Главная страница
Навигация по странице:

 • Чернівці 2012 Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

 • Галочкіна О. О.

 • 122 Мет_рек_ВиробнПрактика_2012. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики освітньокваліфікаційний рівень


  Скачать 2.58 Mb.
  НазваниеМетодичні рекомендації до проходження виробничої практики освітньокваліфікаційний рівень
  Анкор122 Мет_рек_ВиробнПрактика_2012.doc
  Дата17.07.2018
  Размер2.58 Mb.
  Формат файлаdoc
  Имя файла122 Мет_рек_ВиробнПрактика_2012.doc
  ТипМетодичні рекомендації
  #23075
  страница1 из 7
    1   2   3   4   5   6   7


  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Київський національний торговельно-економічний університет


  Чернівецький торговельно-економічний інститут
  Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  до проходження виробничої практики

  освітньо-кваліфікаційний рівень

  «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

  галузь знань

  0305 Економіка та підприємництво

  напрям підготовки

  030502 Економічна кібернетика  Чернівці 2012

  Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу

  ЧТЕІ КНТЕУ заборонено
  Автори: Барасюк Я. М., к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ЧТЕІ КНТЕУ;

  Галочкіна О. О.,к.ф.-м.н., ст. викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ЧТЕІ КНТЕУ

  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем 15 березня 2012 р., протокол № 8, навчально-методичної ради фінансово-економічного факультету 14 травня 2012 р., протокол № 5, методичній раді ЧТЕІ КНТЕУ 23 травня 2012 р., протокол № 6.
  Рецензент: Королюк Ю. Г., к.ф.-м.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ЧТЕІ КНТЕУ


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  до проходження виробничої практики

  освітньо-кваліфікаційний рівень

  «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»

  галузь знань

  0305 Економіка та підприємництво

  напрям підготовки

  030502 Економічна кібернетика


  Автори: Барасюк Ярослав Миколайович, Галочкіна Олена Олександрівна

  Комп’ютерна верстка: Галочкіна О. О.

  Подано до друку ___________

  Обл.-вид. арк. _______

  Тираж _____ пр.

  Лабораторія технічних засобів навчання ЧТЕІ КНТЕУ

  58002 м. Чернівці, Центральна площа, 7
  © Барасюк, Я.М., Галочкіна О.О., 2012
  © Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2012

  ЗМІСТ

  1. Загальні положення 4

  2. Мета і завдання проходження виробничої практики 5

  3. Графік проходження практики 7

  4. База і робочі місця практики студентів 8

  5. Особливості організації практики 9

  6. Обов’язки керівників практики та студентів 12

  7. Зміст проходження практики 15

  8. Завдання на практику 16

  9. Вимоги до оформлення звіту про проходження практики 17

  10. Порядок захисту звіту 22

  Список рекомендованих джерел, якими студенти можуть користуватися, оформляючи звіт про проходження практики 23

  Додатки 25

  1. Загальні положення


  Відповідно до Державного стандарту освіти в Україні та Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» № 93 від 08.04.1993 р. практична підготовка студентів у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації є обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття студентами теоретичних знань та набуття практичних знань з обраного фаху на різних етапах навчання.

  Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

  Дані методичні рекомендації до проходження виробничої практики є навчально-методичним документом, що визначає загальні питання організації, змісту та порядку проходження виробничої практики з фаху за спеціальністю «Економічна кібернетика» та розроблено відповідно до чинного Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України і «Положення про проведення практики студентів», затвердженого Методичною радою ЧТЕІ КНТЕУ від 21 вересня 2011 року (протокол № 1).

  Виробничу практику, різновидом якої є переддипломна практика, проходять студенти 4 та 5 курсів ЧТЕІ КНТЕУ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Економічна кібернетика», які склали іспити, заліки та захистили курсові роботи, передбачені навчальним планом. Допуск студентів до виробничої практики оформлюється наказом директора відповідно до подання кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (КЕК та ІС). В наказі вказуються терміни проведення практики і бази практики, список студентів і керівників від кафедри та підприємств, які закріплені за кожною базою.

  Виробнича практика закінчується публічним захистом звіту з практики.

  Проходження виробничої практики оформлюється наказом керівника підприємства (установи) – бази практики або наказом керівника самостійного інформаційного чи обчислювального підрозділу. В наказі визначаються терміни та режим проходження практики, призначаються керівники від бази практики.

  Своєчасне оформлення наказу керівника практики та проведення організаційних заходів контролює керівник практики від кафедри ЕК та ІС.

  З початку практики студенти-практиканти проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки згідно з порядком, встановленим на даному підприємстві (установі).

  Під час практики студенти можуть бути зараховані на штатні посади (за фахом) у структурні підрозділи підприємства (установи) або у відділи науково-дослідного закладу, які є базами практики. Керівник практики від підприємства надає кожному студентові-практиканту робочі місця для виконання робіт, передбачених програмою практики та календарним планом-графіком її проходження.

    1   2   3   4   5   6   7


  написать администратору сайта