Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

Адам саяси жануар деген создин авторы АристотельНазваниеАдам саяси жануар деген создин авторы Аристотель
Анкорsayasattanu_otvet.doc
Дата12.04.2017
Размер0.5 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаsayasattanu_otvet.doc
ТипДокументы
#33
страница1 из 5
  1   2   3   4   5«Адам - саяси жануар» -деген создин авторы?

Аристотель

Коне грек ойшылы демократияны дурыс шешим кабылдай алмайтын, баскара алмайтын, жалпы игиликти ескере алмайтын демостын, томенги таптын билиги деп билген?

Аристотель

Саяси ой тарихында ен алғашкы рет идеалды мемлекет жобасын жасаған ким?

Платон

«Зандар» атты енбектин авторы?

Платон

Коне кытай ойшылдардын кайсы: «Халыкты бағындыруға, мажбурлеуге болады, бирак не себептен екенин тусинуге мажбурлеуге болмайды» деген?

Конфуций

Саясаттын табиғатына кандай тасил аркылы ен шынайы тусиник берилуи мумкин?

рационалды-сындык парадигма

Саясаттағы гуманизмнин мани?

барлык азаматтардын тендиги мен еркин кукыктарына негизделген демократиялык саяси жуйе

Саяси ғылымдар тарихын зерттеудин басты манызы?

адамдардын саяси кызметинин тарихи процести рационализацияландыруы

Кукык Кудайдын кудыретинен туындайды деген ойшыл ким?

Аквинский

Кайта орлеу дауиринин алеуметтик-саяси илимдеринин басты бағыты?

гуманизм

Ағарту дауиринин алеуметтик-саяси ойларынын негизги жетистиктери?

адамнын шынайы кукығы, озинин еркиндиги мен зан жане сот алдындағы тендиги

Либерализмдеги еркиндик тусинигин аныктаныз

жеке еркиндик

Консерватизмнин ''атасы'' ким?

Э. Берк

Консерватизм кандай басымдыкты колдайды?

адам коғамынын иерархиялығы

«Манги бейбитшиликке» атты енбек кай ойшылдын шығармасы?

Кант

Рационалдык бюрократия теориясынын авторы?

М. Вебер

Гоббс пен Локктин пикиринше индивидтер кейбир оз кукыктарын укиметке не ушин артады?

бир-бирин корғау ушин

Жана конституцияны курастырып, «конституция акеси» атағына ие болған?

Томас Джефферсон

Локктин пикиринше адамнын табиғи кукыктыры...?

адамнын тумасынан пайда болады

Макс Вебердин ескертуинше...?

бюрократиянын роли коғамда басым болады

И.Канттин пикиринше мемлекеттин максаты?

кукыкты корғау

Мемлекетке табиғи жағдай мен географиялык ортанын ерекше асери туралы тужырымдаманын авторы ким?

Монтескье

Кимнин пикиринше копшиликтин саяси тираниясы демократиянын кемсиздиги?

А. де Токвиль

«Олигархиянын темирдей занынын» авторы ким?

Р. Михельс

ХХ ғасырдағы саяси зерттеулер сипатына корсетилген кандай адис кушти ыкпал етеди?

бихевиористик

Сайлау кезинде дауыс беруге кукығы бар адамдар тобы

электорат

Аталған ғалымдардын кайсы саяси этика тужырымын жасады?

Г. Моска

Полемология – ғылымынын зерттеу объектиси?

соғыстар

Баска пикирге тозимдилик саяси ғылымда калай аталады?

толеранттык

Копултты мемлекеттердеги улттык азшылыктардын егемен мемлекетти немесе улттык автономияны куруына бағытталған умтылысы?

сепаратизм

Кандай тужырымдама мемлекетти Кудайдын кудырети деп карайды?

теократиялык

«Халык ушин, халык сайлаған жанехалык билиги» деген создин авторы?

А. Линкольн

Демократияда билик кози болып табылатын?

халык

Казирги кезендеги саясат пен экономиканын озара байланысынын басты факторы?

кукыктык реттеусиз жане билик механизминин ыкпалынсыз ири колемдеги экономикалык маселелерди шеше алмауға байланысты

Кандай критерийлер аркылы саяси элита ашык жане жабык болып жузеге асады:

Айналым интенсивтилиги

Элитаны рекруттеудин антрепренерлик жуйеси

: Кандайда бир когамдык топтардын ашык тандауы

Саяси болжамнын негизги максаты

казир жане болашакта накты арекеттер ушин усыныстарды аныктау

Биликти тусиндирудин мандик аспектисин аныктаныз?

коғамдык катынастарды мажбурлеу негизинде кайта озгерту

Бағынудын кандай мотивациясында билик ен туракты жане кушти?

объектинин билик субъектисимен идентификациясы

Мемлекеттик биликтин басты ерекшелиги

зандардын орындалуын кадағалауға кондиру

Биликтин оркениетти жузеге асуынын куралы?

кукык

Саяси биликтин негизги демократиялык принциптери?

Легитимдик

Рационалдык тусиникти мудденин кайнар кози болып кандай биликтин легитимдиги турады?

рационалды-кукыктык

Президенттке тағылған айыпка байланысты кызметтен босату

Импичмент

2009ж. Президет Н. А. Назарбаевтын Халыкка жолдауы

Дағдарыстан дамуға

Аталмыш функциялардын кайсы сот билигинин функциясына жатады?

сот торелигин жузеге асыру

Томенги аныктамалырдын кайсы билик функциясына сайкес?

Уйымдастыру

Томендеги корсетилген жағдайдын кайсысы лоббизмнин манин айкын ашып береди?

билик органдарына топтын ыкпал ету процеси

Охлократия – бул

Тобыр билиги

Саясатта, экономикада, рухани омирде оздеринин билимдилигимен, искерлигимен ерекше жағдайға ие болған адамдар тобы

Элита

Саясат субъектисин негизги сапалык кыры?

мудделерди туйистирип ис-арекетке кабилетти мумкиндик

Саясат субъектисинин алеуметтик-этникалык бирлигин аныктауынын алғы шарты?

улттык дамудын кажеттилиги

Келтирилген аныктаманын кайсы олигархияға сайкес?

ерекше кукыкка ие, бай топтын билиги

Ар турли игиликтер, билик пен престиж жуйеси?

алеуметтик стратификация

Улттык ерекшеликтерди дариптейтин, бир улттын муддесин баскаларға карсы коятын ултшылдыктын бир тури

Шовинизм

Улттын озин-ози аныктауында ен бастысы?

улттык мемлекеттин курылуы

Адамды саясаттын субъектиси ретинде не аныктайды?

белсенди саяси кызмет

Кандай кукык пен еркиндик тури адамнын коғамдағы жағдайын толык корсетеди?

азаматтардын зан алдындағы тендиги

Адамнын кай тури саясатка байланысты конформизмге жакын?

пассивти азамат

Биликке баскарудын, жоғары мартебенин, айгиликтин кайнар кози ретинде карау, кандай тулға турине тан?

диктаторға

Саяси жуйе уғымы?

саяси институттар мен нормалардын озара арекеттесу жуйеси

Саяси жуйенин демократиялығынын белгиси?

халык билгин камтамасыз ету

Сайлауға азаматтардын катыспауы калай аталады?

абсентеизм

Саяси жуйелердин типологизациясынын басты олшеми?

саяси режим-тулғанын, коғам билигинин озара арекеттесу сипаты

Саяси режим сипаттамасынын негизи?

окимет басшысынын роли, биликтин уйымдастырылуынын жане кызмет ету тури

Тоталитарлык саяси жуйенин негизи?

тоталитарлык типтеги партия басшылығымен орталыктанған саяси козғалыс

Авторитаризмнин мани?

биликтин бир адамнын колына шоғырландырылуы

Демократиялык саяси режимнин мандик сипаты

тандау еркиндиги жане тулғанын озин-ози жетилдиру мумкиндиги

Саяси жуйенин ережелери мен кағидаларын кандай курылым жасайды?

зан шығарушы органдар

Алғаш рет саяси лексиконға ''тоталитаризм'' терминин енгизген ким?

Б. Муссолини

''Солшыл'' тоталитаризм дегенимиз не?

пролетариаттын жетекши роли

''Оншыл'' тоталитаризм дегенимиз не?

барлык баска элементтерди курту (баринен бурын еврейлерди)

Саяси жуйе теориясы жалпы жуйели тасилге негизделеди, жуйели тасилдин басты жағдайын ата?

жуйе-биртутастыкты курайтын озара байланысты элементтер жиынтығы

Алғашкы рет демократиялык шаралар кандай мемлекеттерде колданылған?

грек кала-мемлекеттеринде

Либералды демократиянын ерекше белгиси?

жеке тулғаны биликтин кози ретинде мойындау

Плюралистик демократиянын ерекшелиги?

топ – саясаттын басты козғаушы куши

Демократияға революция аркылы оту кай елде жузеге асырылды?

Португалия

Сайлау жуйеси дегенимиз не?

мекемелерге немесе баскарушы кызметтерге сайлауды уйымдастыру мен жургизу

КР Президент сайлауы кандай жуйе бойынша отеди?

мажоритарлы

Кай жастан бастап Казакстан Республикасынын азаматтары сайлау кукына ие?

18 жастан

КР Президенти кандай мерзимге сайланады?

бес жылға

Кандай тужырым мемлекетти адамнын саналы келисими деп карайды?

келисимди

Дуалистик монархиянын абсолюттик монархиядан ерекшелиги?

монархпен бирге зан шығарушы органнын болуы

Президенттик республикада укимет кимнин алдында жауапты?

президенттин

Парламенттик республикада укимет кимнин алдында жауапты?

парламенттин

Бирынғай мемлекеттик курылымды елди атаныз?

Казакстан

Мемлекет басшысынын колында зан шығарушы жане аткарушы билик тармактарынын болуы кандай баскару турине тан?

абсолютгик монархияға

Азаматтык коғамнын басты сипаты?

адамдардын жалпы тендиги туралы тусиниктерин негиздеу

Кукыктык мемлекетте саяси билик категориясы нени билдиреди?

коғамнын мемлекетке окилеттик беруи

Кай кезенде азаматтык коғам калыптасып, онын мемлекеттик институттардан айырмашылығы айкындалды?

жана заманда

Саяси партиянын саяси жуйедеги негизги максаты?

саяси биликти иелену ушин курес

Демократия кезиндеги партиялардын дамуынын негизги бағыттары?

партиялардын электоралдыкка айналуы

Копшилик саяси партиялар кашан пайда болды?

Екинши дуние согысынан кеинги
  1   2   3   4   5
написать администратору сайта