Главная страница
Навигация по странице:

 • МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ "Проектування асортименту одягу різного призначення " на тему: «Проектування одягу зі шкіри та хутра»

 • Проектування асортименту одягу різного призначення

 • Розділ 2. Конструювання одягу з різних матеріалів та різного призначення.

 • Розділ 3. Конструювання одягу на нетипові фігури.

 • Розділ 4. Проектування асортименту одягу.

 • Практична частина. Розділ 1. Типове проектування одягу.

 • Розділ 2 . Розділ 2. Конструювання одягу на нетипові фігури.

 • Сам роб МВ з ПАОРП хутро шкіра. Проектування одягу зі шкіри та хутра для студентів денної та заочної форми навчання напряму  НазваниеПроектування одягу зі шкіри та хутра для студентів денної та заочної форми навчання напряму
  АнкорСам роб МВ з ПАОРП хутро шкіра.doc
  Дата27.04.2017
  Размер6.1 Mb.
  Формат файлаdoc
  Имя файлаСам роб МВ з ПАОРП хутро шкіра.doc
  ТипМетодичні вказівки
  #4062
  страница1 из 4
    1   2   3   4


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

  КИЇВСЬКИЙ НАДІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

  ФАКУЛЬТЕТ РИНКОВИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

  "Проектування асортименту одягу різного призначення" на тему: «Проектування одягу зі шкіри та хутра»  для студентів денної та заочної форми навчання напряму

  6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

  Черкаси 2010
  Проектування асортименту одягу різного призначення: Методичні вказівки до самостійної роботи на тему: «Проектування одягу зі шкіри та хутра» для студентів денної та заочної форми навчання напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості” /Упор.: Сайковська В.В. Ч.: КНУТД, 2010.- 47с.

  Затверджено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

  Протокол № _____ від „____”____________ 2010 р.
  Вивчення дисципліни "Проектування асортименту одягу різного призначення" передбачає набуття студентами знань в створенні нового зразка одягу: розробки ескізів та моделей, виконання розрахунків та побудови креслень виробів та деталей, виготовлення зразків асортименту виробів різного призначення.

  Дисципліна "Проектування асортименту одягу різного призначення" забезпечує підготовку спеціаліста до проектно-конструкторської діяльності в умовах великих і малих підприємств різної форми власності на посаді інженера-конструктора. Вивчення дисципліни „Проектування асортименту одягу різного призначення” базується на загально-інженерній підготовці студента.

  Дисципліна "Проектування асортименту одягу різного призначення" належить до циклу дисциплін вільного вибору студентів. Вона вивчається на 3,4 курсах студентами денної та 4 курсі заочної форми навчання спеціальності 6.091800 „Швейні вироби”. Програма з дисципліни "Проектування асортименту одягу різного призначення" розробляється на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0918 „Легка промисловість” Київського національного університету технологій та дизайну.

  Предмет дисципліни: вивчення сукупності інженерних завдань усіх процесів. Виходячи з цього включення питання системно-структурного аналізу процесів розробки нових моделей та підготовки виробничого розкрою, художнього моделювання і засоби їх реалізації в швейному виробництві.

  Мета дисципліни: надання знань в вивченні існуючих принципів та засобів системи дизайну моделей одягу, конструювання та проектування одягу промислового виробництва.

  Завдання дисципліни: формування вихідних даних до побудови креслень типових конструкцій одягу, освоєння методів проектування деталей конструкцій різних типів плечового і поясного одягу та їх елементів, вивчення методів формоутворення та формотворних елементів одягу, освоєння прийомів перевірки якості первинних креслень деталей проектної конструкції та вимог до виготовлення макетів виробів, технологія процесу формування асортименту одягу промислового виробництва, освоєння методики оцінки та відпрацювання конструкцій одягу на технологічність.
  Самостійна робота студента полягає у написанні реферату для студентів денної форми навчання з переліку поданих тем, а також виконання практичного завдання згідно параметрам, визначеними методичними рекомендаціями щодо виконання самостійної роботи і оцінюється на основі “Критеріїв оцінки знань студентів ”.

  На самостійну роботу відводиться:

  • 149 годин індивідуальної роботи під керівництвом викладача для студентів денної форми навчання;

  Опанування дисципліни "Проектування асортименту одягу різного призначення" завершується складанням заліку.


  Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах:

  Розділ 1. Типове проектування одягу.


   1. Характеристика методів формування одягу: конструктивної дії на «грубу» структуру матеріалу, дії на «тонку» структуру матеріалу, використання розтяжності трикотажу.

   2. Характеристика методів типового проектування одягу: поняття «базова конструкція», «типова конструкція», схема отримання нових моделей одягу із застосування базових конструкцій.

   3. Особливості конструювання верхнього одягу: вихідні дані, методи конструювання, формотворні елементи.

   4. Характеристика способів градації лекал деталей одягу: групування, променевого, постійних приростів, пропорційно-розрахункового; перевірка якості виконання градації лекал.


  Розділ 2. Конструювання одягу з різних матеріалів та різного призначення.

  2.1. Конструкції одягу з трикотажу. Асортимент і стандартизація трикотажних виробів, класифікація трикотажних виробів. Способи виробництва. Властивості трикотажу та їх врахування при конструювання виробів. Методи формоутворення, типи конструкцій, конструктивно-декоративні елементи трикотажних виробів.

  2.2. Конструювання корсетних виробів. Асортимент і стандартизація корсетних виробів. Методи формотворення та побудова креслення конструкцій корсетних виробів.

  2.3 Конструювання головних уборів. Асортимент і стандартизація головних виробів. Класифікація головних уборів. Вихідні данні для проектування головних уборів різного призначення.

  2.4. Проектування раціональних пакетів матеріалів для одягу. Фізіологічні показники організму, які необхідні для розрахунків теплозахисних властивостей одягу. Проектування пакетів матеріалів для різного призначення.

  2.5. Конструювання одягу зі шкіри. Асортимент шкір. Сировини, фізико-механічні характеристики шкір, процес виробництва шкір. Характеристика споживчих властивостей шкір, методи формоутворення виробів зі шкіри.

  2.6. Конструкція одягу з хутра. Короткі відомості про розвиток одягу з хутра. Класифікація сучасного хутряного одягу. Характеристика основних властивостей хутра. Загальні відомості про типографію хутряної шкіри. Кушнірні роботи і розкрій хутряного напівфабрикату.
  Розділ 3. Конструювання одягу на нетипові фігури.

   1. Характеристика взаємозв`язку форми та конструкції одягу з формую тіла людини. Склад і характеристика морфологічних типів фігур. Відмінності будови нетипової фігури порівняно з типовою. Характеристика засобів визначення особливостей нетипової фігури.

   2. Конструкція одягу на різні типи фігур. Характеристика вихідних даних для конструювання одягу на різні типи фігур. Класифікація методів модифікування конструкцій одягу на різні типи фігур. Характеристика методів шаблонів, номограм, макетно-жилетного методу.


  Розділ 4. Проектування асортименту одягу.

   1. Поняття “дизайн”. Об`єкти дизайну. Види дизайну. “штучний” та “синтетичний” дизайн. Недоліки штучного дизайн.

   2. Характеристика видів систем моделей одягу, їх визначення та структурні схеми: асортиментний серії, сімейства, гамми, гардероба, колекції, типажу, асортименту.

   3. Характеристика етапів формування асортиментного одягу. Характеристика структури та змісту етану аналізу вихідної ситуації та до проектних досліджень. Структура та зміст етапу розробки дизайн концепції. Розробка класифікації виробу. Характеристика системи класифікації: ієрархічно та фасетної.

   4. Характеристика етапу розробки системи “конструктор”. Морфологічний аналіз виробів несистематизованого асортиментного ряду (НАР) виробів. Типізація базових конструкцій, розробка модифікацій базових конструкцій, типізація конструктивно-декоративних елементів та їх модифікування. Структура системи “конструктор”.

   5. Характеристика принципів та методів системного проектування одягу системний підхід. Методів проектної типології, проектний принцип, рівної якості, вимога незавершеності ряду, що проектується.

   6. Характеристика методу формоутворення виробів із елементів системи “конструктор”. Операції, які застосовуються при комбінаторному методі формоутворення виробів.

   7. Кодування конструктивів. Характеристика систем кодування техніко-економ. інформації: послідовної та паралельної. Вимоги до системи кодування.  Практична частина.
  Розділ 1. Типове проектування одягу.

   1. Аналіз етапів побудови первинного креслення деталей конструкції деталей конструкції верхнього одягу (чол.. або жіночого).

   2. Оцінка якості конструкції верхнього одягу (чоловічого або жіночого) (Див. дом. завд. 1.1.)

   3. Аналіз способів градації лекал деталей одягу.


  Розділ 2. Розділ 2. Конструювання одягу на нетипові фігури.

  2.1. Морфологічний аналіз плечового одягу з трикотажу. (Див. дом. завд. 2.1)

  2.2. Аналіз етапів сплощення основних деталей типової конструкції жіночого плечового одягу з трикотажу.

  2.3. Аналіз етапів побудови креслення деталей конструкцій плечового одягу з врахування залишків деформації трикотажного полотна.

  2.4. Аналіз методів конструкцій корсетних виробів.

  2.5. Проектування раціональних пакетів одягу різного призначення (за методикою ЦНДІШП).

  2.6. Аналіз конструктивного устрою сучасних виробів зі шкіри.

  2.7. Розрахунок серії моделей одягу зі шкіри на 1-й конструкційній основі.

  2.8. Аналіз існуючих форм і конструкцій хутряного одягу.

  2.9. Аналіз узгодженості конструктивних і декоративних ліній членування і ліній зшивання шкурок.

  2.10. Розробка креслення конструктивного моделювання одягу з хутра.(Див. дом. завдання 2.2.).

  2.11. Аналіз етапів побудови кроєних головних уборів. (Див. дом. завд. 2.3.).
  Розділ 3. Конструювання одягу на нетипові фігури.

  3.1. Використання методу номограм для коректування конструкцій жіночого плечового одягу.

  3.2. Коректування конструкцій жіночого плечового одягу на фігурі з різною поставою з використанням методу шаблонів.

  3.3. Коректування конструкцій жіночого плечового одягу на верхній та нижній типи фігур.

  3.4. Коректування конструкцій жіночих спідниць на фігури різної тілобудови.

  3.5. Аналіз конструктивної будови універсальних вимірювальних жилетів жіночого жакету різних розміроростових груп.

  3.6. Аналіз прийомів побудови лекал конструкції жіночого верхнього одягу з використанням жилетного методу, на нетипову фігуру.

  Розділ 4. Проектування асортименту одягу.

  4.1. Дослідження групи споживачів та моделювання ситуацій використання одягу.

  4.2. Розробка матриці споживачів одягу виробів.

  4.3. Морфологічний аналіз виробів несистематизованого асортиментного ряду.

  4.4. Розробка дизайн-концепції.

  4.5. Типізація базової конструкції та її модифікація для виробів базового асорнтного ряду.

  4.6. Типізація конструктивно-декоративних елементів та їх модифікація для виробів базового асортиментного ряду.

  4.7. Формування системи «конструктор».

  Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів заочної та дистанційної форм навчання з дисципліни “Проектування асортименту одягу різного призначення” розділ “Проектування одягу зі шкіри та хутра” містять теоретичний матеріал з питань особливостей проектування одягу зі шкіри та хутра, а також приклади практичної розробки жіночого верхнього одягу зі шкіри та хутра, надані варіанти завдань для виконання контрольної роботи №1.

  Перш ніж студент приступає до виконання контрольної роботи, він повинен знати теоретичний матеріал з наступних питань:

  1. Будова шкури* та її топографія.

  2. Класифікації шкур і шкіряної сировини.

  3. Властивості та основні процеси шкіряного виробництва.

  4. Асортимент і особливості проектування жіночого одягу зі шкіри**.

  5. Асортимент одягу та класифікація напівфабрикатів з хутра.

  6. Топографія і обробка хутрової шкури.

  7. Характеристика основних властивостей хутра.

  8. Дефекти хутрового напівфабрикату і способи їх вилучення.

  9. Методи розкроювання хутрових напівфабрикатів.

  10. Особливості проектування верхнього жіночого одягу з хутра.


    1   2   3   4
  написать администратору сайта