Главная страница
Навигация по странице:

 • 50. љандай Щртекті жЇйелерде газ жЩне ›атты фазалар болу керек

 • 53. Ажырату процесініЈ ›андай Щдісі ›ысым кЇшініЈ Щсерімен жЇргізіледі

 • 61. «Таралу туралы “ылым» атты аны›тама ›ай терминге ›атысты

 • 62. «Жылу тасымалдау бір бірімен беттескен микробйлшектердіЈ тЩртіпсіз ›оз“алысыныЈ салдары» атты аны›тама ›ай терминге ›атысты

 • 63. «Газ немесе с±йы› макробйлшектері кйлемдерініЈ ›оз“алысы жЩне араласуы салдарынан жылу тасымалдау» ›ай терминге ›атысты

 • 65. «љабыр“адан газды (с±йы›) ортадан немесе кері ба“ытта жылудыЈ йтуі» атты аны›тама ›ай терминмен байланысты

 • 67. Конденсация“а тЇсу жылуы r – мЩнініЈ йлшем бірлігі

 • 69. Жылу йту коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы

 • 70. Жылу йткізгіштік коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы

 • 71. Жылу беру коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы

 • 72. Температура йткізгіштік коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы

 • 74. љоз“алыссыз орта Їшін жылу йткізгіштіктіЈ дифференциалды теЈдеуі ›айсы

 • 75. Стефан – Больцман заЈы ›айсы

 • процестермен аппараттар. Аушы кЇші а ысымдар айырмасы б температуралар айырмасы в концентрациялар айырмасы г ты  Скачать 2.68 Mb.
  НазваниеАушы кЇші а ысымдар айырмасы б температуралар айырмасы в концентрациялар айырмасы г ты
  Анкорпроцестермен аппараттар.doc
  Дата10.01.2018
  Размер2.68 Mb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлапроцестермен аппараттар.doc
  ТипДокументы
  #14899
  страница2 из 9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  49.љандай Щртекті жЇйелерде с±йы› жЩне газды фазалар болу керек?

  а) кйбік

  б) эмульсия

  в) суспензия

  г) шаЈ жЩне тЇтін

  д) т±ман
  50. љандай Щртекті жЇйелерде газ жЩне ›атты фазалар болу керек?

  а) шаЈ жЩне тЇтін

  б) эмульсия

  в) суспензия

  г) кйбік

  д) т±ман  51. ЗаттыЈ жалпы мйлшері бойынша ажырату процесініЈ материалды› балансын аны›таЈыз.

  а) Gоспа = Gтаз.с±йы+Gт±нба

  б) Gх = Gс±йы хс±йы + Gт±нбахт±нба

  в) G = Gхт - хт - хс±йы

  г) G = Gх - хс±йы/ хт - хс±йы

  д) G = Gс±йы хс±йы - хт/ хт - хс±йы  52. Ажырату процесініЈ дисперстік фаза бойынша алын“ан материалды› балансын аны›таЈыз.

  а) Gх = Gс±йы хс±йы + Gтхт

  б) G= Gс±йы +Gт

  в) G = G хс±йы - хт - хс±йы

  г) G = Gх - хс±йы/ хт - хс±йы

  д) G = Gс±йы хс±йы - хт/ хт - хс±йы
  53. Ажырату процесініЈ ›андай Щдісі ›ысым кЇшініЈ Щсерімен жЇргізіледі?

  а) сЇзу

  б) т±ндыру

  в) центрифугалау

  г) ыл“алмен ажырату

  д) графитациялы› тазалау  54. СЇзу бйгетініЈ кедергісін аны›тау“а ›ажет байланысты аны›таЈыз

  а) Rс.б.= Р/ w

  б) Rс.б.= Р/ hт w

  в) rо= Р/ hт

  г) rо = Н/ w

  д) rо = Р/ hт w  55. Т±нбаныЈ меншікті кедергісін аны›тау“а ›ажет д±рыс байланысты аны›таЈыз.

  а) rо = Р/ hт w

  б) rо = Р/ hт

  в) rо = Р/ w

  г) rо = Р/

  д) rо = Р/  56. Ажырату факторын аны›тайтын байланысты табыЈыз.

  а) w2/g rо

  б) G w2/g rо

  в) 2Пn/60 rо

  г) F Кр

  д) QD/Qт  57.инімділік индексініЈ аны›тайтын байланысты табыЈыз.

  а) F Кр

  б) G w2/g

  в) 2Пn/60

  г) 2Пn/60

  д) QD/Qт  58. Араластыру кезіндегі Рейнольдс ±›састыЈ ±›састы› саныныЈ модификациялан“ан тЇрін кйрсетіЈіз

  а) nd2 /

  б) f ( Re ,F 1,Г2 ...)

  в) n2d/ g

  г) Р/ (n d)2

  д) N/ n3 d5  59. Араластыру процесі кезіндегі Фруд ±›састы› саныныЈ модификациялан“ан тЇрін ›йрсетіЈіз

  а) n2d/ g

  б) f ( Re ,F 1,Г2 ...)

  в) n d2 /

  г) Р/ (n d)2

  д) N/ n3 d5  60. Модификациялан“ан ЭйлердіЈ ±›састы› санын кйрсетіЈіз.

  а) Р/ (n d)2

  б) f ( Re ,F 1,Г2 ...)

  в) n2d/ g

  г) n d2 /

  д) N/ n3 d5
  61. «Таралу туралы “ылым» атты аны›тама ›ай терминге ›атысты?

  а) жылу йту

  б) жылу йткізгіштік

  в) конвекция

  г) жылулы сЩуле

  д) жылу беру
  62. «Жылу тасымалдау бір бірімен беттескен микробйлшектердіЈ тЩртіпсіз ›оз“алысыныЈ салдары» атты аны›тама ›ай терминге ›атысты?

  а) жылу йткізгіштік

  б) жылу йту

  в) конвекция

  г) жылулы сЩуле

  д) жылу беру
  63. «Газ немесе с±йы› макробйлшектері кйлемдерініЈ ›оз“алысы жЩне араласуы салдарынан жылу тасымалдау» ›ай терминге ›атысты?

  а) конвекция

  б) жылу йту

  в) жылу йткізгіштік

  г) жылулы сЩуле

  д) жылу беру  64. «Жылу шы“арушы дененіЈ молекулаларыныЈ немесе атомдарыныЈ жылулы› ›оз“алысы ар›асында узынды“ы ЩртЇрлі электромагниттік тол›ындардыЈ жылу тарату процесі» атты аны›тама ›андай терминмен байланысты?

  а) жылулы сЩуле

  б) жылу йту

  в) жылу йткізгіштік

  г) конвекция

  д) жылу беру
  65. «љабыр“адан газды (с±йы›) ортадан немесе кері ба“ытта жылудыЈ йтуі» атты аны›тама ›ай терминмен байланысты?

  а) жылу беру

  б) жылу йткізгіштік

  в) жылу йту

  г) конвекция

  д) жылулы сЩуле  66. Жылу йту процесініЈ жылу балансын аны›таЈыз.

  а) Q = G1* ( І1б + І1с ) = G2* ( І2б + І2с )

  б) Q = G1* ( І1с – І1б ) = G2* ( І2с – І2б )

  в) Q = G1* ( І1б – І1с ) = G2* ( І2с – І2б )

  с) Q = G1* ( І1б - І1с ) = G2* ( І2б - І2с )

  д) Q = G1* ( І2с – І2б ) = G2* ( І1с – І1б )
  67. Конденсация“а тЇсу жылуы r – мЩнініЈ йлшем бірлігі?

  а) ж/кг

  б) ж/кг·град

  в) к ж/кг·град

  г) вт/(м·к)

  д) вт/(м2·град)  68. Жылу йту процесініЈ негізгі теЈдеуіндегі Q = К·F· tор· ›оз“аушы кЇш ›айсы?

  а) tор

  б) Q

  в) К

  г) F

  д) r
  69. Жылу йту коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы?

  а) вт/(м2·град)

  б) вт/(м·град)

  в) м2/сек

  г) ж/кг·град

  д) ккал/м·ч·град
  70. Жылу йткізгіштік коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы?

  а) вт/(м·град)

  б) вт/(м2·град)

  в) м2/сек

  г) ж/кг·град

  д) ккал/м·ч·град
  71. Жылу беру коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы?

  а) вт/(м2·град)

  б) вт/(м·град)

  в) м2/сек

  г) ж/кг·град

  д) ккал/м2·ч·град
  72. Температура йткізгіштік коэффициентініЈ йлшем бірлігі ›айсы?

  а) м2/сек

  б) вт/(м2·град)

  в) вт/(м·град)

  г) ж/кг·град

  д) ккал/м·ч·град
  73. Фурье заЈы ›айсы?

  а) dQ = - t/ ·dF·d

  б) t/ = a· 2t

  в) Ео= Ко· Т4

  г) Е11

  д) Е11= Е22=...= Еnn
  74. љоз“алыссыз орта Їшін жылу йткізгіштіктіЈ дифференциалды теЈдеуі ›айсы?

  а) = а· 2 t

  б) dQ = - · / ·dF·d

  в) Ео= Ко·Т4

  г) Е11= Е22=...= Еnn

  д) dQ =а dF(t – tс) d
  75. Стефан – Больцман заЈы ›айсы?

  а) Ео= Ко·Т4

  б) dQ = - · / ·dF·d

  в) =а· 2 t

  г) Е11= Е22=...= Еnn

  д) dQ =а dF(t – tс) d  76. Кирхгоф заЈын аны›таЈыз.

  а) Е11= Е22=...= Еnn

  б) dQ =а dF(t – tс) d

  в) =а· 2 t

  г) Ео= Ко·Т4

  д) dQ =а dF(t – tс) d  77. Жылу беру заЈын аны›таЈыз.

  а) dQ =а dF(t – tс) d

  б) dQ =а dF(t – tс)

  в) Ео= Ко·Т4

  г) Е11= Е22=...= Еnn

  д) =а· 2 t  78. Егер QсіЈ /Q = 1; Qша /Q = 0; Qйтк /Q = 0 болса дене ›алай аталады?

  а) абсолютті ›ара

  б) абсолютті а›

  в) абсолютті мйлдір

  г) абсолютті с±р

  д) абсолютті сЩулелі  79. Егер Qша /Q = 1; QсіЈ /Q = 0; Qйтк /Q = 0 бол“ан жа“дайда дене ›алай аталады?

  а) абсолютті а›

  б) абсолютті ›ара

  в) абсолютті мйлдір

  г) абсолютті с±р

  д) абсолютті сЩулелі  80. Егер Qйтк /Q = 1; QсіЈ /Q = 0; Qша /Q = 0 болса дене ›алай аталады?

  а) абсолютті мйлдір

  б) абсолютті а›

  в) абсолютті ›ара

  г) абсолютті с±р

  д) абсолютті сЩулелі  81. ДененіЈ сЩуле шы“ару ›аблетін аны›таЈыз.

  а) Е =Qс/F·

  б) =dE/d

  в) Ео= Ко·Т4

  г) Е = с1· -5с/ Т – 1

  д) Е = с·со( Т/100)4  82. СЩуле шы“ару ›ар›ынын аны›таЈыз.

  а) =dE/d

  б) Е =Qс/F·

  в) Ео= Ко·Т4

  г) Е = с1· -5с/ Т – 1

  д) Е = ·со( Т/100)4  83. Е = ·со( Т/100)4 байланысында“ы мЩні нені сипаттайды?

  а) сЩуле таратудыЈ салыстырмалы коэффициенті

  б) с±р дененіЈ сЩуле тарату коэффициенті

  в) йзара сЩулелену коэффициенті

  г) абсолют ›ара дененіЈ сЩуле тарату коэффициенті

  д) орта б±рыштыЈ коэффициенті  84. Е = ·со( Т/100)4 байланысында“ы со мЩні ›айсы?

  а) абсолютті ›ара дененіЈ сЩуле тарату коэффициенті

  б) с±р дененіЈ сЩуле тарату коэффициенті

  в) салыстырмалы сЩуле таррату коэффициенті

  г) йзара сЩулелену коэффициенті

  д) орта б±рыштыЈ коэффициенті  85. «Жылу тасымалды“аштардыЈ температураларыныЈ орташа айырмасы 1 град., жылу алмасу беті 1м2 бол“анда ›ыздырыл“ан жылутасымалда“ыштан сал›ынына 1 сек аралы“ында йткен жылу мйлшері» аны›тамасы ›ай коэффициентке ›атысты?

  а) жылу йту коэффициенті

  б) жылу йткізгіштік коэффициенті

  в) жылу беру коэффициенті

  г) температура йткізгіштік коэффициенті

  д) сЩуле тарату коэффициенті  86. «Изотермиялы› бетке о“ан тік ба“ыттыЈ бір йлшем бірлігіне температура 1 градус›а тймендегенде жылу алмасу бетініЈ бір йлшем бірлігі ар›ылы уа›ыт бірлігінде йткен жылу мйлшері» атты аны›тама ›ай терминге ›атысты?

  а) жылу йткізгіштік коэффициенті

  б) жылу йту коэффициенті

  в) жылу беру коэффициенті

  г) температура йткізгіштік коэффициенті

  д) сЩуле тарату коэффициенті  87. ®лкен коэффициенті бар дене бас›а біркелкі жа“дайда тезірек ›ыздырылады немесе сал›ындайды

  а) температура йткізгіштік коэффициенті

  б) жылу йту коэффициенті

  в) жылу йткізгіштік коэффициенті

  г) жылу беру коэффициенті

  д) сЩуле тарату коэффициенті  88. «љабыр“а мен с±йы› температураларыныЈ айырмасы 1 град. кезінде 1 сек. уа›ыт аралы“ында ›абыр“аныЈ 1м2 с±йы››а (немесе керісінше) берілетін жылу мйлшері » атты аны›тама ›ай термин ›атысты?

  а) жылу беру коэффициенті

  б) жылу йту коэффициенті

  в) жылу йткізгіштік коэффициенті

  г) температура йткізгіштік коэффициенті

  д) сЩуле тарату коэффициенті  89. Нуссельт ±›састы› санын кйрсетіЈіз.

  а) /

  б) / 2

  в) w /

  г) ср/

  д) g 3 t/v2  90. Фурье ±›састы› санын кйрсетіЈіз

  а) / 2

  б) /

  в) w /

  г) ср/

  д) g 3 t/  91. Пекле ±›састы› санын кйрсетеЈіз

  а) w /

  б) / 2

  в) w /2

  г) ср/

  д) g 3 t/ 2  92. Прандтль ±›састы› санын аны›таЈыз

  а) ср/

  б) w /

  в) / 2

  г) ) w /

  д) g 3 t/ 2  93. Грасгоф ±›састы› санын кйрсетіЈіз

  а) g 3 t/ 2

  б) /

  в) / 2

  г) w /

  д) ср/  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  написать администратору сайта