Главная страница
Культура
Искусство
Языки
Языкознание
Вычислительная техника
Информатика
Финансы
Экономика
Биология
Сельское хозяйство
Психология
Ветеринария
Медицина
Юриспруденция
Право
Физика
История
Экология
Промышленность
Энергетика
Этика
Связь
Автоматика
Математика
Электротехника
Философия
Религия
Логика
Химия
Социология
Политология
Геология

МЕТОДИЧКА КП, ДП редактиров. Протокол від " " 2012рСкачать 3.99 Mb.
НазваниеПротокол від " " 2012р
АнкорМЕТОДИЧКА КП, ДП редактиров.doc
Дата12.04.2017
Размер3.99 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаМЕТОДИЧКА КП, ДП редактиров.doc
ТипПротокол
#684
страница1 из 16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

БЕРДЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

Запорізького національного технічного університету


Затверджено

Заступник директора

з навчальної роботи

___________ Л.А. Кравцова

“___” ________ 201_ р.


ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ПО ВИКОНАННЮ

КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТІВ

для студентів спеціальності 5.05050302 "Технологія

обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях"


Рекомендован

цикловою комісією

професійних дисциплін спеціальності 5.05050302

Протокол № __

від "__" _____________ 2012р.

Голова комісії

______________ А.І.Чубенець


Методичний посібник

розробили:
Викладач-методист Шипульський Е.Е.

Викладач-методист Переверзев В.П
Редагування:

викладач другої категорії Коваленко Т.А.

ВСТУП
У даний час в зв'язку з реорганізацією машинобудівного комплексу України з метою адаптації його до умов ринку, потрібна рішуча перебудова системи підготовки інженерно-технічних кадрів. Треба виховати нове покоління фахівців, здатних забезпечити революційні й еволюційні перетворення в техніці, технології й організації виробництва, багаторазовий ріст продуктивності праці і вихід машинобудівної продукції на світовий ринок. Ключовим засобом рішення цієї проблеми є розвиток творчих здібностей майбутніх фахівців, спираючись на їхню самостійну роботу.

У цих умовах зростає значення таких традиційних для технічної середньої спеціальної і вищої шкіл форм самостійної творчої роботи, як курсове і дипломне проектування.

Курсовий проект по технології машинобудування і технічному нормуванню займає саме серйозне місце в системі підготовки фахівців зі спеціальносте.5050203 «Технологія обробки на верстатах і автоматичних лініях»

Виконується курсовий проект:

•У 8-м семестрі для навчающихся на денному відділенні по 1-му рівню акредитаці

Курсове проектування є одним із завершальних етапів підготовки фахівців і передує дипломному проектуванню.


У курсовому проекті повинні бути уміло використане і синтезовані знання, отримані в результаті вивчення гуманітарних, фундаментальних, загально-технічних і спеціальних дисциплін навчального плану. При цьому важливо орієнтувати учнів і студентів на генеральні напрямки технічного прогресу в машинобудуванні, зокрема на скорочення машинного часу і часу допоміжного при механічній обробці за рахунок механізації й автоматизації технологічних процесів, широкого використання верстатів із ЧПУ, автоматизації процесів технологічної підготовки виробництва.

Дійсне методичне керівництво ставить свою основну задачу - допомога студентам в правильності застосування на практиці теоретичних знань, отриманих у процесі навчання в коледжі, раціональному використанні практичного досвіду, придбаного в учбово-виробничих майстернях і на машинобудівних підприємствах, а також у підготовці до дипломного проектування.

Дані методичні вказівки також може бути використано колегами-викладачами спеціальних дисциплін з метою подальшого розвитку єдності вимог при виконанні курсових і дипломних проектів.

1. Мета і задачі курсового проектування.

Ціль курсового проектування, як одного з етапів навчання - навчити студентів правильно застосовувати отримані ними теоретичні знання, використовувати свій практичний досвід в УПМ і на машинобудівних підприємствах, для рішення професійних і конструкторських задач, а також підготувати студентів до дипломного проектування.

У процесі курсового проектування зважуються наступні задачі:

- розширення і поглиблення, систематизація і закріплення теоретичних знань студентів, використання цих знань при проектуванні технологічних процесів;

- розвиток і закріплення навичок самостійної творчої роботи технолога;

- оволодіння методикою аналізу типових технологічних процесів механічної обробки і зборки;

- розвиток умінь приймати нестандартні рішення в процесі технологічної підготовки виробництва;

- прищеплювання понять по економічному обґрунтуванню технічних і організаційних рішень.
2. Тематика, склад і об'єм курсового проекту.

Теми проектів і їхній зміст підбирає і формулює циклова комісія з урахуванням можливостей і перспектив розвитку підприємств, на базі яких здійснюється виробнича технологічна практика. Тематика курсових проектів повинна відповідати профілю обраної спеціальності і підлягає систематичному ротаційному відновленню.

У якості тем для виконання проектів пропонується:

> розробка одиничного технологічного процесу механічної обробки заданої деталі;

> розробка типового технологічного процесу механічної обробки заданої деталі;

> розробка групового технологічного процесу механічної обробки заданої деталі;

> розробка складної технологічної операції для багатоцільового верстата з ЧПУ по заданому технологічному процесу та інші.

Для поліпшення якості курсових проектів, підвищення ступеня реальності проектів і збільшення часу на самостійну роботу студентів, виконання проектів можна починати в період проходження студентами виробничої технологічної практики. Завдяки цьому, студент одержує можливість вивчити діючу технологію виробництва аналогічних деталей і прийняти окремі техніко-економічні показники діючого виробництва як базу даних, для порівняння з відповідними показниками свого проекту.

Не виключається можливість наскрізного проектування, сутність якого полягає в тім, що ряд завдань послідовно виконуваних курсових робіт і проектів поєднуються загальною темою чи ідеєю, завдяки чому між проектами встановлюються тісні логічні і причинно-наслідкові зв'язки і кожен наступний за навчальним планом проект стає продовженням попереднього.
Переваги наскрізного проектування:

• студент одержує можливість комплексно вирішувати технологічні задачі з позицій теорії конструювання, технології, організації й економіки виробництва;

• учитися критично оцінювати свою попередню роботу, визначати шляхи усунення помилок і знаходити на цій основі оптимальні рішення;

• скорочується час на збір і аналіз вихідної інформації;

• виключається дублювання розрахункових матеріалів при розробці розрахунково-пояснювальних записок;

• підвищується ефективність роботи студентів і якість підготовки до дипломного проектування.

Для спеціальності 5.090227 можливе наскрізне проектування по технології машинобудування і технічному нормуванню, по проектуванню технологічного оснащення і по економіці і плануванню виробництва.

Курсовий проект складається з пояснювальної записки, додатка технологічних документів і графічних матеріалів.

Пояснювальна записка є основним документом курсового проекту, у якому приводитися вичерпна інформація про виконані розрахункові, технологічні, конструкторські й організаційно-економічні питання і яка оформляється відповідно до ДСТУ 2.105-79 і ДСТУ7.32-81.

Склад і структура пояснювальної записки типового індивідуального курсового проекту повинні відповідати її змісту, що розробляється на підставі діючої програми по предмету і затверджується на засіданні циклової комісії.

Технологічна документація оформляється на відповідних бланках на основі діючих стандартів єдиної системи технологічної документації (ЕСТД).

Графічна частина проекту виконується на стандартних аркушах формату А1 у повній відповідності з вимогами єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД).
3. Організація курсового проектування.

Завдання на курсове проектування видається на початку семестру, у якому навчальним планом передбачене його виконання. Завдання оформляється на бланку установленої форми і затверджується головою циклової комісії після розгляду на засіданні цієї комісії.
Керівниками проекту є, як правило, викладачі, що ведуть у групі дану дисципліну. Керівник надає студенту допомогу в розробці всіх розділів курсового проекту, сприяючи при цьому його творчій активності і самостійності.
Консультації проводяться за основним розкладом і графіку консультацій не рідше одного разу в тиждень. Керівник проекту підписує завдання на проектування і по закінченню курсового проекту титульний лист пояснювальної записки, технологічну документацію і цілком завершені графічні матеріали проекту.

За правильність усіх даних і проектних рішень відповідальність несе автор проекту.

Самостійну роботу студентів контролює циклова комісія. Такий контроль проводитися 2 рази в семестр у формі індивідуального перегляду виконуваної роботи, її якості й обсягу, при цьому можливі рекомендації і поради по принципових питаннях з боку членів комісії. Поточний контроль здійснює керівник проекту, голова циклової комісії і завідувач відділенням.

Самостійна робота (за розкладом) над курсовим проектом у аудиторії чи кабінеті курсового і дипломного проектування в присутності викладача є обов'язковою.

Студенти усіх форм навчання захищають проект перед спеціальною комісією, у якої входять керівник проекту, голова циклової комісії і ведучі викладачі спеціальних дисциплін. Форма захисту проектів відкрита. Графік захисту складається керівником проекту завчасно і доводиться до відому всіх зацікавлених осіб.
4.ПОСІБНИК З ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО І ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТІВ.

Завдання на проектування і зміст проекту.

Завдання на проектування видається викладачем і зберігається студентом до повного виконання проекту. Після завершення роботи студент повинний ще раз перевірити відповідність виконаних робіт завданню і вкласти завдання в розрахунково-пояснювальну записку першим листом.

Відповідність усіх найменувань розділів розрахунково-пояснювальної записки змісту проекту є обов'язковим.Вступ

У даному розділі студенту необхідно:

- дати коротку інформацію про місце і значення машинобудівного комплексу в рішенні сучасних економічних проблем України;

- коротко описати основні перспективи і напрямки, що дозволяють машинобудуванню адаптуватися до ринкових розумів;

- викласти основні задачі, що коштують перед проектантом, що він має намір реалізувати у своєму проекті.


  1. Аналіз конструкції вузла і деталі


Аналіз конструкції заданої деталі.

Аналіз конструкції деталі проводитися з метою з'ясування службового призначення деталі, її роботи у вузлі і машині, точностних характеристик і т.д. Ці дані можуть служити вихідним матеріалом для вибору заготовки і розробки техпроцеса.

1.1 Опис конструкції деталі, установлення її конструкторського коду.

Даний пункт рекомендується виконувати в наступній послідовності:

- записати, до якого класу відноситься деталь;

- що являє собою деталь по геометричних характеристиках;

- які габаритні розміри деталі;

- с якою максимальною точністю і шорсткістю обробляються поверхні;

- виконати ескіз деталі з нумерацією всіх оброблюваних поверхонь;

- записати у виді таблиці характеристику кожної оброблюваної поверхні по точності, шорсткості і сопрягаємості поверхонь у чи вузлі машині.

Наприклад:

Задана на проектування деталь відноситься до класу валів (круглі стержні) і являє собою комбінацію ділянок, обмежених циліндрами. Деталь має різьбову ділянку, шпонковий паз і два поперечних отвори. Габаритні розміри деталі: Lmах=360 мм; Dmах=48 мм.

З найбільш високою точністю обробляються пов. 3 і 7: Æ30h6 і Æ30k6.

Найбільш високою якістю поверхні характеризується пов. 3 і 7, оброблювані по параметру Rа=0,8мкм.

Ескіз деталі:Таблиця 1

Позна-

чення поверхні деталі

Кіль-кість

пов.

Розмір, поле допуску і відхилення

Допуск Т

(мм)

Шорст-

кість(мм)


Призначення поверхні деталі


1

2

3

4

5

6

Поверхня торця 1

1

L=360

h14(-1,4)

1,4

12,5

Не сполучається, обмежує довжину деталі

Поверхня отвору 2

1

Æ8H9(+0,036)

0,036

3,2

Сполучається, служить для установки циліндричного штифта

Зовнішня поверхня 3


1

Æ30

h6(-0,013)


0,013


0,8

Сполучається, служить для установки радіального підшипника

Зовнішня поверхня 4


1


Æ48*


-


-

Розмір для довідок, по даному кресленню не обробляється

Поверхня канавки 5


1

Æ39

h14(-0,62)


0,62


12,5

Не сполучається, служить для виходу інструмента і зручності зборки

Зовнішня поверхня 6


1

Æ40

h8(-0,039)


0,039


1,6

Сполучається, служить для установки зубчастого колеса (зірочки, шківа)

Зовнішня поверхня 7


1

Æ30

k6


0,013


0,8

Сполучається, служить для установки радіального підшипника

Поверхня канавки 8


1

Æ18

h14(-0,43)


0,43


12,5

Не сполучається, служить для виходу інструмента, що ріже, і зручності зборки

Різьбова поверхня 9


1


M20*1,5-8g


-


6,3

Сполучається, служить для нагвинчування гайки при зборці

Поверхня торця 10

1

L=360

h14(-1,4)

1,4

12,5

Не сполучається, обмежує довжину деталі

Дно паза 11

1

36

h11(-0,16)

0,16

6,3

Сполучається, служить для установки шпонки призматичної

Поверхня паза 12


1

8D10


0,058


3,2

Сполучається, служить для установки шпонки призматичноїВизначаємо конструкторський код деталі по [12]:

71- клас деталей, тіла обертання типу валів;

5 - підклас, - тому що L/D>2, а зовнішня поверхня циліндрична;

5 – група, тому що зовнішня поверхня ступінчата без закритих уступів, з зовнішньою різьбою;

1 – підгрупа, тому що деталь не має центрального отвору;

4 – вид, тому що деталь має шпонковий паз на зовнішній поверхні й отвір поза віссю деталі.

Конструкторський код деталі: АБВГ.715514.ХХХ
1.2 Аналіз технічних вимог на деталь.
Аналізу піддаються всі технічні вимоги, викладені текстом над основним написом на кресленні, а також вимоги, проставлені умовними графічними зображеннями.

При виконанні необхідно:

- перевірити викладений текст на відповідність ДСТУ 2.316-68, (по стор.380 [10]);

- перевірити вимоги, проставлені на кресленні умовними графічними

зображеннями на відповідність ДСТУ 2.308-79, (по стор.90...95 [11]);

- замінити по можливості технічні вимоги, викладені текстом на графічні

зображення;

- занести всі технічні вимоги у відповідну графу таблиці для аналізу;

- призначити методи обробки, що дозволять реалізувати дані технічні вимоги, ґрунтуючись на свій виробничий досвід;

- проаналізувати, якими засобами виміру Можна контролювати виконання кожного з записаних технічних вимог.

Наприклад:

Таблиця 2.


п/п

Зміст технічної вимоги

Яким методом обробки можна забезпечити виконання

Якими засобами виміру можна контролювати виконання вимог

1

2

3

4

1.

НВ=190...227

За технологією заготівельного цеху

Пресс для контролю твердості по Бринеллю

2.

Овальність і конусность поверхні А не більш 0,007 мм

Чистовим шліфуванням у центрах

Кругломер мод. 290, прилад для контролю прямолінійності

БВ-6065

3.

Допуск радіального биття пов. А і Б щодо осі не більш 0,05 мм

Чистовим шліфуванням у центрах

Прилад для перевірки на биття в центрах мод. ПБ-500М с індикатором 2МІГ

4.

Незазначені граничні відхилення розмірів пов.14,Н14,Js14.

Звичайними методами обробки за розробленою технологією

Універсальними засобами і методами виміру1.3 Якісний і кількісний аналіз технологічності конструкції деталі, установлення її технологічного і повного конструкторсько-технологічного коду.
Технологічність за ГОСТ 18831-73 розглядається як сукупність властивостей конструкції виробу, що виявляються в можливості оптимальних витрат праці, засобів, матеріалів і часу при технічній підготовці виробництва, виготовленні, експлуатації і ремонті в порівнянні з відповідними показниками однотипних конструкцій виробів того ж призначення при забезпеченні встановлених значень показників якості в прийнятих умовах виготовлення, експлуатації і ремонту.

Під відпрацьовуванням конструкції виробу на технологічність розуміється комплекс заходів щодо забезпечення необхідного рівня технологічності конструкції виробу за встановленими показниками (за ДСТ 14.201-83 і ДСТ 14.205-83).

У курсовому проекті розглядаємо тільки окремі показники технологічності, що дозволяють судити про досягнення необхідного рівня.

При виконанні необхідно:

  • провести якісний аналіз технологічності конструкції;

  • провести кількісний аналіз технологічності конструкції;

  • зробити висновок про технологічність деталі в цілому і не технологічності окремих її елементів;

  • установити технологічний код деталі;

  • записати повний конструкторсько-технологічний код деталі.

Наприклад:

Роблячи аналіз технологічності конструкції деталі, з'ясовуємо, що в ній технологічно, а що не технологічно, тобто які утруднення можуть виникнути при її виготовленні в експлуатації.
Якісний аналіз.

Ретельно вивчивши креслення деталі, технічні вимоги на її виготовлення, параметри точності і шорсткості, властивостей матеріалу, установив, що:

- виключення механічної обробки деяких поверхонь шляхом застосування точного способу одержання заготовки недоцільно;

- конструкція деталі допускає можливість застосування продуктивного й економічного способу одержання заготовки, наприклад, чи штампуванням одержання поперечно-клиновою прокаткою;

- деталь не має поверхонь не зручних для обробки;

- деталь дозволяє застосувати високопродуктивні методи обробки, наприклад, точіння на верстатах із ЧПУ, гідро копіювальних напівавтоматах та ін.;

- деталь дозволяє використовувати прогресивні режими різання:

- на кресленні нанесені всі необхідні для виготовлення деталі розміри з параметрами точності і шорсткості, а їхній безпосередній вимір можливо звичайними засобами виміру;

- необхідні точність розмірів, точність геометричної форми і взаємного розташування поверхонь не викликають технологічних труднощів і можуть бути забезпечені на верстатах нормальної точності;

- твердість деталі достатня, тому що L/D<10...12.…12

Крім того, необхідно проаналізувати питання, до тієї чи іншої групи деталей і доповнити даний пункт; (стор.11...13…13[3])
Кількісний аналіз.

Кількісну оцінку технологічності конструкції робимо за наступними показниками:

- коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів:

Qэ.- кількість елементів деталі, з яких вона складається (допускається підрахувати число основних розмірів, якими обмежена деталь;

Qу.е – кількість уніфікованих (стандартизованих) елементів деталі, що входять у Qэ (допускається підрахувати скількох розмірів із записаних раніше, входять у стандартні ряди чисел за ДСТУ 6636-69(Табл. 4.1. стр.87[10];

- коефіцієнт використання матеріалу заготовки:

Мд. - маса деталі за даними креслення, кг;

Мз. – маса заготовки (обумовлена в розділі 7 даного проекту),кг;

- коэф. точності обробки:

Аср. - середній квалитет точності, обумовлений по формулі:


1, 2...17 - квалитет точності по якому виготовляється деталь;

n1,n2 … n17- кількість розмірів деталі, що виконується по відповідному квалитету.

У нашому випадку:

Тоді

- коефіцієнт шорсткості обробки:

Де: Бср. - середня шорсткість поверхонь деталі, що визначає значення параметра Raу мкм. Визначається по формулі:
0,1; 0,2...25 - параметри шорсткості поверхні за ДСТ 2789-73 відповідно з 3-го по 11-ий класи. Класи 1,2 і 12,13,14 не зазначені, тому що в нашій галузі зустрічаються рідко. У разі потреби, формулу нескладно розширити.

n1,n2 … n9 - кількість поверхонь, що мають шорсткість, що відповідає даному числовому параметру Ra.

У нашому випадку:

Тоді:

Висновок: на підставі аналізу якісних показників і порівнянні кількісних показників з даними стор. 46...48 [13] робимо висновок, що деталь технологічна.
Формуємо технологічний код деталі.

постійна частина:

8И3 - зовнішній діаметр до 50, довжина 280 і найбільший діаметр центрального отвору 12,5; (табл.01 розділ 0 [14]);

04 - матеріал деталі сталь 40Х; (табл.04 розділ 0 [14]);

4 - деталь обробляється різанням; (табл.05 розділ 0 [14]);

перемінна частина:

31 - заготовка з некаліброваного прутка круглого перетину(табл.4.2 розділ 4[14]);

41– найвища точність зовнішніх поверхонь 6-й кв., найвища точність внутрішніх поверхонь 14-й кв.; (табл.4.3 розділ 4[14]);

5 – найменше значення Ra 0,2 мкм(табл.4.4 розділ 4[14]);

4 – допуск радіального биття 0,02 відноситься до 6-го ступеня точності(табл.5.2; 5.3; 5.4; 5.5 стр107…110[10]і табл.4,6 розділ 4[14]);

4 – без термообробки і покрить; (табл. роздягнув 4[14]);

М– маса деталі 4,3 кг; (табл. роздягнув 4[14]);

Повний технологічний код деталі: 8И3044.3141544М

Повний кострукторсько-технологічний код деталі:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
написать администратору сайта