Главная страница
Навигация по странице:

 • Показники якості

 • Контрольні випробування

 • Підготовка до виконання лабораторної роботи

 • Оформлення звіту по лабораторній роботі Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні розділи: Мета роботи

 • Завдання до лабораторної роботи

 • Методика проведення випробувань

 • Експериментальна частина

 • Висновки

 • Лаб. практ МШВ (с.3-24). Лаб. практ МШВ (с. Методичні рекомендації по підготовці до виконання лабораторних робіт, вміст та порядок оформлення звітів по ним  Скачать 0.93 Mb.
  НазваниеМетодичні рекомендації по підготовці до виконання лабораторних робіт, вміст та порядок оформлення звітів по ним
  АнкорЛаб. практ МШВ (с.3-24).doc
  Дата28.02.2018
  Размер0.93 Mb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаЛаб. практ МШВ (с.3-24).doc
  ТипМетодичні рекомендації
  #17187
  страница1 из 5
    1   2   3   4   5

  Загальні правила проведення випробувань матеріалів
  Лабораторні випробування матеріалів – це експериментальне визначення значень параметрів та показників якості матеріалів при імітації особливостей виготовлення та експлуатації виробів у лабораторних умовах.

  Параметри – кількісні характеристики геометрії, будови або складу матеріалу (наприклад, товщина, пористість та ін.), в тому числі й ті, що визначають якість матеріалу.

  Показники якості– це кількісні характеристики властивостей матеріалів (наприклад, міцність, зносостійкість та ін.), що визначають якість матеріалу згідно з нормативною документацією. Вказані характеристики розглядаються стосовно до конкретних умов виготовлення та експлуатації одягу, можуть відображати технологічні та споживацькі вимоги до матеріалів.

  В залежності від мети випробування поділяють на контрольні та дослідницькі. Контрольні випробування – це випробування, які проводять для контролю якості матеріалу. Дослідницькі випробування призначені для визначення параметрів та показників властивостей матеріалів у процесі наукових досліджень.

  Незалежно від мети лабораторних досліджень при їх проведенні необхідно дотримуватися ряду загальних правил, які забезпечують безпеку виконання лабораторних робіт, відтворення та достовірність отриманих результатів. В загальні правила проведення досліджень включені також методичні рекомендації по підготовці до виконання лабораторних робіт, вміст та порядок оформлення звітів по ним.

  Вступне заняття


  1. Підготовка до виконання лабораторної роботи

  Лабораторний практикум призначений для практичного закріплення теоретичного курсу по дисципліні “Матеріалознавство швейного виробництва” на основі поглибленого отримання практичних навичок у визначенні та інтерпретації основних показників якості з застосуванням статистичної обробки експериментальних даних, з урахуванням сучасного стану стандартизації, метрології та кваліметрії у текстильному та швейному виробництвах, засвоєння сучасної випробувальної техніки та методів проведення контрольних та дослідницьких випробувань.

  Головними задачами лабораторних робіт є вивчення спеціальних понять і термінів в області матеріалознавства, будови та принципу дії випробувальних приладів; вимог стандартів до показників якості матеріалів; засвоєння стандартних методик визначення основних параметрів та показників якості матеріалів, розрахункових формул та методів обробки результатів, а також методів досліджень, що не руйнують матеріали, застосування ЕОМ в області досліджень при оцінці та виборі матеріалів на виріб.

  До того, як приступити до виконання лабораторної роботи, студент повинен ознайомитися з методичними вказівками до лабораторної роботи.

  Кожна лабораторна робота містить основні відомості та завдання студенту для самостійної підготовки. В основних відомостях надані визначення спеціальних понять, описання приладів та методів випробувань, методичні рекомендації по виконанню роботи в лабораторії, порядок розрахунку показників та їх значення при оцінці якості матеріалів.

  В завданнях для самостійної підготовки студента приведені питання, за допомогою яких можна проконтролювати засвоєння основних відомостей, лекційного матеріалу та додаткової літератури, яка необхідна для успішного виконання роботи.

  Студент, готуючись до виконання лабораторної роботи, в лабораторному зошиті, або в спеціальному журналі, повинен сформулювати мету роботи, її основні задачі, та спочатку оформити звіт.

  Готовність студента до виконання лабораторної роботи перевіряється у співбесіді з викладачем, за допомогою технічних засобів контролю, або ЕОМ після представлення заздалегідь оформленого лабораторного зошиту (журналу). Студенти, які були допущені до лабораторних занять, отримують завдання на виконання лабораторної роботи.

  На лабораторних заняттях відповідно із завданням та додатковим вказівкам, які отримані від викладача, студент виконує різні експериментальні випробування та заносить у лабораторний зошит, використовуючи у звіті усереднені показники. Після обговорення отриманих результатів з викладачем студент повинен остаточно оформити звіт. Оформлений звіт представляється викладачу для перевірки, і проводиться повторна співбесіда для отримання заліку по виконаній роботі.

  На першому лабораторному занятті студенти повинні пройти інструктаж по техніці безпеки та техніці протипожежної безпеці, про що робиться запис у відповідному журналі.


  1. Оформлення звіту по лабораторній роботі

  Звіт з лабораторної роботи повинен містити наступні розділи:

  • Мета роботиформулюється студентом, виходячи з теми лабораторної роботи, даних, які наводяться у лабораторному практикумі, або у методичних вказівках. Мета роботи повинна бути викладена коротко і відображати суть питань, що розглядаються у даній лабораторній роботі.

  • Завдання до лабораторної роботи це завдання, які студент повинен виконати під час виконання лабораторної роботи.

  • Загальні відомостінаводяться основні поняття з області будови, методів випробувань, фізико-механічних властивостей матеріалів, які є необхідними для даної лабораторної роботи.

  • Методика проведення випробувань у протоколі наводяться принципові схеми приладів та пристроїв для визначення відповідних показників властивостей, або параметрів матеріалів, з повною специфікацією деталей та вузлів. Наводиться опис приладів і пристроїв, та коротко принцип їх дії, а також методика відбору та підготовки зразків досліджуваних матеріалів з посиланням на відповідні стандарти. Потім наводяться методики випробувань та розрахунку показників, розмірність яких вказується в одиницях СІ.

  • Експериментальна частинапісля випробувань студент заносить у зошит (журнал) результати випробувань (наприклад, розривне навантаження зразка, маса до та після намокання зразка та ін.). Маючи результати, студент за формулами розраховує відповідні показники, заносить результати у зведену таблицю, проводить статистичну обробку експериментальних даних, обчислюючи середньоарифметичне значення, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, абсолютну та відносну похибки випробування.

  • Висновки за результатами лабораторної роботи студент зобов’язаний зробити висновки, які ґрунтуються на порівнянні показників матеріалів, що використовувалися для досліджень, оцінці тенденцій зміни показників властивостей під дією різних факторів, відповідності стандартам або іншій науково-технічній документації.

  Перші чотири розділи звіту оформлюються студентом в процесі підготовки до лабораторної роботи, а наступні розділи – на лабораторних заняттях.

  1.   1   2   3   4   5
  написать администратору сайта