Главная страница
Навигация по странице:

 • СТРАХУВАННЯ Робоча програма

 • (кредитно-модульна система організації навчального процесу) Київ – 2011

 • Завдання курсу

 • Теоретичний блок

 • Практичний блок

 • Блок самостійної

 • Контрольний блок

 • Робоча програма МО.Страхування. Робоча програма для студентів денної форми навчання освітньопрофесійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування  НазваниеРобоча програма для студентів денної форми навчання освітньопрофесійної програми бакалавр Державного стандарту в галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування
  АнкорРобоча програма МО.Страхування.doc
  Дата28.02.2018
  Размер297 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаРобоча програма МО.Страхування.doc
  ТипРобоча програма
  #17225
  страница1 из 5
    1   2   3   4   5

  КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ

  ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
  ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ

  ЕКОНОМІЧНИХ

  ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ
  КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, ЕКОНОМІКИ

  ТА ФІНАНСІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
  СТРАХУВАННЯ
  Робоча програма
  для студентів денної форми навчання

  освітньо-професійної програми «бакалавр» Державного стандарту в галузі знань

  0306 «Менеджмент і адміністрування»

  напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент організації»

  (кредитно-модульна система організації навчального процесу)


  Київ – 2011
  Страхування: робоча програма для студентів денної форми навчання освітньо-професійної програми «бакалавр» Державного стандарту в галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент організації» (кредитно-модульна система організації навчального процесу) – К.; КУТЕП, 2011.- 40с.


  Укладачі:

  Марченко А.З., к.е.н., доцент кафедри маркетингу, економіки та фінансів туристичної індустрії КУТЕП.

  Астаф`єва Г.С., викладач кафедри маркетингу, економіки та фінансів туристичної індустрії КУТЕП.
  Рецензенти:

  Бунтова Н.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу, економіки та фінансів туристичної індустрії КУТЕП.

  Гаврилюк С.П., к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ.

  Робоча програма залікового кредиту «Страхування» обговорено і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту та маркетингу КУТЕП Протокол від 31 серпня 2011 № 1
  Навчальну програму рекомендовано до друку й допущено для використання у навчальному процесі науково-методичною комісією МЕВ і менеджменту.
  ЗМІСТ
  1

  Передмова
  2

  Опис залікового кредиту
  3

  Тематичний план залікового кредиту
  4

  Зміст залікового кредиту
  4.1

  Зміст лекційних занять
  4.2

  Зміст семінарських занять
  5

  Індивідуальна та самостійна робота студентів
  5.1

  Індивідуальна робота студентів
  5.2

  Самостійна робота студентів
  5.3

  Самостійна домашня робота студентів заочної форми навчання
  5.4

  Загальні положення, перелік контрольних питань для ПМК
  6

  Система поточного та підсумкового контролю
  6.1

  Система поточного модульного контролю знань студентів
  6.2

  Система підсумкового контролю знань студентів (ПМК) та підсумкова оцінка із залікового кредиту
  7

  Список рекомендованої літератури  Додаток А (зразок ПМК)
  1. ПЕРЕДМОВА


  В Україні ринок страхових послуг під впливом низки внутрішніх і зовнішніх чинників зазнає кількісних й якісних змін. При цьому частка страхових послуг на вітчизняному фінансовому ринку неухильно зростає, що свідчить, з одного боку, про розвиток страхового бізнесу, з іншого – про зростання доходів фізичних й юридичних осіб. Значною мірою розвиток страхового бізнесу зумовлений збільшенням кількості загроз і потреби суб’єктів господарювання захисту від них.

  Саме за допомогою страхування можливе зменшення та відшкодування матеріальних і нематеріальних збитків, пов’язаних із погіршенням кон`юктури ринку, невиконанням договірних зобов’язань, природними катаклізмами, нещасними випадками тощо.

  У програмі курсу «Основи страхування» розглядаються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки. Зосереджується увага на нових для України видах страхування, які мають значення для розвитку галузі страхування в цілому: страхування відповідальності перед третіми особами, страхування професійної відповідальності, страхування відповідальності суб’єктів туристської діяльності, готелів та ресторанів.

  Мета залікового кредиту «Страхування» – надання майбутнім фахівцям знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

  Завдання курсу:

  - вивчення сутності і ролі страхування, організації та розвитку страхового ринку;

  - ознайомлення з основами державного регулювання страхової діяльності;

  - набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість і надійність страхових компаній, що функціонують в Україні.

  Вивчення курсу спирається на знання економічної та загальнонаукової методології, здобуті у процесі вивчення таких дисциплін: «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші і кредит». Логіка і структура дисципліни «Страхування» та передбачені цією програмою методи її вивчення дають змогу студентам набути високого рівня професіоналізму та навичок, необхідних для самостійної роботи і прийняття рішень на ринку страхових послуг.

  Досягнення визначених мети, завдань й результатів вивчення дисципліни забезпечується за допомогою реалізації 4-х навчальних блоків: теоретичного, практичного, и самостійного і контрольного. Така спрямованість курсу дисципліни сприяє ефективному досягненню загальної мети навчання в процесі як аудиторної, так і самостійної підготовки студентів.

  Теоретичний блок формує у студентів систему знань основних теоретичних і правових засад, принципів, підходів до страхування. Матеріал блоку є методологічною опорою для розкриття практично орієнтованого курсу. Форма занять – лекції з використанням активних методів навчання й поточним модульним контролем (ПМК) знань. Обов’язковою умовою є ведення кожним студентом конспекту лекцій та тематичного матеріалу.

  Практичний блок дозволяє студентам проявити набуті теоретичні знання, навчитися застосовувати їх при розгляді тих чи інших проблемних питань навчальної програми курсу. Організаційна й змістова різноманітність практичного блоку забезпечується використанням наступних методів і форм навчання: проведення групових практичних занять (семінарів); індивідуально-контрольних співбесід; підготовки доповідей, тематичних виступів; видання індивідуальних завдань з метою більш поглибленого опрацювання питань, що вивчаються; застосування групових форм вирішення проблемних ситуацій за допомогою диспутів, дискусій, ігрових сценаріїв, круглих столів; інтенсифікацією процесу навчання й розвитку творчих здібностей студентів шляхом створення і розв’язання нестандартних обставин і ситуацій; видання додаткових доповнень на заняттях; проведення поточного контролю знань з їх фіксованою оцінкою.

  Блок самостійноїроботи передбачає самостійну роботу студентів з інформаційними і літературними джерелами у процесі виконання планових завдань. Він сприяє вихованню у студентів самостійності як основної риси особливості, а також закріпленню професійних знань та вмінь їх використовувати у процесі роботи з джерелами, що рекомендуються з даної дисципліни. Дозволяє студенту самостійно виконувати різноманітні творчі завдання, котрі допомагають розвитку навичок з технології й організації самостійної пізнавальної діяльності. Тематика занять з самостійної роботи спрямована на самостійне відпрацювання студентом навчального матеріалу із обов’язковим його контролем викладачем на семінарських заняттях у процесі тематичних виступів і презентації індивідуальних робіт.

  Отже, самостійна робота передбачає опрацювання студентом різноманітних теоретичних, довідкових, інформаційних та статистичних, нормативних і літературних джерел у процесі виконання завдань самостійної підготовки тематичних конспектів (обов’язково) і виступів, виконання реферативних (обов’язково) чи індивідуальних робіт.

  Для вивчення курсу рекомендується користуватися підручниками, навчальними і методичними посібниками, монографічною літературою, нормативними актами, довідниками, Інтернетом тощо. Керівництво індивідуальною роботою студентів здійснюється викладачем за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірок конспектів, рефератів творчих робіт, поточного контролю знань.

  Контрольний блок має своїм завданням стимулювати роботу студентів, здійснювати її оцінку як в процесі поточного контролю знань кожної теми, так і визначати загальну оцінку якості їх підготовки в процесі підсумкового модульного контролю та заліку в цілому.

  Навчальна дисципліна “Страхування” є нормативною дисципліною, складовою освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” зі спеціальностей «Менеджмент організації».

  Логіка викладення проблем страхування в робочій програмі охоплює 8 тем, які розділено на 2 модулі залікового кредиту:

  1) теоретико-правові та методологічні засади страхування;

  2) галузі страхування.

  Структура, послідовність та взаємозв’язок частин, підрозділів і складових елементів кожної з тем визначають спрямованість матеріалів на формування конкретно-прикладних знань, вмінь і навичок відповідно до вимог кожного модуля залікового кредиту. В свою чергу, кожний проблемний розділ (модуль) містить систематизований навчально-методичний матеріал, що охоплює теоретичний аспект викладення, тестові та розрахункові приклади і посилання на літературні джерела.

  Для якісного опрацювання матеріалу кожний розділ (модуль) містить плани лекцій і плани семінарських занять, тематику виступів студентів, рефератів, додаткових запитань і літературних та інших джерел. Завершуються добірки матеріалів системою тестових завдань і розрахункових задач.
    1   2   3   4   5
  написать администратору сайта