ініціали автора, а також назву роботи.

В кінці роботи наводиться список використаної літератури, ставиться підпис автору і зазначається дата її виконання.

Контрольна робота виконується студентом в терміни, встановлені навчальними планами. Студенти, які не виконали письмової роботи, що передбачена навчальним планом, до залікової сесії не допускаються. При перевірці контрольної роботи проставляються оцінки “зараховано” або “не зараховано”. В процесі виконання контрольної роботи студенти можуть користуватися консультаціями викладачів університету. Умовою зарахування контрольної роботи є самостійне, грамотне та чітке висвітлення всіх питань контрольної роботи, використання основної та додаткової рекомендованої літератури і практичного матеріалу, що характеризує сучасну систему управління організаціями (підприємствами).

Студенти повинні подати виконану контрольну роботу на кафедру менеджменту сфери послуг на перевірку викладачеві в терміни, встановлені графіком навчального процесу.

Якщо викладач вважає, що робота не відповідає вимогам, він повинен повернути її студентові на доопрацювання, вказавши на конкретні недоліки в ній. Прийом та зарахування контрольних робіт повинні бути завершеними до початку складання студентами іспиту з даної дисципліни.
Зміст стор.

  1. Навчальна програма курсу “Менеджмент у сфері послуг”….….5

  2. Перелік теоретичних питань контрольної роботи……………….11

  3. Перелік практичних завдань до контрольної роботи…………....15

  4. Перелік тестових завдань до контрольної роботи ………………15

  5. Список рекомендованих літературних джерел…………………..31


1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИзмістовний Модуль 1.

Сфера послуг в сучасній системі господарювання: основні поняття
Тема 1. Економічна сутність послуги як товару

Зміст теми. Послуга – це товар особливого виду; діяльність, що задовольняє потреби індивіда, виробництва і суспільства, має споживчу вартість і вартість, результат якої може мати матеріальну і нематеріальну форму. Головним критерієм при цьому є невідчутний характер продукту-послуги, що виробляється в процесі її надання. Тому послуга корисна не як річ, а як діяльність. В темі розглянуто основні поняття та терміни пов’язані з діяльністю у сфері послуг, особливості послуги як продукту чи товару. Для забезпечення більш повного уявлення про сферу послуг приведено класифікацію основних видів послуг, їх систематизацію залежно від сфери споживання. Чітко визначено предмет, об’єкт, функції та завдання навчальної дисципліни. Приділено увагу еволюції наукових поглядів на природу послуги.

Ключові поняття і терміни: послуга як товар, сфера послуг, систематизація послуг, якості послуг, виробництво послуг, технологія надання послуг, предмет, об’єкт, завдання дисципліни.
тема 2. Класифікація і систематизація послуг

Зміст теми: Із метою пізнання, аналізу, узагальнення відмінних ознак кожного виду послуг в темі детально розглядається їх класифікація, знання якої є важливою умовою ефективного управління процесом створення і надання послуг. Систематизація послуг здійснюється залежно від їх специфічних особливостей та організації торгівлі ними в конкретній сфері споживання, виокремлюючи за певними категоріями відповідні групи.

Ключові слова: класифікація послуг, групи послуг, вид і різновид послуг, систематизація послуг, класифікаційні ознаки, специфічні особливості, закономірності виокремлення груп.
Тема 3. Загальна характеристика основних видів послуг

Зміст теми. Систематизація послуг здійснюється залежно від їх специфічних особливостей та сфери споживання. Тема розкриває сутність, особливості організації та технологію надання основних видів послуг, зокрема: соціально-культурних, житлово-комунальних, інформаційно-консультативних (в тому числі, інжиніринг, консалтинг, ліцензування), торгівельно-посередницьких, фінансових, послуг зв’язку та пасажирського транспорту. Приділено увагу формам і методам реалізації різних видів послуг, їх ціноутворенню та регулюванню з боку держави.

Ключові поняття і терміни: технологія надання послуг, соціально-культурні послуги, інжиніринг, консалтинг, ліцензування, факторинг, екаунтинг, експертиза, транспортні зв’язки, житлово-комунальні послуги, торгівельне посередництво.
Тема 4. Ринок послуг України

Зміст теми. Ринок послуг є складною системою відносин між виробниками та споживачами послуг, їх господарських зв’язків, соціально-економічних контактів із різними цільовими аудиторіями в процесі організації виробництва та реалізації послуг. В темі розкрито засади функціонування та особливості ринку послуг, проаналізовано його основні функції, охарактеризовано інфраструктуру ринку послуг та її класифікацію. Приділено увагу оцінці стану та перспективам розвитку ринку послуг в Україні.

Ключові поняття і терміни: ринок послуг, функції ринку послуг, механізм саморегулювання, рівень насиченості, інфраструктура ринку послуг, елементи інфраструктури, перспективи розвитку ринку послуг.
Тема 5. Економіко-правове регулювання діяльності у сфері послуг

Зміст теми. Світовий досвід свідчить, бізнес у сфері послуг може стимулювати підвищення ефективності господарювання лише за умови позитивного сприйняття суспільством та активної підтримки державою його розвитку. Тема розкриває сутність організаційно-правового регулювання взаємодії суб’єктів господарювання на ринку послуг, яка полягає у створені системи державних заходів, спрямованих на упорядкування, розвиток та вдосконалення підприємницької діяльності, а також створення правових механізмів їх реалізації в реальній економічній ситуації. Певну увагу приділено основним законодавчим документам, що регулюють діяльність сфери послуг.

Ключові поняття і терміни: законодавче регулювання, функції державного регулювання, ліцензування торгівлі послугами, патентування, міжнародне регулювання, СОТ, ЮНКТАД.
змістовний Модуль 2.

Сфера послуг як об’єкт управління
тема 6. Менеджмент – сутність і основні категорії

Зміст теми: Менеджмент є невід’ємною частиною будь-якої спільної діяльності людей, яка в тій чи іншій мірі потребує організації. В темі розглянуто теоретичні засади управління, розкрито сутність і зміст поняття «менеджмент», його об’єкту і суб’єкту, основні принципи управлінської діяльності. Для більш повного розуміння сутності менеджменту тема розкриває зміст основних його функцій та ієрархічних рівнів. Приділено значну увагу історії розвитку менеджменту як науки, зокрема досягненням різних шкіл управління та науковим класичним та сучасним підходам до процесу менеджменту.

Ключові слова: менеджмент, управління, менеджер, керівник, об’єкт і суб’єкт управління, наукові підходи та школи менеджменту, принципи менеджменту, функції менеджменту, процес управління, рівні управління, піраміда менеджменту.
Тема 7. Планування діяльності у сфері послуг

Зміст теми: Планування є способом за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрямок зусиль усіх працівників підприємства для досягнення його загальних цілей. Планування в сфері послуг має ряд особливостей, які обумовлені специфікою самих послуг і процесів організації їх надання, що детально розглянуто в даній темі. В межах вивчення функції планування розглянуто засади прогнозування, цілепостановки, зокрема вивчено класифікацію цілей підприємств, що працюють в сфері обслуговування. Розглянуто види, основні форми, принципи методи та безпосередньо процес планування у сфері послуг.

Ключові поняття і терміни: план, планування, місія, стратегічні, тактичні, оперативні, економічні, соціальні, маркетингові, адміністративні цілі підприємств сфери обслуговування, прогнозування, стратегічне й оперативне планування, довгострокове, середньострокове і короткострокове планування.
тема 8. Особливості стратегічного планування у сфері послуг

Зміст теми. Стратегічне планування розглядається як безперервний процес розробки і забезпечення реалізації довгострокової політики розвитку сервісного підприємства. Тема розкриває сутність стратегічного планування, його роль і значення для розвитку підприємства сфери послуг, зокрема розглянуто основні форми і види, методи розробки та принципи ефективності реалізації стратегій. Доведено важливість управління змінами на підприємстві особливо в умовах нестабільного оточуючого середовища.

Ключові поняття і терміни: стратегічний менеджмент, стратегічне управління, стратегія, корпоративні, функціональні та операційні стратегії, модель БКГ, матриця «Мак-Кінсі», модель Портера, SWOT-аналіз, реалізація стратегії, нестабільність середовища, управління змінами.
Тема 9. Процес організації менеджменту у сфері послуг

Зміст теми: Успішне досягнення поставлених цілей та виконання планів практично неможливо без здійснення процесу організації, або організовування, що є наступною після планування функцією менеджменту, яка відповідає за створення структури підприємства. У темі розкрито особливості організаційних відносин в сфері послуг, зокрема приділено увагу процесам розподілу праці, департаментизації і координації діяльності та основним видам організаційних структур сервісного підприємства.

Ключові поняття і терміни: організаційний процес, організаційні відносини, розподіл праці, депертементизація, координація, організаційна структура, механістичні і органічні типи оргструктур, лінійна, функціональна, дивізіональна, матрична структура.

тема 10. Основи проектування сервісного підприємства

Зміст теми: Проектування організації – це пошук найбільш ефективного поєднання організаційних змінних, таких як: цілі, задачі, люди, технологія та структура. В темі розглядаються фактори проектування організації, елементи проектування, зокрема: розподіл праці і спеціалізація, департаментизації і кооперація, зв’язки і координація, масштаб управляє мості і контрою, ієрархія, централізація і децентралізація, диференціація і інтеграція. Приділено певну увагу типам організації і їх характеристиці та ролі неформальних організаційних структур.

Ключові слова: проектування, організаційні змінні, розподіл праці, спеціалізація, департаментизації, кооперація, координація, масштаб управляє мості і контрою, ієрархія, централізація, децентралізація, диференціація, інтеграція, механістична, органічна, корпоративна, індивідуалістська організації.
Тема 11. Мотивація як функція менеджменту сфери послуг

Зміст теми: Мотивація є рушійною силою, що спонукає людину до праці. Ефективне управління неможливе без розуміння мотивів і потреб людини і правильного використання стимулів до праці. В темі визначено зміст складових понять мотивації: потреби, мотиви, стимули, винагорода. Розглянуто способи мотивації, етапи мотиваційного процесу, мотиваційну структуру поведінки людини, форми стимулів. Приділено значну увагу особливостям мотивації і оплати праці працівників сфери обслуговування: банківських службовців, медичного персоналу, співробітників ресторану, працівників соціальних служб тощо.

Ключові поняття і терміни: мотивація, мотив, потреба, стимул, винагорода, мотиваційна структура, матеріальне й нематеріальне стимулювання, оплата праці, мотиваційні програми.
Тема 12. Управлінський контроль сервісного підприємства

Зміст теми: Контроль – одна з основних функцій менеджменту, що забезпечує своєчасне корегування відхилень від обраного курсу. Головними інструментами контролю є спостереження, перевірка, облік і аналіз діяльності підприємства. Тема розкриває сутність, основні види, методи та принципи контролю діяльності підприємств сфери послуг. Приділено увагу особливостям контролю результатів надання послуг, зокрема аналізу відгуків клієнтів щодо задоволеності наданими послугами.

Ключові поняття і терміни: контроль, управлінський контроль, попередній контроль, поточний контроль, заключний контроль, процес контролю, стандарти, корегування.
змістовний Модуль 3.

Забезпечення функціонування та управління підприємств сфери послуг
Тема 13. Розробка і впровадження управлінських рішень у сфері послуг

Зміст теми: Керівник сервісного підприємства має вирішувати безліч питань: які послуги надаватиме підприємство, де придбати необхідні ресурси, з якими постачальниками і споживачами мати справу, за якою ціною надавати послуги, кого взяти на роботу і т.д. Необхідність ухвалення рішення становить сутність діяльності менеджера будь-якого рівня. Ухвалення рішення є кінцевим етапом процесу управління. В темі розкрито сутність процесу прийняття рішень, різновиди управлінських рішень, чинники та перелік обмежень, що впливають на процес прийняття рішення у сфері послуг. Значну увагу приділено передбаченню наслідків управлінських рішень та оцінці їх виконання, зокрема ролі зворотного зв’язку.

Ключові поняття і терміни: рішення, процес прийняття рішення, запрограмовані, незапрограмовані рішення, інтуїція, альтернатива, ризик, фактори впливу, обмеження, наслідки, зворотній зв’язок.
Тема 14. Інформаційне забезпечення процесу менеджменту сфери послуг

Зміст теми: Інформація відіграє дуже важливу роль в менеджменті, особливо в процесі розробки та прийняття управлінських рішень. Сьогодні інформація має надзвичайно високу цінність, адже, перемагає той, хто володіє інформацією. Тема розкриває сутність поняття інформації, класифікацію основних видів інформації, що використовується в управління підприємств сфери обслуговування. Розглянуто інформаційні рівні та процес створення інформаційної системи управління сервісного підприємства. Особливу увагу приділено якості інформації та чинникам, які її визначають.
  1   2   3   4
написать администратору сайта