Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

судова медицина модуль. Виберіть одну правильну відповідь що таке судова медицинаСкачать 210.5 Kb.
НазваниеВиберіть одну правильну відповідь що таке судова медицина
Анкорсудова медицина модуль.doc
Дата22.04.2017
Размер210.5 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файласудова медицина модуль.doc
ТипЗакон
#1728
страница1 из 4
  1   2   3   4

ВИБЕРІТЬ ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

!1. Що таке судова медицина?

 1. Наука, яка покликана вивчати та розробляти питання медичного та загально­бiологiчного характеру стосовно потреб правової практики.

 2. Наука, яка покликана вивчати та розробляти питання медичного та загально­бiологiчного характеру стосовно потреб правосуддя.

 3. Наука, яка покликана вивчати та розробляти питання медичного та загально­бiологiчного характеру стосовно потреб охорони здоров’я.

 4. Наука, яка покликана вивчати та розробляти питання медичного та загально­бiологiчного характеру стосовно потреб правової практики i правосуддя.

 5. Наука, яка покликана вивчати та розробляти питання медичного та загально­бiологiчного характеру стосовно потреб правової практики, правосуддя i охорони здоров’я.

!2. Який нормативний документ регламен­тує діяльність судово-медичної експертизи?

A. Конституцiя України.

B. Основи законодавства України про охорону здоров’я.

C. Закон України “Про судову експертизу”.

D. Постанова Пленуму Верховного Суду.

E. Методична вказiвка головного патологоанатома МОЗ України.

!3. В яких випадках складається “Висновок експерта” (при експертизі трупа)?

A. При дослiдженнi трупа невiдомої особи.

B. При дослiдженнi трупа на пiдставi постанови.

C. При дослiдженнi трупа по скеруванню та направ­ленню.

D. При дослiдженнi трупа людини, яка померла в лiкарнi.

E. При дослiдженнi трупа хворої людини, яка була на облiку в лiкувально-профiлактичному диспансерi.

!4. Як називається документ, який складає експерт пiсля проведення судово-медичної експертизи?

A. Висновок експерта.

B. Акт судово-медичної експертизи.

C. Протокол судово-медичної експертизи.

D. Лiкарняне свiдоцтво про смерть.

E. Судово-медична довiдка.
!5. В яких випадках складається “Акт судово-медичного дослiдження трупа”?

A. При дослiдженнi трупа невiдомої особи.

B. При дослiдженнi трупа на пiдставi постанови.

C. При дослiдженнi трупа по скеруванню або направ­ленню.

D. При дослiдженнi трупа новонародженої дитини.

E. При дослiдженнi трупа людини, яка померла в лiкарнi.

!6. Вирiшення якого питання входить в компе­тенцiю судово-медичного експерта?

A. Чи має мiсце вбивство?

B. Чи могли утворені ушкодження стати наслiдком необережностi потерпiлого?

C. Чи має мiсце самоушкодження, члено­ушко­дження?

D. Чи могло ушкодження бути спричинено влас­но­ручно?

E. Чи могло ушкодження бути спричинено навмисно?

!7. У системi якого вiдомства знаходяться заклади судово-медичної експертизи України?

A. Мiнiстерства внутрiшнiх справ.

B. Мiнiстерства соцiального забезпечення.

C. Мiнiстерства юстицiї.

D. Мiнiстерства охорони здоров’я.

E. Прокуратури або суду.


!8. При проведеннi якої судово-медичної експе­ртизи є обов‘язковою участь декiлькох експертiв, а при необхідності і рiзних спецiальностей?

A. Експертизи по справах про притягнення до кримi­нальної вiдповiдальностi медичних працiвникiв за професiйнi правопорушення.

B. Повторної експертизи за матерiалами кримiнальної або цивiльної справи.

C. Експертизи по визначенні стiйкої втрати працез­датностi.

D. Первинної експертизи в особливо тяжкому випадку.

E. Додаткової експертизи.

!9. Яке з перелічених питань вiдносять до “категорiї смертi”?

A. Уявна смерть.

 1. Нещасний випадок, вбивство.

 2. Насильна i ненасильна смерть.

D. Самогубство.

E. Раптова смерть.

!10. Яке з перелічених питань вiдносять до роду “насильної (насильницької) смертi”?

A. Клiнiчна смерть.

B. Бiологiчна смерть.

C. Насильна i ненасильна смерть.

D. Вбивство, самогубство i нещасний випадок.

E. Раптова смерть.


!11. Яке з перелічених питань не вiдносять до насильної (насильницької) смертi?

A. Вбивство.

B. Самогубство.

C. Нещасний випадок.

D. Раптова смерть.

E. Уявна смерть.


!12. До видiв насильної смертi вiдносять смерть, яка наступила вiд дiї всiх перерахованих факторiв, крiм:

A. Механiчних ушкоджень.

B. Механiчної асфiксiї.

C. Пухлин.

D. Крайнiх температур.

E. Електричного струму.


!13. До видiв ідтілого ідті вiдносять все перераховане, ід:

A. ідтіл агентiв.

B. Захворювань серця i судин.

C. Захворювань органiв дихання.

D. Інфекційних захворювань.

E. Старечої ідтіло.


!14. Як повинен поступити судово-медичний експерт або лiкар-експерт, який проводить огляд мiсця подiї, при дослiдженнi ідтілого, якщо не виявить абсолютних ознак ідті?

A. Проводити огляд.

B. Викликати швидку допомогу.

C. Надати медичну допомогу.

D. Відмовитись ід проведення огляду.

E. Направити в лiкувальний заклад.


!15. Якi ознаки характеризують етапи вмирання органiзму?

A. Уявна смерть, клiнiчна смерть.

B. Агонiя, передагональний стан, клiнiчна смерть.

C. Передагональний стан, пауза, агонiя, клiнiчна смерть, бiологiчна смерть.

D. Автолiз, жировiск, торф’яне дублення.

E. Бiологiчна смерть, раптова смерть.

!16. Яка тривалiсть клiнiчної смертi?

A. 1 хвилина.

B. 5-6 хвилин.

C. 10-15 хвилин.

D. 30 хвилин.

E. 1 година.


!17. До достовiрних ознак смертi вiдносять усi перерахованi, крiм:

A. Трупних плям.

B. Трупне заклякання (задубіння).

C. Нерухомостi тiла.

D. Трупного охолодження.

E. Трупного висихання.


!18. Що з перерахованого належить до раннiх трупних явищ?

A. Вiдсутнiсть кровообiгу, рухiв i рефлексiв.

B. Гниття, мумiфiкацiя й жировiск.

C. Рiдкий стан кровi.

D. Розчленування й руйнування трупа.

E. Охолодження, висихання, автолiз, заклякання, трупнi плями.

!19. Як швидко пiсля настання смертi утворю­ються трупнi плями?

A. Вiдразу пiсля настання смертi.

B. Через 30 хвилин.

C. Через 1-2 години.

D. Через 4-6 годин.

E. На протязі першої доби.


!20. Якi з наведених ознак слiд вiднести до трупних плям?

A. Автолiз.

B. Набряк, повнокрiв’я.

C. Гiпостаз, стаз i iмбiбiцiя.

D. Крововиливи та синцi.

E. Трупна емфiзема.


!21. Де розташованi трупнi плями на тiлi висячого в петлі трупа?

A. На ногах.

B. На шиї.

C. На спинi.

D. На всiй поверхнi тiла.

E. На грудях.


!22. В якiй стадiї трупнi плями не змiнюють кольору при натисканнi?

A. Гiпостазу.

B. Стазу.

C. Iмбiбiцiї.

D. Гiпостазу та стазу.

E. У всiх стадiях змiнюється колiр.


!23. Що таке трупне задубіння (заклякання)?

A. Самовiльне скорочення м’язiв.

B. Несамовiльне скорочення м’язiв.

C. Скорочення серцевого м’язу.

D. Ущiльнення i деяке скорочення м’язiв.

E. Судоми.


!24. Якi процеси обумовлюють гниття трупа?

A. Автолiз.

B. Безмiкробне розкладання бiлкiв.

C. Розкладання бiлкiв пiд дiєю мiкроорганiзмiв.

D. Бродiння.

E. Розкладання бiлкiв пiд впливом факторiв середо­вища.

!25. Який з перелiчених станiв не є природною консервацiєю трупа?

A. Муміфiкацiя.

B. Жировiск.

C. Торфяне дублення.

D. Замерзання.

E. Бальзамування.


!26. Чим обумовлена мумiфiкацiя трупу?

A. Омиленням жирiв.

B. Гниттям.

C. Автолiзом.

D. Висиханням.

E. Дубленням.


!27. Якi ушкодження не включають в групу пошкод­жень фiзичними факторами?

A. Механiчнi пошкодження вiд знарядь або зброї.

B. Пошкодження електрикою.

C. Пошкодження вiд дiй крайнiх температур.

D. Хiмiчнi опiки.

E. Пошкодження вiд рiзних видiв променевої енергiї.

!28. Якi ушкодження не відносять до поняття “тупа травма”?

A. Нанесенi неозброєною людиною.

B. Спричиненi дробом при пострiлi з мисливської зброї.

C. Спричиненi транспортом (автомобiлем, поїздом).

D. Якi виникли в результаті зсувiв.

E. Якi виникли при падiннi з висоти.

!29. Що таке синець?

A. Крововилив, який видно на шкiрi.

B. Крововилив, який видно на слизовiй оболонцi.

C. Крововилив, який видно на шкiрi та слизовiй оболонцi.

D. Кровонатік.

E. Витiкання кровi з пошкоджених судин.

!30. Що не може бути причиною синцiв?

A. Удар.

B. Деякi захворювання кровi.

C. Присмоктувальнi дiї.

D. Переохолодження тiла.

E. Стискання.


!31. Яка ознака є критерiєм для визначення давності утворення синця?

A. Забарвлення.

B. Локалiзацiя.

C. Розмiри.

D. Глибина.

E. Усi перерахованi ознаки.


!32. Що таке садно?

A. Поверхневе ушкодження шкiри.

B. Механiчне, поверхневе ушкодження переважно епiтелiальних шарiв шкiри чи слизової оболонки.

C. Механiчне, термічне, хiмiчне ушкодження переважно епiтелiальних шарiв шкiри чи слизової оболонки.

D. Механiчне ушкодження всiх шарiв шкiри.

E. Механiчне ушкодження всiх шарiв шкiри чи слизової оболонки.

!33. Що залишається на мiсцi загоєного садна через 2-3 мiсяцi?

A. Пiгментацiя.

B. Рубець.

C. Змінене забарвлення шкiри.

D. Нiяких слiдiв.

E. Рожеве забарвлення шкiри.


!34. Про що не можуть свiдчити садна?

A. Удар.

B. Волочiння тiла.

C. Швидкiсть руху предмету, що спричинив садно.

D. Напрямок руху предмету, що спричинив садно.

E. Властивостi предмету, що спричинив садно.

!35. Чим не обумовлена форма забійних ран?

A. Формою контактної поверхнi предмету.

B. Особливостями пошкодженої дiлянки.

C. Напрямком руху предмету, що спричинив удар.

D. Силою удару.

E. Матерiалом, з якого виготовлено твердий предмет.

!36. До яких ран за механiзмом утворення вiдноситься рана, що виникла в результатi вiддiлення частини тiла зубами людини (укусу)?

A. Забійних.

B. Рваних.

C. Забійно-рваних.

D. Колено-рiзаних.

E. Колених.


&37. Для якого знаряддя характерне ушкодження у виглядi рани з нерiвними, здертими, синюшними, роз­чавленими, іноді вiдшарованими краями, перетинками мiж ними та просоченим кров’ю нерiвним дном?

A. Тупого.

B. Рiжучого.

C. Колючого.

D. Колюче-рiжучого.

E. Рубаючого.

!38. Про що свiдчить наявнiсть у сечi мiоглобiноуринових цилiндрiв?

A. Про раптову смерть.

B. Про наявнiсть синдрому тривалого стискання.

C. Про швидку смерть.

D. Про давнiсть настання смертi.

E. Про гниття трупа.

!39. Для всiх випадкiв падiння з висоти найха­рак­тернiшою ознакою є:

A. Компресiйний перелом тiла хребцiв у шийному вiддiлi.

B. Загнаний перелом кiсток гомiлки.

C. Внутрiшнi ушкодження переважають над зовнiшнiми.

D. Розриви внутрiшнiх органiв.

E. Багатоосколковi переломи кiсток черепа.

&40. Вивчення та опис ушкоджень здiйснюються за визначеною схемою:

A. Локалiзацiя - вид ушкодження - форма - розмiр - характер країв i кiнцiв тощо.

B. Вид ушкодження - розмiр - локалiзацiя - форма - характер країв i кiнцiв тощо.

C. Локалiзацiя - форма - розмiр - характер країв i кiнцiв - вид ушкодження тощо.

D. Вид ушкодження - форма - розмiр - характер країв i кiнцiв - локалiзацiя тощо.

 1. Локалiзацiя - розмiр - форма - характер країв i кiнцiв - вид ушкодження тощо.

!41. Які предмети не можна назвати знаряддям?

 1. Предмети, які виготовлені для захисту та нападу.

 2. Предмети, які використовуються в діяльності людини.

 1. Випадкові предмети.

 1. Предмети, які мають спеціальне призначення в якості знарядь виробництва.

 1. Предмети, які не мають спеціального призначення.

!42. До гострих знарядь відносять усе перераховане, крім предметів:

A. Ріжучих.

B. Колючих.

C. Колюче-ріжучих.

D. Рубаючих.

E. Дроблячих.


!43. До ран від дії гострих предметів (знарядь) відно­сяться всі перераховані рани, крім:

A. Укушених.

B. Різаних.

C. Колених.

D. Колено-різаних.

E. Рубаних.


!44. Яка форма різаних ран буває найчастіше ?

A. Невизначена.

B. У вигляді ламаної лінії.

C. Лінійна.

D. Овальна.

E. У вигляді пунктирних ліній.

  1   2   3   4
написать администратору сайта